Tiêu đề DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Cơ quan UBND thị xã Đông Triều
Lĩnh vực văn bản DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Nội dung

DANH MỤC

TTHC THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

(tính đến ngày 01/3/2017)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm định tại TTHCC

Thẩm định và phê duyệt tại TTHCC

 

TỔNG CỘNG: 243 TTHC

03/243

240/243

I

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 15 TTHC

(QĐ 1838/QĐ-UBND ngày 20/6/2016)

 

 

1

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ

 

X

2

Chấp thuận, gia hạn, cấp phép xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

 

X

3

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác

 

X

4

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

 

X

5

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên  đường thủy nội

 

X

6

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

X

7

Đăng ký phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

X

8

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

X

9

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

X

10

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

X

11

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

X

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

X

13

Xóa đăng ký phương tiện

 

X

14

Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

 

X

15

Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

 

X

II

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 23 TTHC

(QĐ 3401/QĐ-UBND ngày 19/10/2016)

 

 

1

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

 

X

2

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

 

X

3

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

 

X

4

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

 

X

5

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

 

X

6

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

 

X

7

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

 

X

8

Giải thể trường tiểu học

 

X

9

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

 

X

10

Thành lập, cho phép thành lập trường  trung học cơ sở

 

X

11

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

 

X

12

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

 

X

13

Giải thể trường trung học cơ sở

 

X

14

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

X

15

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

X

16

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

X

17

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

X

18

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

X

19

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

X

20

Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

 

X

21

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

X

22

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

X

23

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 

X

III

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 17 TTHC

(QĐ 2647/QĐ-UBND ngày 17/8/2016)

 

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

4

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

 

X

5

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

7

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

8

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

11

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

X

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

X

13

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

X

14

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

X

15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

 

X

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

 

X

17

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao Xgói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo qXuy định, cơ sở buôn bán hàng rong, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ

 

X

IV

LĨNH VỰC NỘI VỤ: 36 TTHC

(QĐ 2392/QĐ-UBND ngày 29/7/2016)

 

 

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

X

2

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

 

X

3

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

 

X

4

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

 

X

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

X

6

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

X

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

 

X

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

 

X

9

Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

X

10

Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

X

11

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

X

12

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

X

13

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của nhà chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

 

X

14

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

X

15

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

X

16

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

X

17

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

 

X

18

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

 

X

19

Thủ tục thành lập hội

 

X

20

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

 

X

21

Thủ tục chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội

 

X

22

Thủ tục đổi tên hội

 

X

23

Thủ tục hội tự giải thể

 

X

24

Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường

 

X

25

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

X

26

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lỹ quỹ

 

X

27

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lỹ quỹ

 

X

28

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 

X

29

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

X

30

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 

X

31

Thủ tục hợp nhất, sáp nhât, chia, tách, quỹ

 

X

32

Thủ tục đổi tên quỹ

 

X

33

Thủ tục quỹ tự giải thể

 

X

34

Thủ tục  thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

X

35

Thủ tục tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

X

36

Thủ tục giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

X

V

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH: 28 TTHC

(QĐ 2648/QĐ-UBND ngày 17/8/2016, QĐ 4387/QĐ-UBND ngày 26/12/2016)

 

 

1

Đăng ký hợp tác xã

 

X

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

X

3

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 

X

4

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

X

5

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

X

6

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

X

7

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

X

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

 

X

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

 

X

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

X

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

X

12

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

 

X

13

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

X

14

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

X

15

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

X

16

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

X

17

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

X

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

 

X

19

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

X

20

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

X

21

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

X

22

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

X

23

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

X

24

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

X

25

Trình tự, thủ tục điều chuyển TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

 

X

26

Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

 

X

27

Trình tự, thủ tục thanh lý TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

 

X

28

Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

 

X

VI

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG: 34 TTHC

(QĐ số 3045/QĐ-UBND ngày 21/9/2016)

 

 

1

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

X

2

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

X

3

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

 

X

4

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 

 

X

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

X

6

Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

 

X

7

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

 

X

8

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

 

X

9

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

X

10

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 

X

11

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

 

X

12

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

X

13

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

 

X

14

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

 

X

15

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồn; đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký.

 

X

16

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xoá thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật

 

X

17

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

 

X

18

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân

 

X

19

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

 

X

20

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

X

21

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

 

X

22

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

 

X

23

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

X

24

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

 

X

25

Thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 

X

26

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

 

X

27

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

 

X

28

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

 

X

29

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

 

X

30

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

 

X

31

Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

X

32

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

X

33

Đăng ký công trình khai thác nước dưới đất

 

X

34

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

 

X

VII

LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 33 TTHC

(QĐ 444/QĐ-UBND ngày 14/02/2017)

 

 

1

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

X

2

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

X

3

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

X

4

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

X

5

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

X

6

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

X

7

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

X

8

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

X

9

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

X

10

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

X

11

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 

X

12

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

X

13

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

X

14

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

X

15

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

X

16

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

X

17

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

X

18

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

X

19

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

X

20

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

X

21

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp mà tự dịch giấy tờ văn bản phục vụ mục đích cá nhân

 

X

22

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 

X

23

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 

X

24

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

 

X

25

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

X

26

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

X

VIII

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 16 TTHC

 (QĐ 2988/QĐ-UBND ngày 16/9/2016)

 

 

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

 

X

2

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội

 

X

3

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

X

4

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

X

5

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

X

6

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở BTXH, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

 

X

7

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

 

X

8

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

 

X

9

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

X

10

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

 

X

11

Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

 

X

12

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

 

X

13

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

 

X

14

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

X

15

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

 

X

16

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

X

IX

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN: 21 TTHC

(QĐ 3610/QĐ-UBND ngày 31/10/2016, QĐ 2391/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 )

 

 

1

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

 

X

2

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

X

3

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

 

X

4

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

 

X

5

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

X

6

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

X

7

Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

X

8

Công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

X

9

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 

X

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

X

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

X

12

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình  

 

X

13

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

X

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

X

15

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

X

16

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

X

17

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

X

18

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

X

19

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

X

20

Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

 

X

21

Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

 

X

X

LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 11TTHC

(QĐ 4096/QĐ-UBND ngày 06/12/2016)

 

 

1

Thỏa thuận/ Chấp thuận địa điểm xây dựng theo phân cấp

 

X

2

Thẩm định, cấp Giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

 

X

3

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng

 

X

4

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch theo phân cấp: Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng

 

X

5

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình theo phân cấp (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

 

X

6

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến theo phân cấp

 

X

7

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch theo phân cấp

 

X

8

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

 

X

9

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán/dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

 

X

10

Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

 

X

11

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

 

X

XI

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT: 06 TTHC

(QĐ 2295/QĐ-UBND ngày 10/10/2014)

 

 

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

X

2

Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

X

3

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

X

4

Thủ tục Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

 

X

5

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn hoặc trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hay có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP (thuộc cấp huyện quản lý)

 

X

6

Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản

 

X

XII

LĨNH VỰC THỦY SẢN: 04 TTHC

(QĐ 2295/QĐ-UBND ngày 10/10/2014)

 

 

1

Thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV

 

X

2

Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV

 

X

3

Thủ tục Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá cho tàu có công suất đến dưới 20 CV

 

X

4

Thủ tục Đăng ký tàu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu đối với tàu cá dưới 20CV

 

X

XIII

LĨNH VỰC Y TẾ: 06 TTHC

(QĐ 344/QĐ-UBND ngày 25/01/2017)

 

 

1

Thủ tục Cấp, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế

 

X

2

Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

 

X

3

Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

 

X

4

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

X

 

5

Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động của điểm, trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

X

 

6

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

X

 

 

 

 

Tệp tin đính kèm


Các thủ tục liên quan


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1404
Đã truy cập: 6354017