.


 Kho bạc Nhà nước

  

  

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Kho bạc Nhà nước Đông Triều
            Địa chỉ          :
Khu Yên Lâm 3, Phường Đức Chính, TX Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
            Điện thoại     :
0203.3870053
            Fax                : 02033.672.310
            Email            :
kbnn.dt@quangninh.gov.vn

 

 

Trụ sở cơ quan

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

* Ban lãnh đạo

 

2.1.     Giám đốc: Vũ Đăng Thêu

 

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ LLCT: Cao cấp

-         Điện thoại văn phòng: 033.3870085

-         Điện thoại di động: 0912178457

-         Email: theuvd@vst.gov.vn

-    Nhiệm vụ: Chỉ đạo và điều hành hoạt động chung của KBNN Đông Triều. trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng công tác khiển soát chi đầu tư XDCB Vốn sự nghiệp có tính chát đầu tư vốn chương trình mục tiêu quốc gia công  tác hành chính bảo vệ.

 

2.2.      Phó Giám đốc: Vũ Thị Thoan

 

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ LLCT: Trung cấp

-         Điện thoại văn phòng: 033.3870273

-         Điện thoại di động: 0989565568

-         Email: thoanvt@vst.gov.vn

-         Nhiệm vụ: Phụ trách chỉ đạo công tác kế toán, trưởng ban quản lý kho. Phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc KBNN Đông Triều phân công; Chỉ đạo điều hành hoạt động của đơn vị khi nhận bàn giao của đồng chí Giám đốc đơn vị. Trực tiếp sinh hoạt với Tổ Kế toán nhà nước.

 

*    Tổ kế toán nhà nước:

  

1.     Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thanh Tuy 

 

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ LLTC: Đang học

-         Điện thoại văn phòng: 033.3670211

-         Điện thoại di động: 0942739696

-         Email: tuynt@vst.gov.vn

2.     Nhiệm vụ: Chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổ kế toán, Tham mưu giúp giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công tác kế toán.

3.     Kế toán viên: Trần Thị Kha

 

-         Trình độ chuyên môn: Trung Cấp

-         Trình độ LLCT:

-         Điện thoại văn phòng: 033.3670211

-         Điện thoại di động: 01256156909

-         Email:

khatt03@vst.gov.vn

       

-         Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Trung ương; Huyện; thanh toán viên chương trình TTSP điện tử.công tác chi tiêu nội bộ và nhiệm vụ khác do giám đốc trực tiếp phân công.

4.     Kế toán viên: Nguyễn Văn Tiệp

 

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ LLCT:

-         Điện thoại văn phòng: 033.3670211

-         Điện thoại di động: 0968121983

-         Email:

tiepnv@vst.gov.vn

 

 

-         Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN các đơn vị sử dụng ngân sách cấp Huyện; thu ngân sách nhà nước, công tác tin học, phối hợp thu và các nhiệm vụ khác do giám đốc trực tiếp phân công; .

 

5.     Kế toán viên: Vũ Thị Thu Trang

 

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ LLCT:

-         Điện thoại văn phòng: 033.3670211

-         Điện thoại di động: 0978731488

-         Email: trangvtt05@vst.gov.vn

-         Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN các đơn vị sử dụng ngân sách cấp;Tỉnh; Xã, và các nhiệm vụ khác được giám đốc trực tiếp phân công.

 

6.     Kế toán viên: Phạm Mai Hương

 

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ LLCT:

-         Điện thoại văn phòng: 033.3670211

-         Điện thoại di động: 01668360098

-         Email: huongpm01@vst.gov.vn

-         Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN các đơn vị sử dụng ngân sách cấp; Huyện; Xã, hạch toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, và các nhiệm vụ khác được giám đốc trực tiếp phân công.

 

7.     Kế toán viên: Đỗ Thị Bích Vân

 

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ LLCT:

-         Điện thoại văn phòng: 033.3670211

-         Điện thoại di động: 0983920093

-         Email: vandtb@vst.gov.vn

-         Nhiệm vụ: Kế toán chi NSNN các đơn vị sử dụng ngân sách cấp; Huyện; Xã; các đơn vị khối ANQP; và các nhiệm vụ khác được giám đốc trực tiếp phân công.

8.     Thủ quỹ/Kiểm ngân:

-         Trình độ chuyên môn: Trung cấp

-         Trình độ LLCT:

-         Điện thoại văn phòng: 033.3670211

-         Điện thoại di động:

-         Email:

-         Nhiệm vụ: Thủ quỹ

 

 

*        Tổ Tổng hợp- Hành chính

                

1.     Tổ trưởng: Vũ Văn Sáu

 

-         Trình độ chuyên môn: Đại học

-         Trình độ LLCT: Trung cấp

-         Điện thoại văn phòng: 033.3581984

-         Điện thoại di động: 0912033869

-         Email:

sauvv@vst.gov.vn

-         Nhiệm vụ: Quản lý và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng hợp báo cáo thực hiện các công việc của của tổ Tổng hợp – Hành chính thực hiện các nhiệm vụ khác được giám đốc phân công, ( kiêm lái xe cơ quan ).

2.     Cán sự: Nguyễn Thị Ngọc Hà

 

-         Trình độ chuyên môn: Đại Học

-         Trình độ LLCT:

-         Điện thoại văn phòng: 033.3581984

-         Điện thoại di động: 0983564155

-         Email: hantn09@vst.gov.vn

-         Nhiệm vụ: Quản lý và kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện các công việc của của tổ Tổng hợp – Hành chính, Thực hiện các công việc hành chính ( Hành chính, văn thư- lưu trữ). Thực hiện các nhiệm vụ khác được giám đốc phân công.

 

3.     Bảo vệ: Trần Xuân Toản

 

-         Điện thoại văn phòng: 033.3870053

-         Điện thoại di động: 0988764552

-         Nhiệm vụ: Bảo vệ cơ quan.

 

4.     Bảo vệ: Vũ Xuân Mười

 

-         Điện thoại văn phòng: 033.3870053

-         Điện thoại di động: 0936484236

-         Nhiệm vụ: Bảo vệ cơ quan.

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ

 

3.1. Chức năng

Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước cấp huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

 

3.2. Nhiệm vụ

3.2.1. Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3.2.2. Quản quỹ ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật:

a) Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định;

b) Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

3.2.3. Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

3.2.4. Thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà  nước:

a) Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật;

b) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

3.2.5. Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

3.2.6. Quản lý ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo chế độ quy định:

a) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện;

b) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp huyện tại ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của Kho bạc Nhà nước theo chế độ quy định;

c) Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định.

3.2.7. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.

3.2.8. Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

3.2.9. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

3.2.10. Quản lý đội ngũ công chức, lao động hợp đồng; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

3.2.11. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

3.2.12. Quản các điểm giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

3.2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giao.

 

 4.32 thủ tục hành chính cấp Kho bạc nhà nước thị xã Đông Triều

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 223
Đã truy cập: 2182190