Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

22/06/2022

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

   

1. Thông tin chung  

   

- Tên cơ quan: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thị xã Đông Triều;

- Địa chỉ: Số 832, Khu Mễ Xá 3, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều;

- Điện thoại:  02033.870.062      

- Email:  ttdvktnn.dt@quangninh.gov.vn

 

 

  

2. Tổ chức bộ máy

  

 

        Giám đốc Trung tâm
Đồng chí: Bùi Văn Hanh


  - Năm sinh: 1973;                              

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học; Thạc sỹ BVTV;

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

- Email: buivanhanh.dt@quangninh.gov.vn;  

- Số điện thoại di động: 0913.746.632

 

* Nhiệm vụ:  

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lý điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách khối và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của cơ quan và về vệc thi hành nhiệm vụ, công vụ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, lao động trong cơ quan; Đồng thời trực tiếp theo dõi, chỉ đạo giải quyết các công việc bao gồm: Tài chính, Kinh doanh - dịch vụ, Hành chính, Đào tạo, Tổ chức cán bộ, Thi đua - Khen thưởng; Công tác Cải cách hành chính, Dân vận chính quyền, Công tác tiếp công dân.

- Tham gia một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã phân công. 

- Chuẩn bị và chủ trì các cuộc họp cơ quan, dự các cuộc họp của UBND thị xã, Thị ủy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo yêu cầu. 


 

 

Phó Giám đốc Trung tâm
Đồng chí: Vương Văn Thuần

 

- Năm sinh: 1964;                              

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp;

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: vuongvanthuan.dt@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0396.927.888

 * Nhiệm vụ: 

- Giúp việc cho Giám đốc, giải quyết một số công việc khi được Giám đốc giao hoặc ủy quyền.

- Trực tiếp quản lý, theo dõi, chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực: Chăn nuôi- Thú y và Thủy sản trên địa bàn thị xã;

- Phối hợp phòng kinh tế thị xã đề xuất kế hoạch xuất, nhập các loại vật tư, hóa chất, vắc xin phòng chống dịch gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của UBND thị xã; Thực hiện theo dõi, chỉ đạo các mô hình, dự án và tập huấn chuyển giao KHKT thuộc lĩnh vực phụ trách

- Tham mưu triển khai trong công tác kiểm tra VSATTP lĩnh vực phụ trách; tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh; công tác kiểm soát giết mổ. Tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm về lĩnh vực về bộ phận đầu mối tổng hợp đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Thực hiện chỉ đạo việc lấy mẫu gửi chẩn đoán, xét nghiệm; hướng dẫn khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tiêu độc khử trùng. Chủ động xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, hàng năm lĩnh vực phụ trách.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tiến độ, chất lượng công việc được giao, phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

 

 

 Phó Giám đốc Trung tâm
Đồng chí: Bùi Thị Thúy Hoàn

 

- Sinh năm: 1987

- Trình độVăn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng Trọt;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên;

- Email: buihoan.dt@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0388.969.095

* Nhiệm vụ: 

- Giúp việc cho Giám đốc, giải quyết một số công việc khi được Giám đốc giao hoặc ủy quyền.

- Trực tiếp quản lý, theo dõi, chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật và Khuyến nông trên địa bàn.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Trồng trọt, phương án Bảo vệ thực vật trên địa bàn thị xã; phối hợp thực hiện công tác Kiểm dịch thực vật.

 - Thực hiện theo dõi, chỉ đạo các mô hình, dự án, IPM và tập huấn chuyển giao KHKT thuộc lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật và Khuyến nông sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ động xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, hàng năm lĩnh vực mình phụ trách; Tổng hợp báo cáo chuyên ngành thuộc lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật- Khuyến nông báo cáo Chi cục Trồng trọt - BVTV tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh theo quy định;

- Quản lý, chỉ đạo theo dõi và tham mưu công tác vật tư hóa chất thuốc BVTV khi có dịch xẩy ra theo yêu cầu của thị xã và tổ chức phòng trừ hiệu quả;

- Đầu mối tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm lĩnh vực phân công và của Trung tâm, hoàn thiện và trình Giám đốc trước khi ban hành đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Thực hiện các hoạt động Dịch vụ tư vấn, dịch vụ Khuyến nông phù hợp năng lực chuyên môn của Trung tâm theo quy định của Pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tiến độ, chất lượng công việc được giao, phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

* CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Xuân Thìn

Viên chức Trung tâm

 

- Năm sinh 1975;

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Đất đai;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại di động: 0944591195

 

* Nhiệm vụ: 

- Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm quản lý, theo dõi và  phụ trách Bộ phận Hành chính - Kế toán của Trung tâm.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm sau khi được sự đồng ý của Giám đốc.

- Phụ trách công tác văn thư lưu trữ theo hệ thống chính quyền điện tử và sổ sách ghi chép đảm bảo đúng quy định; quản lý con dấu, soạn thảo văn bản, hòm thư công vụ cơ quan;

- Tổng hợp các nội dung trong các cuộc họp, ra thông báo sau khi đã được Giám đốc duyệt.

- Định kỳ chủ động bảo trì tài sản, thiết bị văn phòng, sửa chữa nhỏ; hàng năm phối hợp với kế toán kiểm kê tài sản, thanh lý những tài sản đã hư hỏng (theo quy chế quản lý tài sản công);

- Thực hiện, triển khai vào công tác Dịch vụ của Trung tâm; thực hiện các nhiệm vụ phân công của Bộ phận Dịch vụ.

- Quản lý, theo dõi và đề xuất các nội dung công tác bảo vệ cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

Đồng chí: Nguyễn Đức Dũng
Viên chức Trung tâm

 - Năm sinh: 1976;                              

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Thú y;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ quản lý nhà nước:

- Số điện thoại di động: 0398429686

Nhiệm vụ: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, hàng năm và tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Trung tâm về các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách công tác tư vấn dịch vụ vật tư thú y; tham mưu thực hiện các mô hình, dự án của lĩnh vực.

- Trực tiếp quản lý, theo dõi, tham mưu công tác Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản, Khuyến nông có liên quan đến 10 xã, phường: Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Yên Đức, Yên Thọ, Mạo Khê, Kim Sơn, Xuân Sơn, Hưng Đạo, Hồng Phong;

- Tham mưu và phụ trách lĩnh vực kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y; Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; xây dựng kế hoạch phân bổ vác xin tiêm phòng và phối hợp trong việc tư vấn dịch vụ thú y khi có yêu cầu. 

- Theo dõi, tổng hợp nguồn vật tư, hóa chất, vắc xin nhập về cơ quan; viết phiếu xuất, nhập và báo cáo theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công;
 

 

Đồng chí: Trần Thị Thu Chang
Viên chức Trung tâm

 

- Năm sinh 1984;

- Trình độ Vănhóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Thú y;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại di động: 0977506337

Nhiệm vụ: 

- Trực tiếp quản lý, theo dõi tham mưu công tác Chăn nuôi- Thú y, Thủy sản, Khuyến nông có liên quan đến 11 xã, phường: Tràng Lương, Bình Khê, Tràng An, Đức Chính, Tân Việt, Đông Triều, Nguyễn Huệ, Bình Dương, An Sinh, Việt Dân, Thủy An;

- Thực hiện việc lấy mẫu gửi chẩn đoán, xét nghiệm, tổ chức điều trị bệnh cho động vật; xây dựng kế hoạch phân bổ vác xin tiêm phòng và phối hợp trong việc tư vấn dịch vụ thú y khi có yêu cầu. 

- Quản lý kho, quỹ của Trung tâm; xuất, nhập vật tư, hóa chất và vắc xin; tổng hợp báo cáo theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công;

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hạt
Viên chức Trung tâm

- Năm sinh 1986;

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọt;

- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp;

- Trình độ quản lý Nhà nước:

- Số điện thoại di động: 0985078498

Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm quản lý, theo dõi các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực: Trồng trọt -Bảo vệ thực vật (BVTV); xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn thực hiện kế hoạch về Trồng trọt- BVTV; theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng và hướng dẫn phòng trừ; phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác giống cây trồng.  

- Phụ trách điều tra dự tính dự báo và đề xuất tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm, phối kết hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch hại cây trồng trên địa bàn thị xã. 

- Tham gia các lớp tập huấn lĩnh vực trồng trọt và BVTV, chỉ đạo các mô hình, dự án Nông nghiệp khi lãnh đạo phân công. 

- Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Trung tâm về các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành tại địa phương mình phụ trách. 

- Phụ trách kiêm nhiệm công tác kế toán viên cơ quan giúp Giám đốc và Kế toán cơ quan tổng hợp các chứng từ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm và chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về tiến độ, chất lượng công việc được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đình Dũng
Viên chức Trung tâm

- Năm sinh: 1977;                              

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thú y;

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp;

 - Trình độ quản lý nhà nước:

- Số điện thoại di động: 0986967561

Nhiệm vụ

- Trực tiếp triển khai, thực hiện tham mưu cho Bộ phận và lãnh đạo Trung tâm hàng vụ, hàng năm về kế hoạch tổ chức sản xuất, kinh doanh và tổ chức triển khai.

- Thực hiện gắn kết mạng lưới Khuyến nông- Khuyến ngư, Thú y viên cơ sở tư vấn, hướng dẫn xây dựng mô hình, vùng sản xuất tập trung, trang trại, gia trại; đồng thời phối hợp với các xã, phường cung cấp vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi; thực hiện công tác Dịch vụ của Trung tâm;

- Tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và kiểm soát giết mổ;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

 

 

Đồng chí: Trịnh Hữu Đạt
Hợp đồng trong biên chế của Trung tâm

 

 - Năm sinh 1979;

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học;

- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp;

- Trình độ quản lý Nhà nước;

- Số điện thoại di động: 0357516588

Nhiệm vụ        

- Tham mưu giúp lãnh đạo quản lý, theo dõi xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, mô hình Khuyến nông trên địa bàn trình UBND thị xã phê duyệt; tổ chức thực hiện; quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá về hoạt động Khuyến nông trên địa bàn thị xã.

- Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động Khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động Khuyến nông trên địa bàn; tổ chức triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ Khuyến nông được phê duyệt; tham gia tổ chức các lớp tập huấn Khuyến nông, đào tạo nghề nông nghiệp, hội thảo, hội chợ, trao đổi kinh nghiệm về Khuyến nông; Hướng dẫn nhiệm vụ Khuyến nông tại cơ sở.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện khi kết thúc thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ Khuyến nông trên địa bàn.

- Trực tiếp phụ trách công tác Dịch vụ của Trung tâm; triển khai, quản lý, tham mưu hàng vụ, hàng năm về chương trình, kế hoạch tổ chức sản xuất, kinh doanh trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức triển khai. Chủ động đề xuất và gắn kết với các Bộ phận để huy động nguồn lực, triển khai lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

Vị trí và chức năng:

(1). Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thị xã Đông Triều là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều, có chức năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, các hoạt động khuyến nông và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.

(2). Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng. 

(3). Trung tâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND thị xã Đông Triều, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan.

2.. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Về lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

2.1.1. Đối với chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm

- Xây dựng Kế hoạch về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y (kể cả thú y thủy sản) để phục vụ dịch vụ công hằng năm của đơn vị trình UBND thị xã phê duyệt; hoặc theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất về lĩnh vực trên địa bàn.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ về sản xuất, kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ về chăn nuôi và thú y (kể cả thú y thủy sản) theo quy định hiện hành.

2.1.2. Hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất chăn nuôi, công tác thú y (kể cả thú y thủy sản).

- Hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho động vật và thủy sản; khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh đối với sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản;

- Đề xuất kế hoạch, giải pháp xây dựng và phát triển các vùng chăn nuôi an toàn.

2.1.3. Phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản (gọi chung là dịch bệnh động vật).

- Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; hướng dẫn mạng lưới thú y xã, phường (sau đây gọi là thú y cấp xã) giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các ổ dịch mới và kiểm soát các ổ dịch cũ;

- Thực hiện lấy mẫu gửi chẩn đoán, xét nghiệm; tổ chức điều trị bệnh cho động vật; và thực hiện phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản; hướng dẫn khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tiêu độc khử trùng, phục hồi môi trường chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau khi hết dịch bệnh theo yêu cầu của UBND thị xã;

2.1.4. Kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y.

UBND thị xã thực hiện Ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiêp thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức thực hiện việc kiểm soát giết mổ động vật; quản lý, giám sát các cơ sở sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật phục vụ tiêu dùng trong nước;

- Kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật ở dạng tươi sống, sơ chế và chế biến lưu thông tại địa phương; thức ăn chăn nuôi (kể cả thức ăn cho nuôi trồng thủy sản), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ động vật; chất thải, nước thải của động vật từ các cơ sở chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản; tại khu vực cách ly kiểm dịch, thu gom, giết mổ động vật và các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn.

- Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y;

2.1.5. Đối với thuốc thú y (bao gồm: các loại thuốc, các chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y trừ các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản)

- Đề xuất xây dựng kế hoạch xuất, nhập các loại vật tư, hóa chất, vắc xin phòng chống dịch gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của UBND thị xã. Hướng dẫn, sử dụng các loại thuốc thú y để phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật và thủy sản; thông báo danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản;

- Tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc thú y trên địa bàn.

2.1.6. Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình sản xuất chăn nuôi; kết quả, tiến độ triển khai công tác tiêm phòng, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại địa phương theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

2.2. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Xây dựng Kế hoạch về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) để phục vụ dịch vụ công hằng năm của đơn vị trình UBND thị xã phê duyệt. Xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện kế hoạch, dự án đã được cấp trên phê duyệt.

- Điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch hại trên các loại cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp tại địa phương, báo cáo đầy đủ, kịp thời cho chính quyền địa phương và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh.

- Hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật; đề xuất các biện pháp, tham mưu cho UBND thị xã tổ chức, chỉ đạo dập tắt dịch và ngăn ngừa dịch lây lan sang các vùng khác; có kế hoạch phòng, chống dịch tái phát; đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả của dịch gây hại tài nguyên thực vật, Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc xử lý dịch hại trong sản xuất nông nghiệp.

- Tổ chức cung ứng giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc BVTV, tư vấn dịch vụ sản xuất nông nghiệp, thu phí và lệ phí (nếu có) các dịch vụ về Trồng trọt và BVTV, kiểm dịch thực vật theo quy đinh hiện hành.

- Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Tham gia ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án chuyên ngành. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Trồng trọt và BVTV phù hợp với điều kiện và yêu cầu sản xuất nông lâm nghiệp tại địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2.3. Lĩnh vực Khuyến nông

- Đề xuất các trương trình, dự án khuyến nông trên địa bàn thị xã, báo cáo phòng Kinh tế thẩm định trình UBND thị xã phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông trên địa bàn thị xã; Tổ chức và tham gia tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo khuyến nông, đào tạo nghề nông nghiệp, hội thi, hội thảo, hội trợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm, thông tin tuyên truyền về khuyến nông.

- Báo cáo định kỳ, hàng tháng tiến độ, kết quả thực hiện các trương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông trên địa bàn thị xã; Hàng năm đánh giá, tổng hợp các trương trình, dự án khuyến nông có hiệu quả để nhân rộng.

- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và huy động của Chủ tịch UBND thị xã đối với nhiệm vụ: Thực hiện các trương trình, dự án khuyến nông, chịu sự huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh, thiên tai trên địa bàn thị xã.

-  Thực hiện hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ phụ trách nông nghiệp cấp xã chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, UNND cấp xã, phường đối với việc thực hiện nhiệm vụ khuyên nông trên địa bàn và chịu sự huy động của Chủ tịch UBND cấp xã, phường tham gia phòng, chống dịch bệnh, thiên tai…. tại địa phương; Có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch UBND cấp xã, phường, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp về kế hoạch, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.4. Lĩnh vực Dịch vụ, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

- Thực hiện các dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

- Tổ chức dịch vụ, tư vấn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng vật tư nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tư vấn, chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt;

- Lấy mẫu kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

2.5. Một số nhiệm vụ khác

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động, Trung tâm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao theo quy định của pháp luật.

2.6. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực có liên quan.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 555
Đã truy cập: 5877960