.

  UBND xã Yên Đức

 

Xã Yên Đức

 https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xayenduc/Trang/Default.aspx

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Yên Đức
            Địa chỉ          : Yên Đức - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3676.675
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndxyenduc.dt@quangninh.gov.vn

  

2. Tổ chức bộ máy

* BAN LÃNH ĐẠO

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Cường  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND                       

- Năm sinh: 1971

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email:

- Số điện thoại di động:   0912935319

 

      

2. Đồng chí: Phạm Văn Phượng - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND                      

- Năm sinh: 1972

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: phamphuong886@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0339698816

 

      

3. Đồng chí: Mạc Thị Thương -Phó Bí thư, Chủ tịch MTTQ                     

- Năm sinh: 1973

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: macthuongthuong@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0989954666

 

      

 

4. Đồng chí: Trần Thị Sáu - Ủy vên BTV, Phó Chủ tịch UBND                        

- Năm sinh: 1980

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: transau1980@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0986117018

 

 

5. Đồng chí: Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên BTV, Trưởng công an                      

- Năm sinh: 1989

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: doanhtuan113@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0936515646

 

      

6. Đồng chí: Hoàng Văn Thiêm - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND

- Năm sinh: 1981

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email:                          @gmail.com

- Số điện thoại di động:   0978150599

      

7. Đồng chí: Bùi Xuân Đại - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND

- Năm sinh: 1982

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: bxd1982@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0936911796

      

 

 

 

 

 

* CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

1. Đồng chí: Trịnh Quý Thanh - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội CCB

- Năm sinh: 1982

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: trinhquythanh1982@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0976567333

      

 

2. Đồng chí: Nguyễn Thanh  Hùy - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội ND

- Năm sinh: 1982

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email:thanhhuytoananh@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0985185918

     

 

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Miền - Đảng ủy viên, Bí thư ĐTNCSHCM

- Năm sinh: 1992

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: doanxayenduc@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0868992880

      

 

 

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch Hội LHPN

- Năm sinh: 1989

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email:   nguyenthilien22789@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0986336578

      

 

* BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

 

 

1. Đồng chí: Nguyễn Trọng Thường- Công chức Địa chính-XD

- Năm sinh: 1967

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: trongthuongubndyenduc@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0326924004

   

 

 

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - Công chức Địa chính-XD

- Năm sinh: 1981

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: nguyenthithuhahtd1981@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0782179589

 
       

 

 

 4Đồng chí: Lê Thị Hồng - công chức Tư pháp- Hộ tịch

- Năm sinh: 1984

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: lehongtuphap@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0985630670

 

 

   5. Đồng chí: Nguyễn Thị Mơ - Công chức Văn phòng- TK

- Năm sinh: 1970

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: nguyenmo1970@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0969022220

 

 

6. Đồng chí: Nguyễn Quốc Sách  Công chức Văn phòng- TK

- Năm sinh: 1971

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: phamhue.pnyenduc@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0968561969

  

 

       

 

7.  Đồng chí: Nguyễn Đức cảnh - Chỉ huy trưởng BCH quân sự

- Năm sinh: 1993

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: đang học đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Email: nguyenduccachdtqn1993@gmail.com

- Số điện thoại di động:   0378769444

   

 

8.  Đồng chí: Phạm Minh Anh - Công chức VHXH

- Năm sinh: 1997

-Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Email: phamminhanh15061997@gmail.com

- Số điện thoại di động:  0985822625

   

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1241
Đã truy cập: 6353854