THANH TRA THỊ XÃ

06/03/2023

THANH TRA THỊ XÃ

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan  : Thanh tra thị xã 

- Địa chỉ          : Khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều

II.Tổ chức bộ máy

BAN LÃNH ĐẠO

 

Chánh Thanh tra

Đồng chí  Nguyễn Văn Thiện 

- Năm sinh: 1975

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Email: Nguyenvanthien.dt@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0915020027

 

Phó Chánh Thanh tra

Đồng chí  Vũ Bá Thông  

- Năm sinh: 1980

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học địa chính, Thạc sỹ quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Email: Vubathong.dt@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0975366479

 

 

 Phó Chánh Thanh tra

Đồng chí  Hoàng Thị Linh   

- Năm sinh: 1990

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Email: Hoangthilinh.dt@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0945151829

 

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

Bộ phận Thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

 

Họ và tên: Nguyễn văn Tiến

- Năm sinh: 1968

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: Nguyenvantienn.dt@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0936212609

 

Bộ phận Thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tài chính cơ quan

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Nhung 

- Năm sinh: 1982

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: Nguyenkimnhung@.quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0987707995

 

III. Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn

1. Vị trí, chức năng

- Thanh tra thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân thị xã có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra thị xã có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thanh tra thị xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

- Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân thị xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt.

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, cho cán bộ, công chức xã, phường.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường.

3.Về thanh tra:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thị xã và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

4.Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã trong việc, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã;

b) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khi được giao;

c) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, giải quyết lại theo quy định;

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã;

đ) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Về phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã;

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, được thực hiện quyền hạn của Thanh tra thị xã theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, 11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thị xã.

Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và Thanh tra tỉnh.

Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra thị xã theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

5.. Cơ cấu tổ chức và biên chế

5.1 Tổ chức:

a) Thanh tra thị xã có Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra thực hiện theo Khoản 2, 3, Điều 1, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. UBND thị xã quyết định số lượng Phó Trưởng phòng của Thanh tra thị xã theo quy định.

b) Chánh Thanh tra thị xã là người đứng đầu cơ quan Thanh tra thị xã và là Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã do Hội đồng nhân dân thị xã bầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra thị xã; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã, như sau:

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã, ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của đơn vị và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó;

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra thị xã tạo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về việc “hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” theo thẩm quyền và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại trong cơ quan;

- Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã về lĩnh vực Thanh tra; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã khi có yêu cầu; phối hợp với Thủ trưởng đơn vị khác và người đứng đầu tổ chức, chính trị - xã hội thị xã giải quyết những vấn đề liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra thị xã.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra thị xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

- Việc miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra thị xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo quy định của pháp luật sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

c) Phó Chánh Thanh tra thị xã là người giúp Chánh Thanh tra thị xã và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra thị xã và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra thị xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo đề nghị của Chánh Thanh tra thị xã.

- Việc miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra thị xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra thị xã.

- Phó Chánh Thanh tra thị xã giúp Chánh Thanh tra phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra vắng mặt, Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng;

d) Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo quy định của Đảng và của pháp luật.

5.2 Biên chế công chức của Thanh tra thị xã:

a) Biên chế công chức của Thanh tra thị xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định trong tổng biên chế công chức của thị xã do cơ quan có thẩm quyền giao;

b) Việc bố trí công tác đối với công chức của Thanh tra thị xã phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức;

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thanh tra thị xã xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

----------------------------------------------------------------------------------

* Ghi chú:

- Người cung cấp thông tin của đơn vị: Nguyễn Văn Tiến

- Chức vụ: Thanh tra viên

- Điện thoại liên hệ: 0936212609

 

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3143
Đã truy cập: 5115357