THANH TRA THỊ XÃ

06/03/2023

Thanh tra thị xã 

I. Thông tin chung

 • Tên cơ quan: Thanh tra thị xã Đông Triều.
 • Địa chỉ: Khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 
 • Điện thoại:
 • Email:

II. Tổ chức bộ máy

*BAN LÃNH ĐẠO

 

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Thiện

 • Năm sinh: 1975.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.
 • Email: nguyenvanthien1975@gmail.com.
 • Số điện thoại di động: 0915.020.027.

2. Đồng chí: Vũ Bá Thông

 • Năm sinh: 1980.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chính, Thạc sĩ Quản lý đất đai.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.
 • Email: thongtnmtdt@gmail.com.
 • Số điện thoại di động: 0975.366.479.
 

3. Đồng chí: Hoàng Thị Linh

 • Năm sinh: 1990.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Email: linhhoang2407@gmail.com.
 • Số điện thoại di động: 0945.151.829.

*BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

Bộ phận Thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

 

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến

 • Năm sinh: 1968.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Email: tienbeo1968@gmail.com.
 • Số điện thoại di động: 0936.212.609.

Bộ phận Thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tài chính cơ quan

 

 

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Nhung

 • Năm sinh: 1982.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Email: taphuongthao3182007@gmail.com.
 • Số điện thoại di động: 0987.707.995.

III. Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn

1. Chức năng

 •  Thanh tra thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thị xã có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thanh tra thị xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

 • Trình ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
 • Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân thị xã hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt.
 • Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, phường.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân.
 • Phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường.

Về thanh tra:

 • Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của ủy ban nhân dân xã, phường, của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thị xã; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều ủy ban nhân dân xã, phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thị xã và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
 • Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã giao;
 • Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thị xã và của Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 • Hướng dẫn ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 • Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của ủy ban nhân dân thị xã trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch ủy ban nhân thị xã;
 • Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã khi được giao;
 • Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thị xã đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã xem xét, giải quyết lại theo quy định;
 • Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã.
 • Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Về phòng, chống tham nhũng:

 • Thanh tra, kiểm, tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của ủy ban nhân dân thị xã;
 • Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;
 • Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;
 • Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 • Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra thị xã theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
 • Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thị xã.
 • Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của ủy ban nhân dân thị xã và Thanh tra tỉnh.
 • Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra thị xã theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của ủy ban nhân dân thị xã.
 • Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban nhân dân thị xã.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

----------------------------------------------------------------------------------

* Ghi chú:

 •  Người cung cấp thông tin của đơn vị: Nguyễn Thị Kim Nhung.
 •  Chức vụ: Chuyên viên.
 •  Điện thoại liên hệ: 0987707995.

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1469
Đã truy cập: 5878874