Thị ủy Đông Triều: Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

29/12/2022 08:10

Chiều ngày 28/12, Thị ủy Đông Triều đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Các đồng chí trong Thường trực Thị ủy – Thường trực HĐND – Thường trực UBND thị xã.

Quang cảnh hội nghị 


Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, công tác xây dựng Đảng đã được Thị ủy Đông Triều triển khai nghiêm túc, kịp thời, sáng tạo và bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và các nhiệm vụ, mục tiêu của địa phương bằng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch, Chương trình hành động sát, đúng với thực tiễn của thị xã.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023


Tiêu biểu là, công tác triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời. Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở Đảng đạt hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố và đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế. Công tác thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng thực hiện đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, đúng đối tượng, đúng khuyết điểm và đúng mức, mang tính giáo dục cao. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới; các cấp, các ngành đã thực sự quan tâm, kịp thời giải quyết những vấn đề khi mới phát sinh. Nhận thức của nhân dân đã có những chuyển biến đáng kể trong phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tham gia đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, kết cấu hạ tầng, nhất là tích cực tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng và phát triển đô thị. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo yêu cầu chung.  Công tác văn phòng từng bước được nâng cao chất lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả công tác của các ban Đảng, đã góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; kinh tế thị xã tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra…..

Đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã biểu dương, ghi nhận về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXV; đồng thời là năm bản lề và có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội đã đề ra và cũng là năm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023). Cùng với những kết quả đạt được của năm 2022 và mục tiêu, những giải pháp cụ thể đề ra trong năm 2023, đề nghị Cấp ủy, Chính quyền, Mặt Trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở cần tiếp tục nghiên cứu, bám sát Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã để phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển để thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác năm 2023”.

Trong đó, đồng chí Bí thư Thị ủy chỉ rõ đối với công tác Chính trị, tư tưởng cần quan tâm quán triệt, đẩy mạnh thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quan tâm phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, đặc biệt phải làm tốt công tác nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các cấp. Tăng cường dự báo, chủ động nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị.

Trong công tác tổ chức, cán bộ: Cần làm tốt công tác quy hoạch, nhất là phải quan tâm đến cán bộ trẻ và cán bộ nữ. Chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý với trọng tâm ưu tiên là thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện trên cơ sở quy hoạch, bảo đảm cân đối, hài hoà giữa luân chuyển cán bộ với phát triển nguồn cán bộ tại chỗ, luân chuyển ngang và dọc, luân chuyển cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sang các lĩnh vực khác và ngược lại. Thực hiện chủ trương Bí thư Cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo chủ trương bố trí Bí thư Cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND hoặc Phó Bí thư thường trực là Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư là chủ tịch UBND; Chỉ thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở những nơi có đủ điều kiện đối với cấp xã. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo Cấp ủy, các cơ quan Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm túc lộ trình tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Tập trung đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thị xã đến cơ sở.

Trong công tác dân vận, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu cần làm tốt cải cách hành chính; Đề cao vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả thiết thực các mô hình dân vận khéo, đảm bảo các mô hình phải đi vào cuộc sống.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các Cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cần tập trung làm tốt công tác phối hợp giữa kiểm tra giám sát gắn với công tác Nội chính.

Về công tác Nội chính thì cần nắm bắt từ xa từ sớm, kịp thời tham mưu Cấp ủy, Chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, đồng chí Bí thư Thị ủy lưu ý cần làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, đất đai; Trấn áp tội phạm, pháo nổ và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Về công tác văn phòng Cấp ủy, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần rà soát; duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc trong cơ quan Đảng, thực hiện nghiêm túc quy trình lưu trữ, xử lý công văn đi, đến; công tác bảo mật, chế độ bảo quản tài liệu của Đảng....và một số nội dung quan trọng khác.Các chi, đảng bộ cơ sở được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều đã biểu dương, tặng Giấy khen cho 7 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; Biểu dương, tặng Giấy khen cho 10 chi, đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đồng thời, tại hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy đối với 34 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Trần Thuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3038
Đã truy cập: 5115252