.

15/10/2021

Văn phòng Thị ủy Đông Triều

 1. Thông tin chung 

            Tên cơ quan  : Văn phòng Thị ủy Đông Triều
            Địa chỉ          : Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870015
            Fax               : 02033.670376
            E-mail           : tudt@quangninh.gov.vn

2. Bộ máy tổ chức

 

 

    

 

 

                           Chánh Văn phòng

               Đồng chí : Nguyễn Đình Thái

               Năm sinh: 1977

               Điện thoại cơ quan : 02033.3870013

               Email: nguyendinhthai@quangninh.gov.vn


 

                      Phó Chánh Văn phòng

               Đồng chí : Lê Văn Tình

               Năm sinh: 1982

               Điện thoại cơ quan : 02033.3870.365

               Email: levantinh2@quangninh.gov.vn

 

     

           

                       Phó Chánh Văn phòng

                  Đồng chí : Mạc Thị Hải Hà

                 Năm sinh: 1982

                 Điện thoại cơ quan : 02033.3870.365

                 Email: macthihaiha.dt@quangninh.gov.vn

 

 3. Chức năng nhiệm vụ

 - Văn phòng thị ủy là cơ quan thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng; trực tiếp tham mưu và phục vụ công tác cho Ban Thường vụ, Thường trực thị ủy.

- Là bộ máy giúp việc cho Ban Thường vụ, Thường trực thị ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; dự thảo các báo cáo tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất khác theo chỉ đạo của Thường trực thị ủy.

- Tổ chức phục vụ các cuộc họp, ghi biên bản, lập hồ sơ các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và khi có yêu cầu thì ghi biên bản các cuộc hội ý của Thường trực thị ủy.

- Giúp Thường trực thị ủy điều hành công việc hằng ngày của Đảng bộ thị xã và những việc liên quan khi được Thường trực thị ủy giao.

- Theo dõi, đôn đốc, thẩm định việc chuẩn bị các đề án trình hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thị ủy, chủ yếu về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản của đề án..

- Tham gia cùng chủ đề án chỉnh lý, biên tập toàn bộ các văn bản của cấp uỷ trước khi trình ký, phát hành (trừ các văn bản về công tác cán bộ); trực tiếp chuẩn bị các đề án và biên tập những văn bản được Ban Thường vụ giao.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các cấp uỷ cấp dưới về tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của thị ủy; phối hợp với các ban, ngành liên quan giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện chế độ báo cáo và quy chế làm việc của thị ủy.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ; tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các ban Đảng; quản lý, khai thác mạng tin học có hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp dân; tiếp nhận và tham mưu cho Thường trực thị ủy chuyển giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến cấp uỷ; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết.

- Tổ chức thực hiện tốt các lĩnh vực công tác : Văn thư, lưu trữ, cơ yếu theo đúng quy định hiện hành.

- Quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của thị ủy; quản lý và tổ chức hoạt động Đội xe cơ quan thị ủy; đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc của thị ủy và các ban Đảng của thị ủy. Phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn; đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tới Trụ sở làm việc của thị ủy. Chăm lo công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng và đời sống của cán bộ, công chức các ban thuộc thị ủy.

- Tổ chức tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm về công tác văn phòng cấp uỷ; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ văn phòng cấp uỷ cấp dưới trực thuộc thị ủy./.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 339
Đã truy cập: 5877744