.

22/04/2022

Ban quản lý chợ Mạo Khê

 

 

 

 

I. Thông tin chung  


 - Tên cơ quan   : Ban quản lý chợ Mạo Khê

- Địa chỉ           : khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều,

tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại      : 02033871347

- Email             :

 

2. Tổ chức bộ máy

 * BAN LÃNH ĐẠO

 


  

1. Đồng chí: Cao Đức Khương – Trưởng ban

- Năm sinh: 1974

- Trình độ Văn hóa. 12/12.

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quảng trị kinh doanh.

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

 - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

 - Email: Caoduckhuong@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0904.775.335 

 

   2. Đồng chí: Vũ Mạnh Hùng – Phó trưởng ban

 - Năm sinh: 1962

 - Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

 - Email. vumanhhung18071962@gmail.com

 - Số điện thoại di động: 0912.225.816

3. Nguyễn Văn Thành – Phó trưởng ban

- Năm sinh: 1968

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân.

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

 - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

 -Email: nguyenvanthanh@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0936.542.412

 

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Hải – Phó trưởng ban

- Năm sinh: 1967

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật kinh tế.

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

 - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

 - Email. nguyenthibichhai@gmail.com

 - Số điện thoại di động: 0913.080.298

 

5. Đồng chí: Nguyễn Chí Hoàng – Phó trưởng ban

Năm sinh: 1977

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

Email. chihoangnguyen77@gmail.com

Số điện thoại di động: 0988.560.345

 

 * BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

I. Bộ phận văn phòng

 1. Đồng chí: Hà Hải Hậu – Kế toán

 
 1. Đồng chí  Nguyễn Minh Ngọc - Kế toán
  - Trình độ Văn hóa: 12/12

  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Kỹ sư Kinh tế - Quản trị doanh nghiệp mỏ

  - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

  - Số điện thoại di động      : 0916.030.280

  - Email: nguyenminhngoc@quangninh.gov.vn

 

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Ngọc – Thủ quỹ

- Năm sinh: 1989

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp - Trình độ quản lý nhà nước:

-Email: minhngoc.cmk0308@gmail.com

- Số điện thoại đi động: 0969.218.455

 

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Huyền – Hành chính văn phòng

- Năm sinh: 1996

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị văn phòng.

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp - Trình độ quản lý nhà nước:

 - Email: kh320581@gmail.com

- Số điện thoại di động: 09890.037.314

 II. Bộ phận Trông giữ phương tiện

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hoài – Nhân viên

- Năm sinh: 1978

- Trình độ văn hóa:12/12

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

 - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

 - Email. hoaict08@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0944.238.228

 

 

III. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng

- Ban quản lý cho Mạo Khê là cơ quan sự nghiệp có thu, thuộc UBND thị xã Đông Triều; tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, bảo đảm thi hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh doanh, dịch vụ trên phạm vi địa bàn chợ. Xây dựng kế hoạch, phát triển chợ ở từng giai đoạn đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ đời sống của nhân dân trên địa bàn.

- Ban quản lý chợ Mạo Khê chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra về nghiệp vụ chuyên môn của Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh.

 - Ban quản lý chợ Mạo Khê có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch theo quy định của Pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định:

 - Phê duyệt Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ.

 - Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ.

-  Phê duyệt Phương án bảo đảm Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

- Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ khi có nhu cầu.

- Phê duyệt Nội quy chợ.

- Quyết định việc tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn thương nhân sử dụng hoặc thuê điếm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được duyệt. Trong trường hợp số thương nhân đăng ký ít hơn số điểm kinh doanh hiện có, Ban Quản lý chợ được quyền quyết định việc lựa chọn thương nhân, không phải tổ chức đấu thầu.

- Ký hợp đồng với các đối tượng sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được duyệt. Bố trí địa điểm kinh doanh cho các đối tượng vào kinh doanh tại chợ, đảm bảo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, đảm bảo yêu cầu về an toàn, trật tự, vệ sinh, văn minh thương mại phù hợp với đặc điếm môi trường và quy hoạch chung của chợ.

- Tổ chức quản lý, điều hành chợ hoạt động, tổ chức thực hiện Nội quy chợ và xử lý các vi phạm Nội quy chợ.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phâm trong phạm vi chợ.

- Tổ chức kinh doanh, phát triển các dịch vụ hỗ trợ như: trông giữ phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bảo quản cất giữ hàng hóa, cung cấp thông tin thị trường, kiểm định số lượng, chất lượng hàng hóa, vệ sinh môi trường, ăn uống, vui chơi, giải trí và các hoạt động khác trong phạm vi chợ phù hợp với các quy định của pháp luật và theo hướng ngày càng văn minh hiện đại.

- Tổ chức thu, nộp tiền thuê, sử dụng điểm kinh doanh của thương nhân và các loại phí, lệ phí về chợ theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thế tổ chức thông tin kinh tế - xã hội, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của các đối tượng kinh doanh tại chợ; tồ chức các hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ.

- Bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của người vào chợ mua và bán hàng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi chợ.

- Tố chức bảo vệ, quản lý và sửa chữa nhà cửa, các cơ sở vật chất được giao. Hàng năm có kế hoạch tu sửa, nâng cấp công trình, thiết bị của chợ nhằm đảm bảo hoạt động của chợ an toàn, vệ sinh, văn minh và hiệu quả.

Thực hiện công tác tài chính:

- Hàng năm xây dựng kế hoạch thu, chi; lập dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư trên cơ sở nguồn kinh phí được sử dụng sau khi đã nộp thuế và các nghĩa vụ với Nhà nước.

- Báo cáo Hội đồng quản lý thông qua Kế hoạch tài chính, mức thu dịch vụ của các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của đơn vị.

- Thực hiện chế độ mở số sách kế toán ghi chép các khoản thu, chi chính xác, kịp thời và lập báo cáo quyết toán định kỳ gửi các cơ quan chức năng theo quy định.

- Trình Hội đồng quản lý về việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, huy động các nguồn lực cần thiết phát triển hoạt động của chợ.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi đối tượng hoạt động kinh doanh và khách hàng tại chợ thực hiện nội quy hoạt động của chợ.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh tại chợ và các quy định của địa phương.

- Xử lý các trường hợp người vào chợ, người bán hàng trong chợ vi phạm các nội quy của chợ. Trường hợp vi phạm đã được nhắc nhở nhưng cố tình vi phạm không chấp hành quy định thì Trưởng Ban quản lý chợ căn cứ vào nội quy quy định của Ban quản lý chợ và các quy định trong hợp đồng thuê điểm kinh doanh đê thanh lý hợp đồng hoặc phối hợp cùng các ngành liên quan lập hồ sơ, chuyên cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Đề xuất với Hội đồng quản lý, ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng và kỷ luật cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị theo quy định. Được trích thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công hỗ trợ, giúp đỡ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với ƯBND Thành phố, Hội đồng quản lý, sở Công thương và các cơ quan cấp trên về hoạt động của chợ theo quy định.

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp của ủy ban nhân dân Thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1477
Đã truy cập: 6354090