.

14/12/2022

Ban quản lý Khu di tích nhà Trần   

 I. Thông tin chung  

 • Tên cơ quan: Ban quản lý Khu di tích nhà Trần thị xã Đông Triều.
 • Địa chỉ: Khu 4, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
 • Email công vụ: banqlkdtnhatran.dt@quangninh.gov.vn
 • Điện thoại: 0363.281.122

 II. Tổ chức bộ máy 

*BAN LÃNH ĐẠO  


 1. Đồng chí: Phạm Xuân Hoàn - Trưởng ban

 • Sinh năm: 1985.
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Văn hóa. 
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Điện thoại: 0988.110.225.

 

 

 2. Đồng chí: Nguyễn Thị Phương - Phó Trưởng ban

 • Sinh năm: 1971.
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Điện thoại: 0904.466.832.

 


3. Đồng chí: Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng ban

 • Sinh năm: 1981.
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.
 • Điện thoại: 0986.889.289.

 * BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN 

 

4. Đồng chí: Đặng Thị Thu Phương - Chuyên viên  

 • Sinh năm: 1982.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị du lịch.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Điện thoại: 0984.568.469.

 

5. Đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Chuyên viên 

 • Sinh năm: 1988.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Lịch sử.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Điện thoại: 0975.111.569.

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

1.  Chức năng

Ban quản lý Khu di tích nhà Trần thị xã Đông Triều có chức năng giúp UBND thị xã Đông Triều quản lý, hướng dẫn, tổ chức lễ hội, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống các di tích đặc biệt cấp Quốc gia thuộc Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều.

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thị xã để xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều trình UBND thị xã phê duyệt. Triển khai công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy hoạch, chương trình và kế hoạch đã được phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Tổ chức quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy, nâng cao giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều theo đúng quy hoạch được phê duyệt và các quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp quản lý.

3. Nghiên cứu, quản lý các hồ sơ, tài liệu khoa học, hệ thống trưng bày, nhà trưng bày, bảo tàng (nếu có) của các di tích thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.

4. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bổ sung tài liệu, tư liệu, hiện vật trên địa bàn để lập hồ sơ khoa học quản lý, lưu trữ nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống các di tích nhà Trần theo phân công quản lý và theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị lịch sử văn hóa, các di sản văn hóa nhà Trần… tới nhân dân trong và ngoài nước; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn, bảo vệ các di sản văn hóa nhà Trần trên địa bàn thị xã Đông Triều.

6. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn đối với công tác quản lý di tích của các xã, phường có liên quan trực tiếp đến di sản văn hóa nhà Trần.

7. Thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia một số nội dung công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích khác theo sự chỉ đạo của UBND thị xã Đông Triều.

8. Tổ chức học tập, nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội. Huy động các nguồn lực của tổ chức và các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích nhà Trần ở Đông Triều. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư trong quá trình trùng tu, tôn tạo di tích...

9. Thực hiện các công tác thống kê, thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thị xã và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.

10. Thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã Đông Triều.

11. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND thị xã. Tổ chức tiếp nhận các nguồn vốn Trung ương, địa phương, nguồn công đức của các tổ chức, cá nhân bằng tiền và hiện vật đóng góp để tu bổ, xây dựng khu di tích; thực hiện quản lý và lập kế hoạch sử dụng các nguồn thu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao.

 ----------------------------------------

*Ghi chú:

 • Người cung cấp thông tin của đơn vị: Bùi Quỳnh Anh.
 • Chức vụ: Nhân viên.
 • Số điện thoại liên hệ: 0376047696. 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1494
Đã truy cập: 6354107