.

20/02/2019

  Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã

 1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3698416
            Fax                : 
            Email            :
coquantochuc-noivu.dt
@quangninh.gov.vn


2. Tổ chức bộ máy

 

   

             Thủ trưởng cơ quan            

Đồng chí:  Phạm Xuân Huệ

Sinh năm : 1966

          Điện thoại cơ quan : 0203.3870.467

              E-mail: phamxuanhue@quangninh.gov.vn

    

 

Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ 

Đồng chí: Nguyễn Văn Ninh

Sinh năm : 1963

   Điện thoại cơ quan : 0203.3870.467

   3. Chức năng, nhiệm vụ:

  Là cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp cấp ủy và Ủy ban nhân dân cấp thị xã; trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ, Ủy ban nhân dân và chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã. Gồm các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 4, Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư; tại khoản 1, Điều 7, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ và Điều 9, Điều 10, Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ và các quy định của pháp luật có liên quan. Cụ thể:

-         Chức năng:

Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền về các mặt công tác: Tổ chức, cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường; công tác cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

- Nhiệm vụ

(1)- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các chủ trương, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, giải pháp của cấp ủy, chính quyền về công tác tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

(2)- Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp thị xã quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã, phường, người hoạt động không chuyên trách.

(3)- Tham mưu về công tác quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công chức cấp xã; phường, người hoạt động không chuyên trách theo thẩm quyền.

(4)- Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền, theo dõi quản lý việc thực hiện các đề án về tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

(5)- Thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã, phường theo quy định.

(6)- Tham mưu tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

(7)- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền đề án liên quan đến việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, phân loại, đổi tên đơn vị hành chính; quản lý hồ sơ, mốc giới, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của cấp thị xã theo quy định của pháp luật.

(8)- Tham mưu các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn.

(9)- Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo thẩm quyền.

(10)- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác văn thư, lưu trữ nhà nước theo quy định.

(11)- Tham mưu đề xuất công tác thi đua, khen thưởng; làm nhiệm vụ Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp thị xã.

(12)- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn.

(13)- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

(14)- Tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp thực hiện, kiểm tra đôn đốc công tác xây dựng Đảng, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ.

(15)- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định.

(16)- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch UBND thị xã giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1290
Đã truy cập: 5003803