Đông Triều tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2020

04/03/2016 08:00
Vừa qua, UBND thị xã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2016 - 2020.

Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn, có vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế trên địa bàn thị xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ thu nộp bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, công tác thực hiện chính sách BHXH trong thực tiễn còn chưa đáp ứng được yêu cầu, số người tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp, tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH kéo dài... còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi, chế độ hợp pháp của người lao động.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, khắc phục những hạn chế và triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bảo đảm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 thị xã Đông Triều có 70% lực lượng lao động tham gia BHXH, UBND thị xã yêu cầu:

1. Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế có sử dụng lao động trên địa bàn thị xã Đông Triều phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm nộp BHXH cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; định kỳ trích các khoản kinh phí BHXH thuộc trách nhiệm đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và kịp thời nộp đủ cho cơ quan BHXH đúng thời hạn, không dây dưa, nợ đọng; giải quyết các chế độ, quyền lợi cho người lao động về BHXH theo đúng quy định của pháp luật lao động, pháp luật BHXH.

2. Các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thị xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh - truyền hình, Thanh tra thị xã và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về BHXH. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 29/CTr-UBND ngày 29/3/2013 của UBND huyện Đông Triều (nay là thị xã) triển khai thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn về các quy định của Bộ Luật Lao động 2012, Luật Bảo hiểm xã hội 2014; tập trung nguồn lực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người lao động trong khu vực nông thôn, khu vực phi chính thức để tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Xây dựng chỉ tiêu và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH. Phối hợp chặt chẽ và cập nhật thường xuyên tình hình thực hiện thu nộp BHXH của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế trên địa bàn thị xã. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các doanh nghiệp, đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, đặc biệt là các đơn vị cố tình dây dưa, nợ đọng kéo dài; biểu dương, khen thưởng đối với các doanh nghiệp, đơn vị chấp hành tốt pháp luật BHXH. Thực hiện công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng tác phong làm việc văn minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo thuận tiện tối đa cho các doanh nghiệp và công dân tham gia BHXH, đóng nộp BHXH, cũng như thuận tiện trong việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động.

3. Đề nghị Liên đoàn Lao động thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn ngành, các đơn vị thành viên tăng cường giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, nâng cao vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành chức năng của thị xã, UBND các xã, phường trong việc tuyên truyền, thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH của các doanh nghiệp có sử dụng lao động trên địa bàn thị xã.

4. Yêu cầu thủ trưởng các ngành, Bảo hiểm xã hội thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo, t