Đảng ủy - HĐND - UBND phường Đức Chính

14/12/2020

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH 

 I. THÔNG TIN CHUNG 

 • Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Đức Chính 
 • Địa chỉ: Khu Yên Lâm 4, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
 • Điện thoại: 02033.657.1576 
 • Cổng thông tin điện tử thành phần: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongducchinh

 

 II. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

*Bộ máy lãnh đạo   

 

Đồng chí: Nguyễn Đình Thắng

 • Năm sinh: 1987
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Trình Độ chuyên Môn: Cử nhân Luật
 • Trình Độ quản lý nhà nước: Chuyên Viên chính
 • Chức vụ: Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường
 • Số điện thoại: 

Đồng chí: Đỗ Văn Khanh

 • Năm sinh: 1970
 • Trình Độ LLCT: Cao cấp
 • Trình độ Chuyên Môn: Đại học Nông nghiệp
 • Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 
 • Số điện thoại: 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Huyền

 • Năm sinh: 1981
 • Trình độ LLCT: Trung Cấp
 • Trình Độ chuyên môn: Đại Học Luật
 • Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND phường
 • Số điện thoại: 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Trung Dũng

 •  Năm sinh: 1984
 • Trình độ LLCT: Cao Cấp
 • Trình độ QLNN: Chuyên viên chính
 • Trình Độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế
 • Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch UBND phường

 


Đồng chí: Tiêu Văn Phong

 • Năm sinh: 1967
 • Trình độ LLCT: Trung Cấp
 • Trình độ QLNN: chuyên viên
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó chủ tịch TT UBND phường 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Dâng

 • Năm sinh: 1982
 • Trình Độ LLCT: Trung Cấp
 • Trình độ QLNN: Chuyên Viên
 • Trình Độ Chuyên Môn: Đại Học Luật
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường

*Khối Đoàn thể 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Úy

 • Năm sinh: 1973
 • Trình độ LLCT: Tung cấp
 • Trình độ QLNN: chuyên viên
 • Trình độ Chuyên môn: Đại Học công tác xã hội
 • Chức vụ:  ủy viên BTV Đảng ủy, trưởng bộ phận khối, Chủ tịch UBMTTQ phường

 

 

Đồng chí: Hà Thị Phương

 • Năm sinh: 1982
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Trình độ QLNN: Chuyên viên
 • Trình độ Chuyên môn: Đại học luật
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN phường
 

Đồng chí: Tiêu Hà Phương

 • Năm sinh: 1992
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Trình độ Chuyên môn: Đại Học Tài chính - Ngân hàng
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân phường

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đình Sỹ

 • Năm sinh: 1974
 • Trình độ LLCT: Trung Cấp
 • Trình Độ QLNN: Chuyên viên
 • Trình độ chuyên môn: Đại học công tác xã hội
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh phường

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thùy An

 • Năm sinh: 1993
 • Trình Độ LLCT: Đang học trung cấp
 • Trình độ QLNN:
 • Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS HCM phường

 

 

 Đồng Chí: Lương Phương Nhung

 • Năm Sinh: 1990
 • Chức Vụ: Chủ tịch Hội chữ Thập Đỏ phường

* Bộ phận chuyên môn 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Hoàng

 • Năm sinh: 1996
 • Trình Độ chuyên môn: Đại học Quân sự
 • Trình độ LLCT: Trung Cấp
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCHQS phường

 

 

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh

 • Năm sinh: 1998
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị nhân Lực
 • Trình độ LLCT:
 • Trình độ QLNN:
 • Chức vụ: Công chức Văn Phòng -Thống kê 

 

 

Đồng chí: Trần Nguyễn Hải Đăng

 • Năm sinh: 1981
 • Trình độ LLCT: Trung Cấp
 • Trình độ QLNN: chuyên viên
 • Trình Độ Chuyên môn: Đại học Luật
 • Chức vụ: Công chức Văn Phòng - Thống kê 

 

 

Đồng chí: Phạm Hoàng Năng

 • Năm sinh: 1978
 • Trình độ LLCT: Trung Cấp
 • Trình Độ QLNN: Chuyên viên
 • Trình độ Chuyên môn: Đại học Luật, đại học Nông Nghiệp
 • Chức vụ: Công chức Tư Pháp - Hộ Tịch 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hoàn

 •  Năm sinh: 1983
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Trình độ QLNN: Chuyên viên
 • Trình độ chuyên môn: Đại Học luật
 • Chức vụ: Công chức Tư Pháp - Hộ Tịch

 

 

Đồng chí: Trần Việt Hoàn

 • Năm sinh: 1990
 • Trình độ LLCT: Trung Cấp
 • Trình độ QLNN: Chuyên Viên
 • Trình Độ chuyên môn: Đại học Quán lý đất đai
 • Chức vụ: Công chức Địa Chính - Xây dựng

 

 

Đồng chí: Phạm Trung Quang

 • Năm sinh: 1981
 • Trình Độ LLCT: Trung cấp
 • Trình độ QLNN: Chuyên Viên
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
 • Chức vụ: Công chức Địa Chính - Xây dựng 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Bằng
 • Năm sinh: 1976
 • Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
 • Trình độ QLNN: chuyên viên
 • Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Hằng

 • Năm sinh: 1987
 • Trình độ LLCT: Trung Cấp
 • Trình Độ QLNN: Chuyên Viên
 • Trình Độ chuyên Môn: Đại Học quản trị nhân lực
 • Chức vụ: Công chức Văn Hóa - Xã hội 

 

 

Đồng chí: Đoàn Xuân Tùng

 • Năm sinh: 1988
 • Trình Độ LLCT: Trung Cấp
 • Trình Độ QLNN: Chuyên Viên
 • Trình Độ chuyên Môn: Cao đẳng Quản trị nhân lực, Đại học Xây dựng
 • Chức vụ: Công chức Văn Hóa - Xã hội 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND phường 

UBND phường thảo luận tập thể, quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và những vấn đề quan trong khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Cách thức giải quyết công việc của UBND phường

a. UBND phường họp, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều này tại phiên họp UBND.

b. Đối với các vấn đề cần giải quyết gấp nhưng không tổ chức họp UBND được theo quyết định của Chủ tịch UBND, Văn phòng UBND phường gửi toàn bộ văn bản, hồ sơ của vấn đề cần xử lý đến các thành viên UBND để lấy ý kiến. Nếu quá nửa tổng số thành viên UBND phường nhất trí thì văn phòng UBND phường tổng hợp, trình Chủ tịch UBND quyết định và báo cáo UBND phường tại phiên họp gần nhất.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc chung của các thành viên UBND phường 
 
a. Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của UBND phường; tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng khu phố hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách đang thi hành tại cơ sở.

b. Không được nói và làm trái các nghị quyết của HĐND, quy định, chỉ thị của UBND phường và văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn phải chấp hành, nhưng được trình bày ý kiến với HĐND và UBND, Chủ tịch UBND phường.

---------------------

*Ghi chú:

 • Người cung cấp thông tin: Đoàn Xuân Tùng 
 • Chức vụ: Công chức VH- XH phường.
 • Điện thoại: 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1285
Đã truy cập: 6353898