.

16/02/2022

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Đông Triều

 I. Thông tin chung  

 • Tên cơ quan  : Phòng Văn hóa và Thông tin
 • Địa chỉ          : Khu 4, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại     : 02033.698.968;  Hotline Du lịch: 0983.834.555
 • Email            : phongvhtt.dt@quangninh.gov.vn


II. Tổ chức bộ máy 

*BAN LÃNH ĐẠO 

 

1. Đồng chí Đỗ Thị Hà - Trưởng phòng

 • Năm sinh: 1978.
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy giáo dục. chính trị, Đại học ngành Sư phạm giáo dục chính trị.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Email: dothiha.dt@quangninh.gov.vn.
 • Di động: 0906.052.565.

 

 

2. Đồng chí  Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Trưởng phòng

 • Năm sinh: 1984
 • Trình độ Văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hoá, cử nhân kinh tế.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Email: nguyenngoclam.dt@quangninh.gov.vn.
 • Số điện thoại di động: 0984.183.388.

 

 

 * BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

 

   1. Đồng chí Đàm Thị Lan Anh - Chuyên viên
 • Năm sinh: 1985
 • Trình độ Văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hoá học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0916.030.280.
 • Email: damthilananh2.dt@quangninh.gov.vn.
 
III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
 
1. Chức năng 

- Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Đông Triều. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.- Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thị xã và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý về mặt chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình Uỷ ban nhân dân cấp thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình thể dục, thể thao và du lịch, phát triển thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp thị xã.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động và hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thị xã.

- Hướng dãn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn thị xã.

- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường.

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp thị xã.

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp thị xã.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thị xã thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong  lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình. thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

- Thực hiên công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch thông tin và truyền thông với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Cấp huyện và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Quản lý tổ chức, biên chế. thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp thị xã.

- Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp thị xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

---------------------------------------------------

*Ghi chú:

 • Người cung cấp thông tin của đơn vị: Đàm Thị Lan Anh 
 • Chức vụ: 
 • Số điện thoại: 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2540
Đã truy cập: 6511950