.

22/04/2022

Trung tâm phát triển quỹ đất

   

 

 

I. Thông tin chung  

 

     - Tên cơ quan: Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều

    - Địa chỉ: Khu 3 phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

    - Điện thoại: 0203.3870.026

    - Email: ttptqd.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

  A. Ban Giám Đốc


 

   

 1. Đồng chí: Lưu Trường Sơn

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

- Năm sinh: 1974

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Email: truongsontcdt1974@gmail.com

- SĐT: 0912.246.560

 

  

 2. Đồng chí: Phan Thanh Sản

- Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

- Năm sinh: 1965

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email:phansanbk1965@gmail.com

- SĐT: 0903.487.038 

   

 B. Bộ phận chuyên môn

1. Bộ phận thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (GPMB)

 

 

 

1. Viên chức: Đỗ Thị Lan Anh

- Năm sinh: 1983

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: lananhttptqd@gmail.com

- SĐT: 0972.916.018

 

 

2. Viên chức: Ngô Văn Thư

- Năm sinh: 1966

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: ngovanthudt@gmail.com

- SĐT: 0925951688

 

3. Viên chức: Bùi Thị Thu Huyền

- Năm sinh: 1983

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email:thuhuyenttptqd@gmail.com

- SĐT: 0915.557.688

 

5. Viên chức: Nguyễn Đức Phong

- Năm sinh: 1986

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng công trình ngầm.

- Email:phong49xd1@gmail.com

- SĐT: 0948.916.531

 

6. Viên chức: Nguyễn Thị Thao

- Năm sinh: 1972

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email:nguyenthithao1972@gmail.com

- SĐT: 0972.310.288

 

7. Viên chức: Trần Thị Tính

- Năm sinh: 1984

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa mỏ - Công trình

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email:trantinh11284@gmail.com

- SĐT: 0904.136.081

 

8. Nhân viên: Chu Thị Thùy Trang

- Năm sinh: 1992

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Email: trangchuttptqda@gmail.com

- SĐT: 0967.701.192

 

9. Nhân viên: Lưu Ngọc Thùy

- Năm sinh: 1992

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Email: ngocthuyqd92@gmail.com

- SĐT: 0373.141.428

 

10. Nhân viên: Lê Thị Bình Nguyên

- Năm sinh: 1993

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Email: binhnguyen1918@gmail.com

- SĐT: 0979.241.918

 

11. Nhân viên: Phạm Thị Hồng Trang

- Năm sinh: 1994

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Email:hongtrang04021994@gmail.com

- SĐT: 0936.681.622

 

12. Nhân viên: Nguyễn Thị Diệp

- Năm sinh: 1991

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Email: nguyendiep@gmail.com

- SĐT: 0966.397.108

 

13. Nhân viên: Đoàn Ngọc Phượng

- Năm sinh: 1993

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa

- Email: ngocphuongttptqd@gmail.com

- SĐT: 0968.621.389

 

14. Nhân viên: Nguyễn Mạnh Tuấn

- Năm sinh: 1991

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

- Email: tuan.tckhdt@gmail.com

- SĐT: 0913.481.991

 

15. Nhân viên: Trần Danh Hoàn

- Năm sinh: 1996

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

- Email: Hoantd27@gmail.com

- SĐT: 0857.759.998

 

16. Nhân viên: Vương Tất Thành

- Năm sinh: 1996

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Email: vuongtatthanhnuce1996@gmail.com

- SĐT: 0355.047.866

 

17. Nhân viên: Nguyễn Trọng Hưng

- Năm sinh: 1997

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

- Email: nguyentronghungc500@gmail.com

- SĐT: 0946.271.197

 

18. Nhân viên: Đỗ Xuân Cương

- Năm sinh: 1992

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình ngầm

- Email: cuong.doxuan92@gmail.com

- SĐT: 0989.886.526

 

19. Nhân viên: Đinh Việt Tuấn

- Năm sinh: 1988

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Email: dinhviettuan2781988@gmail.com

- SĐT: 0985.655.156

 

20. Nhân viên: Bùi Ngọc Sơn

- Năm sinh: 1996

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tuyển khoáng

- Email: buingocson1306@gmail.com

- SĐT: 0963.838.438

 2. Bộ phận Quản lý và phát triển quỹ đất

 

21. Viên chức: Nguyễn Thị Uyên

- Năm sinh: 1985

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chuyên ngành kinh tế và quản lý địa chính

- Email: uyenvpdk@gmail.com

- SĐT: 0978.793.389

 

22. Nhân viên: Nguyễn Kim Anh

- Năm sinh: 1993

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Email:nguyenkimanh.08071993@gmail.com

- SĐT: 0982.274.093

 

23. Viên chức: Hoàng Thị Thu Hoan

- Năm sinh: 1983

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: hoangthithuhoanttptqd@gmail.com

- SĐT: 0972.916.018

 
3. Bộ phận Hành chính tổng hợp
 

Nhân viên: Đỗ Thị Tuyền

- Năm sinh: 1989

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

- Email: dodotuyen.qn@gmail.com

- SĐT: 0988.716.282

 
4. Bộ phận Thủ quỹ
 
 

Viên chức: Nguyễn Thị Đàm

- Năm sinh: 1972

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: thanhdamttptqd@gmail.com

- SĐT: 0972.120.181

 
5. Bộ phận Văn thư, lưu trữ

 

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Thanh Xuân

- Năm sinh: 1991

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Email:xuanttptqd.dt@gmail.com

- SĐT: 0967.819.991

 
7. Bộ phân kế toán

 

 

Viên chức: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Năm sinh: 1983

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính – kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: Kimthoa83qn@gmail.com

- SĐT: 0936.882.761

 

Nhân viên: Vũ Hoàng Nam

- Năm sinh: 1996

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng

- Email: vuhoangnam060696@gmail.com

- SĐT: 0962.326.219

 
7. Bộ phận Phục vụ, bảo vệ (kiêm nhiệm công tác GPMB)
 

Nhân viên: Nguyễn Ngọc Tú

- Năm sinh: 1994

- Trình độ Văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng

- Email:nguyenngoctu1994@gmail.com

- SĐT: 0989.333.893

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Vị trí chức năng

- Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thị xã, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Thị xã chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND Thị xã. Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí địa điểm, trang thiết bị làm việc và được mở tài khoản đề hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ quyền hạn

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND Thị xã để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Uỷ ban nhân dân Thị xã giao.

- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thị xã.

- Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật.

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật.

- Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

- Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

- Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số hiệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Được, ký hợp đồng thuê các tổ chức cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của Pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thi xã giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1293
Đã truy cập: 6353906