.

 
               THÔNG TIN CHUNG UBND XÃ HỒNG THÁI TÂY

 

Xã Hồng Thái Tây

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongthaitay/Trang/Default.aspx

Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Email:

Điện thoại: 

Fax:            

Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái Tây

Hoành Mô-Hồng Thái Tây-Đông triều-Quảng  Ninh

ubndxhongthaitay.dt@quangninh.gov.vn

02033 589311

02033589311

 

 

  1. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

 

 

             Đồng chí:       NGUYỄN VĂN TÂM

          Bí thư Đảng ủy – CT Hội đồng nhân dân

              Năm Sinh:      1966

             Trình đô:       Đại học

              Số điện thoại: 0904530407

             Email:    nguyenvantam.dt@quangninh.gov.vn

  

             Đồng chí:   LÊ VĂN CHUNG

            Phó Bí thư Thường vụ Đảng ủy - Phó Bí thư Đảng ủy

             Năm Sinh:  1960

             Trình độ chuyên môm: Trung cấp luật

             Số điện thoại:  0915379065

            Email: levanchung@quangninh.gov.vn

  

              Đồng chí:  NGUYỄN THANH SƠN

            Chủ tịch UBND xã – Phó BT Đảng ủy

             Năm Sinh:  1965

             Trình độ chuyên môm: Đại học

             Số điện thoại: 0914972588

            Email: nguyenthanhson.dt@quangninh.gov.vn

    

 

             Đồng chí: TRẦN VĂN HOAN

           Phó CT Hội Đồng Nhân Dân

            Năm Sinh:1976

            Trình độ chuyên môm: Đại học Hành chính

            Số điện thoại: 01676324219

           Mail: tranvanhoan@quangninh.gov.vn

 

 

            Đồng chí: HOÀNG VĂN THÔNG

          Phó chủ tịch UBND xã

           Năm Sinh:1963

           Trình độ chuyên môm: Đại học Nông Lâm

           Số điện thoại: 01688937609

           Mail: hoangvanthong@quangninh.gov.vn

 

 

              Đồng chí: NGUYỄN THỊ OANH

            Chủ tịch MTTQ xã

             Năm Sinh: 1980

             Trình độ chuyên môm: Đại học Hành Chính

             Số điện thoại: 0919781303

            Mail: nguyenthioanh.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

            Đồng chí: NGUYỄN TIẾN VIỆT

           Chủ tịch  Hội Cựu Chiến Binh xã

            Năm Sinh: 1957

            Trình độ chính trị: Trung cấp

            Số điện thoại: 01643229446

           Mail: nguyentienviet@quangninh.gov.vn

  

  

 

            Đồng chí: NGUYỄN THỊ LIÊN

          Chủ tịch  Hội LHPN xã

           Năm Sinh: 1969

           Trình độ chuyên môm: Đại học Luật

           Số điện thoại:01679275929

           Mail:nguyenthilien.dt@quangninh.gov.vn

  

              Đồng chí: BÙI VĂN KHÁNH

            Chủ tịch Hội  Nông Dân

             Năm Sinh:1974

             Trình độ chuyên môm: Đại học xây dựng

             Số điện thoại:0169256211

            Mail: buivankhanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

            Đồng chí: NGUYỄN TIẾN DUY

          Bí thư Đoàn Thanh Niên

           Năm Sinh: 1982

           Trình độ chuyên môm: Đang học đại học

           Số điện thoại: 0989882522

          Mail: nguyentienduy.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

           Đồng chí: HOÀNG VĂN THƠM

         Chỉ huy trưởng Quân sự xã

          Năm Sinh:1979

         Trình độ chuyên môm: Đại học Luật

         Số điện thoại: 01668830688

        Mail: hoangvanthom@quangninh.gov.vn

  

 

           Đồng chí: HOÀNG TÙNG GIANG

         Trưởng công an xã

          Năm Sinh: 1989

          Trình độ chuyên môm: Đại học Luật

          Số điện thoại: 01643876116

         Mail: hoangtunggiang@quangninh.gov.vn

 

  

 

          Đồng chí: NGUYỄN VĂN NHÂN

        Công chức văn hóa xã hội

         Năm Sinh: 1961

         Trình độ chuyên môm: Đại học kinh tế Nông nghiệp

         Số điện thoại: 0932273068

        Mail: nguyenvannhan@quangninh.gov.vn

 

 

            Đồng chí: NGUYỄN VĂN CHÍN

          Công chức văn phòng thống kê

           Năm Sinh:1975

           Trình độ chuyên môm: Đại học Luật

           Số điện thoại: 01215365855

          Mail. Nguyenvanchin@quangninh.gov.vn

  

             Đồng chí: HÀ THỊ HIỂN

           Công chức văn phòng thống kê

            Năm Sinh: 1983

            Trình độ chuyên môm: Đại học hành chính

            Số điện thoại:01669831626

           Mail: hathithien@quangninh.gov.vn

  

 

 

            Đồng chí: NGUYỄN VĂN HỮU

          Công chức tài chính kế toán

           Năm Sinh:1961

           Trình độ chuyên môm: Trung cấp kế toán

           Số điện thoại: 0904466705

           Mail: nguyenvanhuu.dt@quangninh.gov

 

  

 

 

            Đồng chí: LÊ VĂN ĐỆ

          Công chức địa chính xây dựng

           Năm Sinh: 1970

           Trình độ chuyên môm: Đại học quản lý đất đai

           Số điện thoại: 0904290323

          Mail: levande.dt@quangninh.gov.vn

  

 

 

           Đồng chí: PHẠM HUY CÔNG

         Công chức địa chính xây dựng

          Năm Sinh: 1969

          Trình độ chuyên môm: Trung cấp quản lý đất đai

          Số điện thoại: 0904466706

          Mail: phamhuycong@quangninh.gov.vn

  

 

 

          Đồng chí: LẠI THỊ KIM ANH

        Công chức tư pháp hộ tịch

         Năm Sinh: 1981

         Trình độ chuyên môm: Đại học luật

         Số điện thoại: 0986813226

        Mail: laithikimanh@quangninh.gov.vn

 

          Đồng chí: NGUYỄN KIỀU HƯNG

        Công chức văn hóa xã hội

         Năm Sinh:1982

         Trình độ chuyên môm: Đại học văn hóa du lịch

        Số điện thoại: 0982783260

        Mail: nguyenkieuhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

III, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1, Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của chủ tịch UBND xã:

         a, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại điều 35, điều 36, điều 121 Luật Tổ chức Chính quyên địa phương năm 2015; đồng thời cùng ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của ủy ban nhàn dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân thị xã

         b, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các vàn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và hội đồng nhân dân xã;

         c, Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng Chương trình công tác năm, quý, tháng của Ủy ban nhân dân xã;

         d, Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ủy ban nhân dân xã và các cán bộ, công chức khác thuộc Ủy ban nhân dân xã, Trưởng thôn trong việc chực hiện nhiệm vụ được giao.

         đ, Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã;

         e, Ký các hợp đồng kinh tế, các hợp đồng thuộc lĩnh vực đất đai, thu chi ngân sách xã, các loại quỹ và ký ban hành các văn ban thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã và thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật;

         g, Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội của xã, hoạt động của Ủy ban nhân dân với Đảng ủy. Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân thị xà;

         h, Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trặn Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân dàn xã; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác cua Ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu qủa;

         i, Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.

         2, Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Phó Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại điều 122 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch phân công, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao;

         b, Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo. Điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân Thị xã. Đối với những  vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phái báo cáo Chủ tịch quyết định;

         c, Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của Ủy ban nhân dân thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định;

         d, Kiểm tra, đôn đốc cán bộ. công chức, các thôn thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

         đ, Cuối tuần (vào sáng thứ 6), tổng hợp và báo cáo Chủ tịch kết quả thực hiện công việc trong tuần.

         e, Tham gia đầy đủ các phiên họp của UBND xã, thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã.

 

3,  Nhiệm vụ của công chức Trưởng Công an xã

3.1- Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

3.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

4, Nhiệm vụ của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

4.1- Tham mưu, giúp UBND  xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, Quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

4.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

5,   Nhiệm vụ của công chức Văn phòng - Thống kê

5.1- Đồng chí Hà Thị Hiển:

5.1.1- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5.1.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau :

a) - Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

b) - Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã;

c) -Tổ chức tiếp khách của Ủy ban nhân dân xã; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân xã; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

d) - Thường trực bộ phận một cửa hiện đại;

3.1.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

5.2- Đồng chí Nguyễn Văn Chín

5.2.1- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: thống kê ; thanh niên; dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; tổ chức tiếp dân trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phụ trách thủ quỹ cơ quan.

5.2.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a)- Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn  xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

-Nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; Phụ trách công tác tiếp dân.

b)- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

6, Nhiệm vụ của công chức Địa Chính- xây dựng- Môi Trường- nông Nghiệp .

6.1- Đồng chí Lê Văn Đệ 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: xây dựng, giao thông, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụsau:

a) Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về công tác xây dựng, giao thông và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Chủtrì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

d)Thường trực bộ phận một cửa hiện đại ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

6.2- Đồng chí Phạm Văn Công

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên- khoáng sản, môi trường, nông nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụsau:

a) Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường vàđa dạng sinh học, công tác quy hoạch, nông nghiệp, giải phóng mặt bằng các dự án;

b) Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn cấp xã;

c) Chủtrì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

7. Nhiệm vụ của công chức Tài chính - kế toán

7.1, Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7.2, Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã;

b) Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

c) Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

7.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND xã giao.

8. Nhiệm vụ của công chc Tư pháp- hộ tịch

8.1- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

b) Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn cấp xã;

c) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Phối hợp với Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước quy ước ở thôn và công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã;

d) Thường trực bộ phận một cửa hiện đại ; Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật;

8.3-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

9. Nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội

9.1- Văn Hóa Thông Tin

9.1.1- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông theo quy định của pháp luật.

9.1.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn cấp xã;

b) Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng thôn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã.

9.1.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

9.2- Văn Hóa- LĐ TB & XH

9.2.1-Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.

9.2.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động y tế và giáo dục trên địa bàn; xây dựng xã phường tiên tiến không có tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm .

b) Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo; trên địa bàn cấp xã;

c) Thường trực bộ phận một cửa hiện đại ;

9.2.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1700
Đã truy cập: 4688098