UBND xã Tân Việt

05/09/2022

UBND XÃ TÂN VIỆT

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên cơ quan: Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Tân Việt

- Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Tân Việt, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện Thoại: 02033.673.187

- Email: ubndxtanviet.dt@quangninh.gov.vn

- Cổng TTĐTTP xã:  https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatanviet/Trang/Default.aspx

 II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

* BAN LÃNH ĐẠO

 

   

    1.   Đồng chí: Vũ Đức Trọng - Bí thư Đảng Ủy xã

-         Năm sinh: 1988

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Kinh tế

-         Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-          Email: vuductrongvphuđtqn@gmail.com

-         Số điện thoại di động: 0906023488

 

    

     2. Đồng chí: Lê Quang Vịnh - Phó bí thư TT Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND xã

-         Năm sinh: 1965

-         Trình độ Văn hóa: 10/110

-         Trình độ chuyên môn: Đại học Hành Chính

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-          Email: vinhvtv3@gmail.com

-          Số điện thoại di động: 0981929047

 

 

   

     3. Đồng chí: Vũ Xuân Thi - Phó bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã

-         Năm sinh: 1975

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học Văn Hóa

-         Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-          Email: thivuttbinhduong@gmail.com

-         Số điện thoại di động: 0899262575

 

 

   

     4. Đồng chí: Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch HĐND xã

-         Năm sinh: 1981

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-         Email: quangduoc1981@gmail.com

-         Số điện thoại di động: 0914640464

 

 

    

     5. Đồng chí: Vương Thị Ngọc Ánh - Phó chủ tịch UBND xã

-         Năm sinh: 1982

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-         Email: ngocanhtv82@gmail.com

-         Số điện thoại di động: 0918329086

 

 

   

     6. Đồng chí: Lê Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND xã

-         Năm sinh: 1974

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học Hành Chính

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-         Email: levanhungtv@gmail.com

-         Số điện thoại di động: 0943072667

 

* KHỐI MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

     1. Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch UBMTTQ, kiêm Chủ tịch Hội LHPN xã

-         Năm sinh: 1982

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học CTXH

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-         Email: Nguyenthikimthoa1982.tv@gmail.com

-          Số điện thoại di động: 0906019837

 

 

 

     

 

    2. Đồng chí: Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Hội ND xã

-         Năm sinh: 1992

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học luật

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:

-          Email: vantrang291092@gmail.com

-         Số điện thoại di động:

 

 

 

3.    Đồng chí: Phạm Văn Hồng - Chủ tịch Hội CCB

-         Năm sinh: 1968

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học CTXH

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-          Email: Phamvanhongndtv@gmail.com

-         Số điện thoại di động: 0914552871

 

 

 

     4. Đồng chí: Nguyễn Văn Sáng - Bí thư Đoàn TN xã

-         Năm sinh: 1992

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên Viên

-         Email: nguyenvansang240892@gmail.com

-         Số điện thoại di động: 0963306268

 * BỘ PHẬN CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

 

  

   1. Đồng chí: Bùi Thanh Sơn  - Trưởng Công an

-         Năm sinh: 1988

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học cảnh sát nhân dân

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước:

-          Email:

-         Số điện thoại di động: 0329048768

 

 

  

     2. Đồng chí: Phạm Chiều Dâng  - Chỉ huy trưởng BCHQS xã

-         Năm sinh: 1986

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế; Cao đẳng Quân sự Cơ sở

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-          Email: phamtrieudang1986@gmail.com

-         Số điện thoại di động: 0977825916

 

 

 

     3. Đồng chí: Trần Thị Hương  - Công chức TCKT xã

-          Năm sinh: 1991

-          Trình độ Văn hóa: 12/12

-          Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

-          Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-          Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-           Email: tranthihuong.01991@gmail.com

-             Số điện thoại di động: 0392399811

 

 

    4. Đồng chí: Nguyễn Văn Khắp - Công chức Văn Phòng, Thống kê xã

     -     Năm sinh: 1968

-          Trình độ Văn hóa: 12/12

-          Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế

-          Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-          Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên Viên

-          Email: nguyenduykhapbinhkhe@gmail.com

-          Số điện thoại di động: 0986322686

 

 

 

     5. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai – Công chức Tư pháp, Hộ tịch xã

     -     Năm sinh: 1980

-          Trình độ Văn hóa: 12/12

-          Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

-          Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-          Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-           Email: nguyenthimaita@gmail.com

-           Số điện thoại di động: 0982387438

 

 

 

     6. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Vân - Công chức ĐCXD xã

-         Năm sinh: 1990

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Đất đai

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên Viên

-          Email:

·            -     Số điện thoại di động: 0904701817

 

 

 

     7. Đồng chí: Nguyễn Hữu Thành - Công chức ĐCXD xã

-         Năm sinh: 1972

-          Trình độ Văn hóa: 12/12

-          Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-          Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên Viên

-          Email: nguyenhuuthanhubnh@gmail.com

-          Số điện thoại di động: 0904627873

 

 

 

     8. Đồng chí: Đỗ Trọng Chuyền - Công chức VHXH xã

-         Năm sinh: 1968

-         Trình độ Văn hóa:12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác Xã hội

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-         Email: dochuyentv@gmail.com

-         Số điện thoại di động: 0936584088

 

 

 

     9. Đồng chí: Mạc Văn Thụ - Công chức VHXH xã

-         Năm sinh: 1984

-         Trình độ Văn hóa: 12/12

-         Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã Hội

-         Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-         Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên Viên

-         Email: macvanthu84@gmail.com

-         Số điện thoại di động: 0385326998

 

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND xã 

UBND xã thảo luận tập thể, quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và những vấn đề quan trong khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND xã.

Cách thức giải quyết công việc của UBND xã

  1. UBND xã họp, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều này tại phiên họp UBND.
  2. Đối với các vấn đề cần giải quyết gấp nhưng không tổ chức họp UBND xã được thì theo quyết định của Chủ tịch UBND, Văn phòng UBND xã gửi toàn bộ văn bản, hồ sơ của vấn đề cần xử lý đến các thành viên UBND xã để lấy ý kiến. Nếu quá nửa tổng số thành viên UBND xã nhất trí thì văn phòng UBND xã tổng hợp, trình Chủ tịch UBND xã quyết định và báo cáo UBND xã tại phiên họp gần nhất.
  3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc chung của các thành viên UBND xã 
  4. Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của UBND xã; tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng thôn hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách đang thi hành tại cơ sở.
  5. Không được nói và làm trái các nghị quyết của HĐND, quy định, chỉ thị của UBND xã và văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn phải chấp hành, nhưng được trình bày ý kiến với HĐND và UBND, Chủ tịch UBND xã.

...................................................

* Ghi chú:

 - Người cung cấp thông tin của đơn vị: Mạc Văn Thụ

 - Chức vụ: Công chức Văn hóa và Xã hội

 - Điện thoại liên hệ: 0385326998


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 796
Đã truy cập: 6808796
Câu hỏi khảo sát

Á