Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

12/01/2022
 

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

I. Thông tin chung

 • Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.
 • Địa chỉ: Khu 4, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều. 
 • Điện thoại : 02033.582.289 - 02033.582.286.
 • Email: trungtamttvvh.dt@quangninh.gov.vn.

 III. Tổ chức bộ máy

* BAN LÃNH ĐẠO 


1. Đồng chí Đỗ Thị Hà - Giám đốc

 • Năm sinh: 1978.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy giáo dục. chính trị, Đại học ngành Sư phạm giáo dục chính trị.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Email: dothiha.dt@quangninh.gov.vn.
 • Di động: 0906.052.565.


 

2. Đồng chí Phạm Bá Thi - Phó Giám đốc

 • Năm sinh: 1979.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Thể dục, Thể thao; Kỹ sư xây dựng dân dụng.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Email: phambathi.dt@quangninh.gov.vn.
 • Số điện thoại di động: 0985.565.559.
 

 

3. Đồng chí Thân Ngọc Lợi - Phó Giám đốc

 • Năm sinh: 1985.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Đại học ngành Công nghệ thông tin.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Email: thanngocloi.dt@quangninh.gov.vn.
 • Số điện thoại di động: 08888.119.19.

*BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN  

  I. BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP, THƯ VIỆN 

 1. Đồng chí Vũ Thị Thanh Bình

 • Năm sinh: 1981.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành thông tin học và quản trị thông tin.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0987.823.781.
 • Email: vuthanhbinh.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 2. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung 

 • Năm sinh: 1985.
 • Trình độ Văn hóa:12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh doanh.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Email:kimdunghd85@gmail.com.
 • SĐT: 0905.551.334.

 

 II. BỘ PHẬN VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH 

 

 

2. Đồng chí Đinh Hoàng Hiệp - Tổ phó

 • Năm sinh: 1982.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục thể thao chuyên ngành giáo dục thể chất.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0983.904.982.
 • Email: dinhhoanghiep@quangninh.gov.vn.

 

3. Đồng chí Vũ Thị Thu Hương

 • Năm sinh: 1979.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa chuyên ngành bảo tàng.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0398.840.769.
 • Email: vuthithuhuong.dt@quangninh.gov.vn.

 

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng

 • Năm sinh: 1983.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hoá.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động : 0983.401.237.
 • Email: nguyenthithuhang@quangninh.gov.vn.

 

5. Đồng chí Nguyễn Văn Trung

 • Năm sinh: 1984.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm giáo dục thể chất.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0982.683.383.
 • Email: nguyenvantrung.dt@quangninh.gov.vn.

 

6. Đồng chí Nguyễn Thành Yên

 • Năm sinh: 1966.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Công nhân kỹ thuật điện
 • Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 • Số điện thoại di động: 0386.928.376


7. Đồng chí Nguyễn Văn Biền

 • Năm sinh: 1968.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Lái xe trình độ C.
 • Số điện thoại di động: 0984.169.138.

 

 

8. Đồng chí Hồ Ngọc Dũng

 • Năm sinh: 1973.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân mỹ thuật, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Số điện thoại di độngu: 0912.260.162.
 • Email: hongocdung@quangninh.gov.vn.

 

II. BỘ PHẬN PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

1. Đồng chí Vũ Thị Yên - Tổ phó

 • Năm sinh: 1978.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thôn.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0982.152.258.

 

2. Đồng chí Lê Bảo Thắng

 • Năm sinh: 1973.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0947.324.768.

 

3. Đồng chí Ngô Văn Hưng

 • Năm sinh: 1984.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0936.484.607.

 

4. Đồng chí Trần Thị Thuyết

 • Năm sinh: 1987.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0913.148.235.

 

5. Đồng chí Lê Đại

 • Năm sinh: 1987.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn sư phạm.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0963.393.007.


 

6. Đồng chí Đinh Thị Yến

 • Năm sinh: 1990.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0393.218.999.

II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn       

1. Chức năng

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền của thị xã Đông Triều; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của thị xã Đông Triều để xây dựng kế hoạch hoạt động, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt

*Lĩnh vực truyền thanh, truyền hình 

2.1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

2.2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

2.3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

2.4. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

2.5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường, phường trên địa bàn.

* Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch:

2.6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, thư viện (đọc sách, báo hoặc các ấn phẩm văn hóa khác), giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật...

2.7. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

2.8. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở.

2.9. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

2.10. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

2.11. Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, thông tin quảng cáo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.  

2.12. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.13. Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thị xã và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn.

2.14. Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2.15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao theo quy định của pháp luật.

--------------

Ghi chú: 

 • Người cung cấp thông tin của đơn vị: Ngô Văn Hưng 
 • Chức vụ: Chuyên viên 
 • SĐT: 0936.484.607

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 704
Đã truy cập: 6675877
Câu hỏi khảo sát

Á