Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
2865/QĐ-UBND 16/07/2019 V/v thu hồi đất đối với khu đất sử dụng vào mục đích làm cơ sở sản xuất đá cây và kho bảo quản ôn lạnh, bảo quản nông sản tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều của Công ty trách nhiệm hữu hạn nước đá Hà Nội giao cho UBND thị xã Đông Triều quản lý UBND tỉnh Quảng Ninh
/NQ-HĐND 13/07/2019 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh HĐND Thị xã Đông Triều
/ NQ-HĐND 13/07/2019 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
? /NQ-HĐND 13/07/2019 Nghị quyết phê duyệt đình hoãn, giãn tiến độ 02 dự án đầu tư công năm 2019; bổ sung danh sách dự án, công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019 để lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 HĐND Thị xã Đông Triều
! /NQ-HĐND 13/07/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thị xã Đông Triều, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
?//NQ-HĐND 13/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
???/NQ-HĐND 13/07/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng thể quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018 HĐND Thị xã Đông Triều
/CTr 11 12/07/2019 Chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
113/TTr-UBND 11/07/2019 Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Thị xã Đông Triều
3031/TMNT 11/07/2019 Về việc giải trình kết quả cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất sau dồn điền, đổi thửa trên địa bàn thị xã UBND Thị xã Đông Triều
203/BC-PKT 11/07/2019 Báo cáo giải trình kết quả sử dụng dữ liệu bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghệp; Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu nông hóa thổ những trong thời gian tới UBND Thị xã Đông Triều
107/BC-PYT 10/07/2019 Báo cáo (Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa XIX ngày 12-13/2019) UBND Thị xã Đông Triều
57/HĐND 08/07/2019 Về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND các xã, phường HĐND Thị xã Đông Triều
59/HĐND 08/07/2019 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị nghị của cử tri với kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
2805/QĐ-UBND 08/07/2019 Về việc thu hồi đất cho Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tân Thành UBND tỉnh Quảng Ninh
52/HĐND 07/07/2019 Giấy triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
244 /TB-UBND 04/07/2019 thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ theo Công điện số 08/CĐ- UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh UBND Thị xã Đông Triều
05/BC-HĐND 04/07/2019 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
06/BC-HĐND 04/07/2019 Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
07/BC-HĐND 04/07/2019 Báo cáo Thẩm tra về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
08/BC-HĐND 04/07/2019 Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
09/BC-HĐND 04/07/2019 Báo cáo thẩm tra kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
10/BC-HĐND 04/07/2019 Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
11/BC-HĐND 04/07/2019 Báo cáo thẩm tra về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
12/BC-HĐND 04/07/2019 Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều

14/BC-HĐND 04/07/2019 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2018 HĐND Thị xã Đông Triều
13/BC-HĐND 04/07/2019 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
15/BC-BKTXH 04/07/2019 Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về việc đình hoãn, giãn tiến độ 02 dự án đầu tư công năm 2019; Bổ sung danh mục dự án, công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2021; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019 để lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 HĐND Thị xã Đông Triều
16/BC-HĐND 04/07/2019 Báo cáo thẩm tra tờ trình và đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh HĐND Thị xã Đông Triều
18/BC-HĐND 04/07/2019 Báo cáo Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
Chia tổ thảo luận 04/07/2019 Chia tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 11 - HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX UBND Thị xã Đông Triều
55/HĐND 03/07/2019 Giấy mời dự kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã Đông Triều Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
111/TTr-UBND 03/07/2019 Tờ trình về việc thông qua Đề nghị công nhận Thị xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Đông Triều
56/TTr-HĐND 03/07/2019 Tờ trình chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
239 /TB-UBND 02/07/2019 Thông báo phân công công việc của Chủ tịch UBND, các phó chủ tịch UBND thị xã Đông triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 UBND Thị xã Đông Triều
105/TTr-UBND 02/07/2019 Tờ trình về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách thị xã, xã phường năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
106/TTr-UBND 02/07/2019 Tờ trình phê duyệt đình hoãn, gián tiến độ 02 dự án đầu tư công năm 2019; Bổ sung danh sách danh mục dự án, công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2021; Thực hiện công tác chuẩn bọ đầu tư năm 2019 để lập kế hoạch đầu tư năm 2020 UBND Thị xã Đông Triều
260/BC-UBND 01/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách, đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
240/BC-UBND 01/07/2019 Báo cáo tình hình phát triển KT-XH và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (BC trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã khóa XIX) UBND Thị xã Đông Triều
2006/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nền năm 2020 của thị xã Đông Triều UBND tỉnh Quảng Ninh
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2691
Đã truy cập: 1318119