Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Nguyễn Huệ

11/11/2022 12:51

Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Nguyễn Huệ đã tạo sự thay đổi căn bản diện mạo bộ mặt nông thôn nơi đây. Qua thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân trên địa bàn.