DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

11/07/2018 11:54

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA UBND CẤP XÃ (Tính đến ngày 03/7/2018)

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số Quyết định

 

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (06 TTHC)

 

1

1

Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

 

 

 

 Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh

2

2

Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

3

3

Thủ tục Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

4

4

Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

5

5

Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

6

6

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập

 

II

LĨNH VỰC Y TẾ (01  TTHC)

 

1

1

Thủ tục Đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ

 Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

III

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (44 TTHC)

 

 

*

Lĩnh vực hộ tịch (21 TTHC)

 

1

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

 

 Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

 

2

2

Thủ tục đăng ký kết hôn

3

3

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

4

4

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

5

5

Thủ tục đăng ký khai tử

6

6

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

7

7

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

8

8

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

9

9

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

10

10

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

11

11

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

12

12

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

13

13

Thủ tục đăng ký giám hộ

14

14

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

15

15

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

16

16

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17

17

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

18

18

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

19

19

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

20

20

Thủ tục đăng ký lại khai tử

21

21

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 Thủ tục được thực  hiện tại cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch ở cả 03 cấp: UBND cấp xã, TT HCC cấp huyện, Sở Tư pháp tỉnh (theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

 

*

Lĩnh vực hòa giải cơ sở (04 TTHC)

 

22

1

Thủ tục bầu hòa giải viên

 

 Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

 

23

2

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

24

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

25

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

*

Lĩnh vực chứng thực (09 TTHC)

 

26

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

27

2

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

28

3

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ; sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

29

4

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

30

5

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

31

6

Thủ tục chứng thực di chúc

32

7

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

33

8

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

34

9

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

 

*

Lĩnh vực nuôi con nuôi (03 TTHC)

 

35

1

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

 Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

36

2

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

37

3

Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

*

Lĩnh vực bồi thường nhà nước (05 TTHC)

 

38

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

 

 

 

 Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

39

2

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

40

3

Thủ tục trả lại tài sản

41

4

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

42

5

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

*

Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật (02 TTHC)

 

43

1

Thủ tục Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

44

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

IV

LĨNH VỰC NỘI VỤ (12 TTHC)

 

1

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

 Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh

2

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

3

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

4

4

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

5

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

6

6

Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

7

7

Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

8

8

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

9

9

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

10

10

Thủ tục đăng ký người vào tu

11

11

Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

12

12

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

 

V

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (18 TTHC)

 

 

*

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (07 TTHC)

 

1

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

 

 Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

2

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

3

3

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

4

4

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

5

5

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

6

6

Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 

7

7

Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 

 

*

Lĩnh vực người có công (02 TTHC)

 

8

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 

9

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

 

*

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội (04 TTHC)

 

10

1

Quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

11

2

Thủ tục cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

12

3

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

13

4

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

 

*

Lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em (05 TTHC)

 

14

1

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

15

2

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 

16

3

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

17

4

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

18

5

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế.

 

 

VI

LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ (04  TTHC)

 

1

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

 

 Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

2

2

Thủ tục giải quyết tố cáo

3

3

Thủ tục tiếp công dân

4

4

Thủ tục xử lý đơn thư

 

VII

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (05  TTHC)

 

1

1

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Quyết định số 4665/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

2

2

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh

3

3

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

4

4

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

5

5

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

VIII

LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN (03  TTHC)

 

 

*

Lĩnh vực văn hóa cơ sở (01 TTHC)

 

1

1

Công nhận gia đình văn hóa

Quyết định số 3610/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

*

Lĩnh vực thư viện (01 TTHC)

 

2

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Quyết định số 3610/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

*

Lĩnh vực thể dục thể thao (01 TTHC)

 

3

2

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Quyết định số 3610/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

IX

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (04  TTHC)

 

1

1

Thủ tục Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

 

2

2

Thủ tục Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên.

3

3

Thủ tục Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ  vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự  nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

4

4

Thủ tục Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kế và tiêu thụ nông sản

Quyết định số 1674/ QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

 

X

LĨNH VỰC KHÁC (01 TTHC)

 

1

1

Thủ tục xác nhận theo yêu cầu của người dân

 

Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

XI

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (01 TTHC - Đối với địa phương có giao thông đường thủy nội địa)

 

1

1

Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

 

Tổng:  99 TTHC

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 113
Đã truy cập: 4995518