UBND thị xã làm việc với ngành Văn hoá & Thông tin và cho ý kiến về triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số toàn diện

04/05/2022 21:48

Chiều ngày 4/5, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì buổi làm việc với phòng Văn hoá & Thông tin (VH&TT), Trung tâm Truyền thông & Văn hoá thị xã, Ban quản lý (BQL) Khu di tích nhà Trần về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, 4 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; nghe và cho ý kiến về triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số toàn diện theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của BTV Tỉnh uỷ; nghe Báo cáo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Dũng - Uỷ viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Quang Đán - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Quang cảnh hội nghị

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Ngành VH&TT thị xã đã tiếp tục duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Toàn thị xã đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn trong 4 tháng đầu năm, trong đó tập trung tuyên truyền các kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, gắn với 10 sự kiện tiêu biểu của thị xã trong năm 2021; tiếp tục tuyên truyền các diễn biến và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Về công tác quản lý văn hoá, đã tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa; kiểm tra 83 buổi đối với 143 hộ kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, chỉnh trang các điểm di tích thuộc khu di tích nhà Trần ở Đông Triều để xây dựng hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UNESCO công nhận di sản thế giới; phối hợp xây dựng tài liệu liên quan đến di tích Am Mộc Cảo để bổ sung vào hồ sơ lập và triển khai dự án; phối hợp làm việc với Thanh tra Bộ VHTTDL về công tác quản lý di sản. Tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn: đăng ký tham gia và tổ chức các sự kiện, chương trình kích cầu du lịch trong dịp hè 2022; tham mưu văn bản chỉ đạo, triển khai phương án tổ chức thực hiện mở lại hoạt động du lịch và các điều kiện mở cửa, phục hồi, thu hút khách du lịch. Đến nay thị xã đã chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để phục vụ mở cửa hoạt động và đón khách du lịch, đến ngày 04/5/2022, thị xã đón tiếp gần 200.000 lượt khách...Cùng với đó, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, công tác TDTT - văn nghệ quần chúng và công tác công nghệ thông tin - báo chí xuất bản, phát thanh tiếp tục được quan tâm triển khai hiệu quả...

 

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Ngoãn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Ngoãn yêu cầu: Về công tác tuyên truyề
n cần làm tốt công tác định hướng dư luận, cán bộ làm công tác tuyên truyền không ngừng cập nhật kiến thức, nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các quyết sách… của Trung ương, của tỉnh, của địa phương để chuyển tải nhanh nhất, kịp thời, lan toả rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh truyền hình vận hành phát huy hiệu quả cao nhất; triển khai thực hiện chuyển đổi số để sự tạo đột phá. Về công tác du lịch, tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn; đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư để đầu tư hạ tầng dịch vụ gắn với du lịch tâm linh; tăng cường công tác quảng bá; phối hợp, gắn kết với các địa phương trong và ngoài thị xã để kết nối các tua tuyến du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn ; xây dựng các chiến lược bài bản để kích cầu du lịch trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Về lĩnh vực di sản, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo các di tích nhà Trần ở Đông Triều và các di tích khác trên địa bàn theo Luật Di sản văn hóa. Tiếp tục rà soát các di tích đủ tiêu chí để đề nghị bổ sung vào danh mục di tích danh thắng của tỉnh; tổ chức tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn viên, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở. Về lĩnh vực TDTT, triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát động phong trào luyện tập TDTT để nâng cao sức khoẻ trong toàn thị xã; lựa chọn các nhân tốtiêu biểu để quan tâm bồi dưỡng thi đấu đạt thành tích cao, giữ vững là địa phương đứng đầu của tỉnh trong phong trào TDTT. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóatheo quy định.

Phòng VH&TT tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các Đề án: Đề án phát triển du lịch thị xã Đông Triều đến năm 2025; định hướng đến năm 2030; Đề án bảo tồn các làn điệu dân ca Chèo; Đề án quản lý tổng thể lễ hội trên địa bàn thị xã ; Tiếp tục tham mưu thực hiện chuyển đổi số toàn diện thị xã Đông Triều năm 2022 và Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện thị xã Đông Triều đến năm 2025, định hướng đến năm 2030….

Đối với Ban quản lý khu di tích nhà Trần phải tăng cường công tác quản lý di tích nhà Trần; hướng dẫn, quản lý và tổ chức lễ hội; nghiên cứu tham mưu hiệu quả công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống các di tích thuộc khu di tích nhà Trần; duy trì công tác kiểm tra ANTT, vệ sinh môi trường, sắp xếp nội tự, tổ chức lễ hội đảm bảo theo quy định; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động xã hội hoá các nguồn lực vào tu bổ tôn tạo các di tích, phát triển các loại tình dịch vụ tại Khu di tích nhà Trần…

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng yêu cầu: Trung tâm Truyền thông và Văn hoá thị xã, Ban quản lý Khu di tích nhà Trần chủ động tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp tự chủ ngân sách. Về các đề xuất của ngành VHTT, BQL khu di tích nhà Trần đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cơ bản đồng tình và yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, rà soát dự toán kinh phí chuyển phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã thẩm định.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số toàn diện theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của BTV Tỉnh uỷ; nghe Báo cáo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Ngoãn nhấn mạnh: Chuyển đổi số là bước đi tất yếu nhằm thay đổi căn bản, toàn diện hoạt động của hệ thống chính trị; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức, lối sống, làm việc của nhân dân; là động lực để xây dựng Chính quyền số, phát triển Kinh tế số và xây dựng Xã hội số trong môi trường số an toàn, văn minh. Chuyển đổi số sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội do vậy thị xã sẽ quyết tâm, quyết liệt triển khai bài bản để thực hiện chuyển đổi số thành công.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Phòng VH & TT tham khảo mời đơn vị tư vấn chuyên sâu, có năng lực để ký hợp đồng; ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số trong năm 2022 của thị xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xác định mục tiêu cụ thể và mốc thời gian hoàn thành; xác định lộ trình các bước thực hiện nhiệm vụ; trên cơ sở Kế hoạch của UBND thị xã và tham vấn của các Sở chuyên ngành, từng ngành, từng lĩnh vực xây dựng kế hoạch chi tiết của từng ngành, từng lĩnh vực; tập trung nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu, xác định lộ trình triển khai từng nội dung và dành nguồn lực kinh phí để triển khai các bước đảm bảo tiến độ; các ngành, các lĩnh vực phối hợp tháo gỡ khó khăn để triển khai đảm bảo đồng bộ, song song. Phòng VH&TT tổng hợp nhiệm vụ được phân công cho từng phòng, đơn vị, mốc thời gian, tiến độ triển khai thực hiện; xác định những vướng mắc, khó khăn của từng ngành, lĩnh vực để có biện pháp tập trung tháo gỡ; phòng VH&TT thị xã tham mưu cho UBND thị xã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, hướng dẫn lại kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức về Hệ thống chính quyền điện tử; xây dựng các Clip hướng dẫn xử lý văn bản trên môi trường mạng, quy trình số hoá hồ sơ, công dân điện tử, các hạng mục liên quan đến các phòng, ban;…; chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để xoá dữ liệu từ 1/6/2022; đánh giá toàn bộ hạ tầng phục vụ số hoá, chuyển đổi số, lực lượng nhân lực làm công tác số hoá, chuyển đổi số; xây dựng kế hoạch lựa chọn, thí điểm xây dựng Trung tâm Hành chính công là mô hình “Chuyển đổi số”, lựa chọn xây dựng xã Việt Dân là “xã NTM thông minh - kiểu mẫu” và hướng đến nhân rộng ra toàn thịxã; xây dựng dự toán kinh phí để triển khai công tác chuyển đổi số. Công an thị xã hoàn thiện Báo cáo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, khó khăn kịp thời báo cáo để UBND thị xã chỉ đạo tháo gỡ đảm bảo tiến độ./.

Đinh Yến


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 255
Đã truy cập: 4872437