UBND xã Hồng Thái Đông

UBND xã Hồng Thái Đông 

 I. Thông tin chung 

 • Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hồng Thái Đông. 
 • Địa chỉ: xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 
 • Điện thoại: 02036571567. 
 • Cổng TTĐTTP xã: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongthaidong

II. Tổ chức bộ máy 

*BAN LÃNH ĐẠO 


1. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Bí thư Đảng ủy xã

 • Năm sinh: 1966.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Số điện thoại: 0904.530.407

 

 

2. Đồng chí Trần Văn Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã 

 • Năm sinh: 1982.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cao học. 
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0912.113.816.

 

 

3. Đồng chí Đỗ Văn Tân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã 

 • Năm sinh: 1977. 
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Cao học. 
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0978.202.209. 

 

 

 

4. Đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã 

 • Năm sinh: 1977.
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. 
 • Số điện thoại: 0868.804.383

 

 

5. Đồng chí Đỗ Văn Gần - Phó Chủ tịch UBND xã 

 • Năm sinh: 1973. 
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0904.261.225.

* KHỐI ĐOÀN THỂ 

 

1. Đồng chí Lê Xuân Hòa - Chủ tịch UBMTTQ xã 

 • Năm sinh: 1964
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học. 
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0912.331.085.

 

 

2. Đồng chí Vũ Văn Thạch - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 

 • Năm sinh: 1977. 
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học. 
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0359.477.695.

 

 

3. Đồng chí Nguyễn Văn Giới - Chủ tịch Hội Nông dân xã 

 • Năm sinh: 1988. 
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học. 
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0904.094.012.

 

 

4. Đồng chí Đỗ Thị Chắt - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã 

 • Năm sinh: 1971. 
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học. 
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0344.854.322.

 

 

 

5. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga - Bí thư Đoàn TNCS xã

 • Năm sinh: 1993.
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0398.799.898.

* BỘ PHẬN CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Sáng - Công chức Tài chính Kế toán 

 • Năm sinh: 1986.
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0344.526.999.

 

 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Ngân - Công chức Văn phòng Thống kê  

 • Năm sinh: 1984.
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0968.855.983.

 

 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Công chức Văn phòng Thống kê  

 • Năm sinh: 1984.
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0904.588.115.

 

 

4. Đồng chí Lại Thị Kim Anh - Công chức Tư pháp Hộ tịch   

 • Năm sinh: 1981.
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp.
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0986.813.226.

 

 

5. Đồng chí Hoàng Ngọc Tuyền - Công chức Địa chính Xây dựng   

 • Năm sinh: 1995.
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0367.005.683.

 

 

6. Đồng chí Lê Văn Đệ - Công chức Địa chính Xây dựng   

 • Năm sinh: 1971.
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0904.290.323.

 

 

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Công chức Văn hóa Xã hội   

 • Năm sinh: 1995.
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0396.215.158.

 

 

8. Đồng chí Nguyễn Quang Bích - Công chức Văn hóa Xã hội   

 • Năm sinh: 1972.
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 0968.436.215.

 

 

9. Đồng chí Bùi Văn Hải - Chỉ huy quân sự xã 

 • Năm sinh: 1984.
 • Trình độ văn hóa: 12/12. 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: 
 • Số điện thoại: 
 
III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND phường 
UBND phường thảo luận tập thể, quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và những vấn đề quan trong khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND phường.
Cách thức giải quyết công việc của UBND phường
a. UBND phường họp, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều này tại phiên họp UBND.
b. Đối với các vấn đề cần giải quyết gấp nhưng không tổ chức họp UBND được theo quyết định của Chủ tịch UBND, Văn phòng UBND phường gửi toàn bộ văn bản, hồ sơ của vấn đề cần xử lý đến các thành viên UBND để lấy ý kiến. Nếu quá nửa tổng số thành viên UBND phường nhất trí thì văn phòng UBND phường tổng hợp, trình Chủ tịch UBND quyết định và báo cáo UBND phường tại phiên họp gần nhất.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc chung của các thành viên UBND phường 
a. Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của UBND phường; tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng khu phố hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách đang thi hành tại cơ sở.
b. Không được nói và làm trái các nghị quyết của HĐND, quy định, chỉ thị của UBND phường và văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn phải chấp hành, nhưng được trình bày ý kiến với HĐND và UBND, Chủ tịch UBND phường.

---------------------

*Ghi chú:

 • Người cung cấp thông tin: Nguyễn Quang Bích.
 • Chức vụ: Công chức VH- XH phường.
 • Điện thoại: 0968436215.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1306
Đã truy cập: 6353919