.

04/10/2018

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Hưng Đạo
            Địa chỉ          : Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870.123
            Fax                : 02033.870.123
            E-mail           : 
ubndphungdao.dt@quangninh.gov.vn

  

2. Tổ chức bộ máy


 

 

           Đồng chí: 
           Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh: 

           Trình độ chuyên môn:

           Trình độ chính trị:

            Email: 

 

 

 

 


          

         

Đồng chí: 
           Phó Chủ tịch HĐND
          Năm sinh: 

          Trình độ chuyên môn: 

           Trình độ chính trị: 

          Số điện thoại: 

      Email: 

 

 

   
 
   
 

          

 

           Đồng chí: Phạm Văn Bảo
           Phó Chủ tịch UBND phường         

          Năm sinh: 1962

          Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

          Trình độ chính trị: Trung cấp

          Số điện thoại: 0936396518     

          Email: phamvanbao.dt@quangninh.gov.vn

 

   

 

 

          

         Đồng chí: NGUYỄN ĐỨC ĐANG           
           Phó Chủ tịch MTTQ   

        Năm sinh: 1971

        Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp

        Trình độ chính trị: Trung cấp

       Số điện thoại: 0904296050  

      Email: nguyenducdang.dt@quangninh.gov.v

 

 

 

          

         Đồng chí: NGUYỄN VĂN THỨC       
           Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh

        Năm sinh: 1967

        Trình độ chuyên môn: Đại học luật

        Trình độ chính trị: Trung cấp

       Số điện thoại: 0904137144

      Email: nguyenvanthuc.dt@quangninh.gov.vn

 

          

         Đồng chí: LÊ THỊ XUÂN     
           Phó Chủ tịch Hội LHPN

        Năm sinh: 1980

        Trình độ chuyên môn: Đại học luật

        Trình độ chính trị: Trung cấp

       Số điện thoại: 0968000256  

          Email: lethiuxuan.dt@quangninh.gov.vn

 

 

          

         Đồng chí: VŨ BÁ TÍNH   
           Phó Chủ tịch Hội Nông dân

        Năm sinh: 1960

        Trình độ chuyên môn: Đại học luật

        Trình độ chính trị: Trung cấp

       Số điện thoại: 01686375490

       Email: vubatinh.dt@quangninh.gov.vn

 

          

         Đồng chí: NGUYỄN THỊ HOANG YẾN  
           Bí thư Đoàn Thanh Niên

        Năm sinh: 1991

        Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

        Trình độ chính trị: Trung cấp

       Số điện thoại: 01685154232

Email: nguyenhoangyenkt.dt@quangninh.gov.vn

 

          

         Đồng chí: PHẠM VĂN TIẾN  
           Chỉ huy trưởng Quân sự

        Năm sinh: 1972

        Trình độ chuyên môn: Đại học luật

        Trình độ chính trị: Trung cấp

       Số điện thoại: 01689207271

Email: phamvantien.dt@quangninh.gov.vn

 

          

         Đồng chí: TRƯƠNG QUỐC THỊNH  
            Trưởng công an phường

        Năm sinh: 1977

        Trình độ chuyên môn: Đại học cảnh sát

        Trình độ chính trị: Trung cấp

       Số điện thoại: 0904815228

 

 

          

          Đồng chí: Nguyễn Thị Yên
        Năm sinh: 1958

        Chức vụ: Công chức Văn Phòng - Thống kê

        Trình độ chuyên môn: Đại học luật

        Trình độ chính trị: Trung cấp

       Số điện thoại: 0168.544.3358

Email:nguyenthiyenvptk.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

          

          Đồng chí: NGUYỄN NGỌC TÚ
        Năm sinh: 1986

        Chức vụ: Công chức Thống kê

        Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

        Trình độ chính trị: Trung cấp

   

 

 

          

          Đồng chí: PHẠM THỊ OANH
        Năm sinh: 1972

        Chức vụ: Công chức Thống kê

        Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

        Trình độ chính trị: Trung cấp

        Số điện thoại: 0982291926

        Email:oanhkimson@quangninh.gov.vn

 

          

          Đồng chí: Đặng Tiến Đính
        Năm sinh: 1958

        Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

        Trình độ chuyên môn: Địa chính – xây dựng

        Trình độ chính trị: Trung cấp

        Số điện thoại: 0904.606.144

        Email:dangtiendinh.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

          

          Đồng chí: NGUYỄN MINH NHẬT
        Năm sinh: 1987

        Chức vụ: Công chức địa chính xây dựng

        Trình độ chuyên môn: ĐH khoa học tự nhiên

        Trình độ chính trị: Trung cấp

        Số điện thoại: 0902369887

        Email:nguyeminhnhat.dt@quangninh.gov.vn

 

          

          Đồng chí: Phạm Văn Đại
        Năm sinh: 1964

        Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội

        Trình độ chuyên môn: ĐH 

        Trình độ chính trị: Trung cấp

        Số điện thoại: 0168.324.1106

        Email:daichinhsach.dt@quangninh.gov.vn

 

          

          Đồng chí: NGUYỄN TRỌNG TUẤN
        Năm sinh: 1980

        Chức vụ: Công chức văn hóa xã hội

        Trình độ chuyên môn: Đại học văn hóa

        Trình độ chính trị: Trung cấp

          Email:nguyenkieuhung@quangninh.gov.vn

 

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1, Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của chủ tịch UBND:

            a,Bí Thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân là người đứng đầu Đảng ủy -Ủy ban nhân dân, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Đảng ủy - ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại điều 35, điều 36, điều 121 Luật Tổ chức Chính quyên địa phương năm 2015; đồng thời cùng tập thể ban chấp hành Đảng ủy - ủy ban nhân dân  chịu trách nhiệm trước  tập thể về hoạt động của Đảng ,chính quyền , Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân thị xã

            b, Chủ tịch ủy ban nhân dân triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các vàn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và hội đồng nhân dân

            c, Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường  và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng Chương trình công tác năm, quý, tháng của Ủy ban nhân dân Phường

            d, Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ủy ban nhân dân  và các cán bộ, công chức khác thuộc Ủy ban nhân dân , Trưởng khu trong việc chực hiện nhiệm vụ được giao.

            đ, Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân ;

            e, Ký các hợp đồng kinh tế, các hợp đồng thuộc lĩnh vực đất đai, thu chi ngân sách ,các loại quỹ và ký ban hành các văn ban thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân  và thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật;

            g, Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội của phường , hoạt động của Ủy ban nhân dân với Đảng ủy. Hội đồng nhân dân Phường  và Ủy ban nhân dân thị xã;

            h, Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt trặn Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân ; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của Ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu qủa;

            i, Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.

           2, Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

          a, Phó Chủ tịch UBND chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại điều 122 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch phân công, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao;

            b, Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân  về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo. Điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường  và Ủy ban nhân dân Thị xã. Đối với những  vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch phải báo cáo Chủ tịch quyết định;

            c, Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của Ủy ban nhân dân thì chủ động trao đổi, phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định;

            d, Kiểm tra, đôn đốc cán bộ. công chức, các thôn thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

            đ, Cuối tuần (vào sáng thứ 6), tổng hợp và báo cáo Chủ tịch kết quả thực hiện công việc trong tuần.

            e, Tham gia đầy đủ các phiên họp của UBND Phường , thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND .

3,  Nhiệm vụ của  Trưởng Công an Phường  

3.1- Tham mưu, giúp UBND  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

3.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  giao.

4, Nhiệm vụ của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

4.1- Tham mưu, giúp UBND   tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, Quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

4.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao.

5,  Nhiệm vụ của công chức Văn phòng - Thống kê

5.1- Đồng chíNguyễn Thị Yên :

5.1.1- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, tổ chức, nhân sự, kỷ luật, trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5.1.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau :

a/ trực tiếp nhận hồ sơ  và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường , phụ trách công tác tiếp nhận văn bản đến tại bộ phận một của theo đề án chính quyền điện tử  ,trực tiếp phụ trách công tác tiếp dân .

-Tiếp nhận Nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; Phụ trách công tác tiếp dân.

b/ Xây dựng lịch làm việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,

c /Phụ trách công tác  kiểm soát thủ tục hành chính  tại bộ phận một cửa Hiện đại Phường .

d/ Phụ trách công tác cải cách hành chính xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm xây dựng báo cáo tháng quí  năm .

 đ /Phụ trách công tác Phòng chống tham nhũng lãng phí Phối hợp với công chức tài chính kế toán  Hàng năm xây dượng chương trình kế hoạch về công tác phòng chống  tham nhũng .

e /Phụ trách  thư ký  ISO 9001-2015 .

f/ Phụ trách công tác thông kê  theo ngành dọc của chi cục thống kê thị xã

5.2- Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú

5.2.1- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường  ,tổng hợp báo cáo ,xây dựng  chương trình ,kế hoạch công tác hoạt động của UBND  về tình  hình kinh tế xã hội  Phụ trách lĩnh vực Nội vụ : thi đua, khen thưởng,; thanh niên; dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng;  Lĩnh vực giáo dục đào tạo  trên địa bàn theo quy định của pháp luật công thương , nông ,lâm nghiệp ;.

5.2.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tổ chức tiếp khách của Ủy ban nhân dân tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

a)- Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn  ; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân .

b)- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

6, Nhiệm vụ của công chức Địa Chính- xây dựng- Môi Trường- nông Nghiệp .

6.1- Đồng chí Nguyễn Minh Nhật

 1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: xây dựng, giao thông, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
 3. a) Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về công tác xây dựng, giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
 4. b) Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp ;
 5. c) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận  việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

giải phóng mặt bằng các dự án;

 1. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

6.2- Đồng chí Đặng Tiến Đinh

 1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên- khoáng sản, môi trường, nông nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thường trực bộ phận một cửa hiện đại ;

 1. a) Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, nông nghiệp, 
 2. b) Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn;
 3. c) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao.
 5. Nhiệm vụ của công chức Tài chính - kế toán

7. Tham mưu, giúp UBND  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND  trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã;

b) Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

c) Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND theo quy định của pháp luật.

e, Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND  giao.

8. Nhiệm vụ của công chức Tư pháp- hộ tịch

8.1- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. a) Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia xây dựng pháp luật;
 2. b) Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn;
 3. c) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Phối hợp với Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước quy ước ở khu và công tác giáo dục tại địa bàn ;
 4. d) Thường trực bộ phận một cửa hiện đại ; Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

8.3-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  giao.

 1. Nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội

9.1- Văn Hóa Thông Tin

9.1.1- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông theo quy định của pháp luật.

9.1.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. a) Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn ;
 2. b) Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;
 3. d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng thôn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn .

9.1.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  giao.

9.2- Văn Hóa- LĐ TB & XH

9.2.1-Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân  trong các lĩnh vực: truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.

9.2.2- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. a) Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động y tế và giáo dục trên địa bàn; xây dựng phường tiên tiến không có tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm .
 2. b) Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo; trên địa bàn ;
 3. c) Thường trực bộ phận một cửa hiện đại ;

9.2.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  giao.

Trên đây là công văn cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử thị xã phiên bản mới của Phường Hưng Đạo./.

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1877
Đã truy cập: 6511287