.

18/10/2021

ỦY VIÊN UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 

 

 * Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Uỷ viên UBND thị xã.

Uỷ viên UBND thị xã được Chủ tịch UBND thị xã phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể.

Ủy viên UBND thị xã được Chủ tịch UBND thị xã phân công phụ trách lĩnh vực cụ thể; chịu trách nhiệm trước UBND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác củaUBND thị xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động củaUBND thị xã trước Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, HĐND thị xã, Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, UBND tỉnh; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND thị xã để báo cáo công tác trước Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã khi được yêu cầu.

Ủy viên UBND thị xã là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành một hoặc một số lĩnh vực được phân công giải quyết theo thẩm quyền và trình UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giải quyết các đề nghị của cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Tham gia đầy đủ các phiên họp UBND thị xã, trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND thị xã, tham gia ý kiến và biểu quyết về các vấn đề thảo luận tại phiên họp UBND thị xã, tham gia ý kiến với các ủy viên khác của UBND thị xã, thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND thị xã để xử lý các vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc các vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình. Uỷ viên UBND thị xã được Văn phòng HĐND và UBND thị xã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị xã.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12280
Đã truy cập: 6189872