.

 
               THÔNG TIN CHUNG UBND XÃ HỒNG THÁI TÂY

 

Xã Hồng Thái Tây

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongthaitay/Trang/Default.aspx

Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Email:

Điện thoại: 

Fax:            

Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái Tây

Hoành Mô-Hồng Thái Tây-Đông triều-Quảng  Ninh

ubndxhongthaitay.dt@quangninh.gov.vn

02033 589311

02033589311

  

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

Đồng chí: LƯƠNG VĂN ĐẠI  

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Năm Sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0989.161.965 

Email: luongvandai.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ OANH

Chức vụ: P. Bí thư thường trực ĐU - Chủ tịch HĐND

Năm Sinh: 1980 

Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

Số điện thoại: 0919.781.303

Email: nguyenthioanh.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THANH SƠN

Chức vụ: P. Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBMTTQ

Năm Sinh: 1965 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0914.972.588

Email: nguyenthanhson.dt@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

Đồng chí: HOÀNG VĂN THƠM

Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy-P. Chủ tịch UBND 

Năm Sinh:1979 

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Số điện thoại: 0368.830.688 

Email: hoangvanthom@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

Đồng chí: TRƯƠNG QUỐC THỊNH

Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy - Trưởng Công an

Năm Sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Số điện thoại: 0904.815.228 

Email: 

 

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN TIẾN DUY

Chức vụ: P. Chủ tịch HĐND

Năm Sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0989.882.522

Email: nguyentienduy.dt@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

Đồng chí: HOÀNG TÙNG GIANG

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Đại học luật

Số điện thoại: 0343.876.116

Email: hoangtunggiang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: HOÀNG VĂN DŨNG

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh 

Năm Sinh: 1987

Trình độ chính trị: 

Số điện thoại: 0974.153.765

Email: 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THÚY

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

Năm Sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Số điện thoại:0365.529.428

Email:

 

 

 

 

 

Đồng chí: BÙI VĂN KHÁNH

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông Dân 

Năm Sinh:1974 

Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng 

Số điện thoại:0788.252.559 

Email: buivankhanh@quangninh.gov.vn 

 

 

 

  

Đồng chí: TRẦN VĂN HOAN

Chức vụ: Công chức Văn phòng - thống kê

Năm Sinh: 1976 

Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

Số điện thoại: 0376.324.219

Email: tranvanhoan@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ LIÊN

Chức vụ: Công chức Văn phòng - thống kê

Năm Sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Số điện thoại: 0379.275.929

Email: nguyenthilien.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN KHỞI

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm Sinh:  

Trình độ chuyên môn:  

Số điện thoại: 0914.347.507

Email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: 

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm Sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Số điện thoại: 

Email: 

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN CÔNG ĐỨC

Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự

Năm Sinh: 

Trình độ chuyên môn:

Số điện thoại: 0912.932.592

Email: 

 

 

 

 

 

Đồng chí: PHẠM THỊ THỦY

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

Năm Sinh:1981

Trình độ chuyên môn:

Số điện thoại: 0385.576.363

Email:  

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN LƯỠNG

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

Năm Sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Số điện thoại: 0948.505.898

Email:

 

 

 

 

 

Đồng chí: PHẠM HUY CÔNG 

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

Năm Sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai

Số điện thoại: 0904.466.706 

Email: phamhuycong@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

Đồng chí: ĐÀO NGUYỆT QUẾ

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

Năm Sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Số điện thoại: 0976.489.917

Email: 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN KIỀU HƯNG 

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm Sinh:1982 

Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa du lịch

Số điện thoại: 0982.783.260 

Email: nguyenkieuhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Đồng chí: MẠC THỊ HOA

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm Sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0981.038.025

Email: macthihoa@quangninh.gov.vn 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1, Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của chủ tịch UBND xã:

a, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại điều 35, điều 36, điều 121 Luật Tổ chức Chính quyên địa phương năm 2015; đồng thời cùng ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của ủy ban nhàn dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân thị xã

b, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các vàn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và hội đồng nhân dân xã;

c, Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng Chương trình công tác năm, quý, tháng của Ủy ban nhân dân xã;

d, Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ủy ban nhân dân xã và các cán bộ, công chức khác thuộc Ủy ban nhân dân xã, Trưởng thôn trong việc chực hiện nhiệm vụ được giao.

đ, Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã;

e, Ký các hợp đồng kinh tế, các hợp đồng thuộc lĩnh vực đất đai, thu chi ngân sách xã, các loại quỹ và ký ban hành các văn ban thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã và thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật;

g, Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội của xã, hoạt động của Ủy ban nhân dân với Đảng ủy. Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân thị xà;

h, Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trặn Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân dàn xã; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác cua Ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu qủa;

i, Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.

2, Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

a, Phó Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại điều 122 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch phân công, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao;

b, Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo. Điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân Thị xã. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phái báo cáo Chủ tịch quyết định;

c, Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của Ủy ban nhân dân thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định;

d, Kiểm tra, đôn đốc cán bộ. công chức, các thôn thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

đ, Cuối tuần (vào sáng thứ 6), tổng hợp và báo cáo Chủ tịch kết quả thực hiện công việc trong tuần.

e, Tham gia đầy đủ các phiên họp của UBND xã, thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã.

3, Nhiệm vụ của công chức Trưởng Công an xã

3.1- Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

3.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

4, Nhiệm vụ của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

4.1- Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, Quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

4.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

5, Nhiệm vụ của công chức Văn phòng - Thống kê

5.1- Đồng chí Nguyễn Thị Liên:

5.1.1- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5.1.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau :

a) - Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

b) - Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã;

c) -Tổ chức tiếp khách của Ủy ban nhân dân xã; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân xã; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

d) - Thường trực bộ phận một cửa hiện đại;

3.1.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

5.2- Đồng chí 

5.2.1- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: thống kê ; thanh niên; dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; tổ chức tiếp dân trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phụ trách thủ quỹ cơ quan.

5.2.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a)- Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. -Nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; Phụ trách công tác tiếp dân.

b)- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

6, Nhiệm vụ của công chức Địa Chính- xây dựng- Môi Trường- nông Nghiệp .

6.1- Đồng chí Nguyễn Văn Lưỡng

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: xây dựng, giao thông, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về công tác xây dựng, giao thông và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Chủtrì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

d)Thường trực bộ phận một cửa hiện đại ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

6.2- Đồng chí Phạm Huy Công

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên- khoáng sản, môi trường, nông nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường vàđa dạng sinh học, công tác quy hoạch, nông nghiệp, giải phóng mặt bằng các dự án;

b) Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn cấp xã;

c) Chủtrì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

7. Nhiệm vụ của công chức Tài chính - kế toán

7.1, Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7.2, Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã;

b) Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

c) Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

7.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND xã giao.

8. Nhiệm vụ của công chức Tư pháp- hộ tịch

8.1- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

b) Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn cấp xã;

c) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Phối hợp với Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước quy ước ở thôn và công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã;

d) Thường trực bộ phận một cửa hiện đại ; Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật;

8.3-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

9. Nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội

9.1- Văn Hóa Thông Tin

9.1.1- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông theo quy định của pháp luật.

9.1.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn cấp xã;

b) Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;

c) Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng thôn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã.

9.1.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

9.2- Văn Hóa- LĐ TB & XH

9.2.1-Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.

9.2.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động y tế và giáo dục trên địa bàn; xây dựng xã phường tiên tiến không có tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm .

b) Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo; trên địa bàn cấp xã;

c) Thường trực bộ phận một cửa hiện đại ;

9.2.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1577
Đã truy cập: 6354190