.

21/09/2023

  Phòng Kinh tế

 

1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Phòng Kinh tế
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870068
            Fax               : 0203.3870068

2. Tổ chức bộ máy

                 *BỘ MÁY LÃNH ĐẠO 

  Đồng chí: Lê Quốc Ruyến - Trưởng phòng

- Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn: Đại Học ngành trồng trọt

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: lequocruyen@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0963.224.368

 Đồng chí: Lưu Thị Dương - Phó Trưởng phòng

- Năm sinh: 1982

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: luuthiduong@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0856.586.888

Đồng chí: Hoàng Thị Xinh - Phó Trưởng phòng 

- Năm sinh: 1980 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp Chính trị 

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên 

- Email: hoangthixinh.dt@quangninh.gov.vn 

- Số điện thoại di động: 0343.606.925

 * BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

Đồng chí: DƯƠNG XUÂN QUANG

Chuyên viên

- Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nông nghiệp, chuyên ngành trồng trọt.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: duongxuanquang@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0906.033.557

Đồng chí: NGUYỄN TRUNG THÀNH

Chuyên viên

Năm sinh: 1979

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành địa chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

- Email: nguyentrungthanh3@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0902.251.599

Đồng chí: ĐẶNG THỊ LAN

Chuyên viên

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

- Email: dangthilanpnn@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0904.338.251.

 

Đồng chí: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

Chuyên viên

- Năm sinh: 1982

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

- Email: nguyenthikimlien@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0989.859.687.

 

 Đồng chí: HÀ THỊ LIÊN

Chuyên viên

- Năm sinh: 1984

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi thú y

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

- Email: hathilien@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại di động: 0988.350.286.

 
3. Chức năng, nhiệm vụ:

Theo Quyết định số 1570/QĐ-UBND của UBND thị xã Đông Triều ngày 23/12/2021 về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thị xã Đông Triều.

3.1. Vị trí, chức năng 

- Phòng Kinh tế thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thị xã, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển nông thon, xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngủ nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thon, tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn theo quy định của pháp luật; công nghiệp; thương mại và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Úy ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

- Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tố chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ưy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Nông nghiệp &PTNT; Sở Khoa hoạc và Công nghệ; Sở Công Thương, Văn Phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn

Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân thị xã việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn thị xã về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn, phối hợp quản lý kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; chủ trì thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch sản xuất; Tổ chức thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất trồng trọt tập trung sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn đồng thời hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn giống được công nhận; Thực hiện các tiêu chuẩn về giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; triển khai ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn; tiếp nhận và thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn.

 - Theo dõi giám sát, nhận xét đánh giá kết quả khảo nghiệm thuốc BVTV, phân bón mới tại địa phương; tiếp nhận và thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn.

 - Tổ chức thực hiện công tác thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, theo phân cấp của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV thực hiện một số nhiệm vụ về công tác Kiểm dịch thực vật nội địa như: Quản lý giống cây trồng mới nhập khẩu; quản lý sinh vật có ích nhập nội; xây dựng vùng không nhiễm sinh vật gây hại; thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý ổ dịch, vùng dịch; quản lý vật thể nhiễm đối tượng KDTV đã xử lý tại cửa khẩu được đưa về sử dụng tại địa phương theo quy định hiện hành.

- Báo cáo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền về dịch hại cây trồng phải công bố dịch; chủ động tham mưu, đề xuất phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành và thẩm quyền được giao.

- Tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về Thú y:  Luật Thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, quản lý thuốc thú y, hành nghề thú y; quản lý giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và môi trường chăn nuôi.

- Tham mưu cho UBND thị xã ra Quyết định Ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ cho Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện thực hiện một số nội dung có liên quan đến công tác quản lý nhà nước như: Thực hiện giám sát, dự báo, cảnh báo dịch bệnh động vật; Công tác thông kê về chăn nuôi và thú y; Công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; Thực hiện công tác về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; Công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; Công tác về quản lý vật tư nông nghiệp(thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và thú y thủy sản) đảm bảo an toàn thực phẩm; Các quy định về chế độ thông tin và báo cáo về công tác chuyên môn.

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện mở các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ có chuyên môn về chăn nuôi thú y về các nội dung: Kiểm dịch động vật; Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; Sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; Kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND thị xã thực hiện việc khắc dấu, sử dụng con dấu cho hoạt động kiểm soát giết mổ tại địa phương; thực hiện việc may sắm, cấp phát và quản lý con dấu, trang- sắc phục, dụng cụ sử dụng trong kiểm soát giết mổ tại địa phương theo hướng của Sở Nông nghiệp &PTNT

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp xây dựng, trình với UBND thị xã bố trí kinh phí và tổ chức phòng chống dịch bệnh động vật (kinh phí hỗ trợ tiêu hủy gia súc, gia cầm, động vật thủy sản hỗ trợ thiệt hại, kinh phí mua và bảo quản vắc xin, hóa chất khử trùng; hỗ trợ các lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch: tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, đào tạo tập huấn; thông tin tuyên truyền và các hoạt động có liên quan đến công tác phòng chống dịch vật nuôi và thủy sản); Thực hiện thống kê đánh giá, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau dịch bệnh động vật.

- Chủ trì, tham mưu cho UBND thị xã ra quyết định thành lập đoàn công tác đi kiểm tra các hoạt động về sản xuất chăn nuôi, các hoạt động về thú y; Tham gia, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật về chăn nuôi, thú y theo thẩm quyền.

- Phối hợp với thanh tra chuyên ngành của tỉnh thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y và thú y thủy sản trên địa bàn.

- Tham mưu cho UBND thị xã ra văn bản chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác về chăn nuôi , thú y trên địa bàn; Tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo và bố trí cán bộ chuyên môn thuộc các tổ chức nông nghiệp & PTNT để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Về lĩnh vực chất lượng, an toàn nông lâm thủy sản và muối 

- Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối tại địa phương.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt;

- Trình Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phân cấp quản lý.

- Tổ chức kiểm tra, xếp loại, đánh giá, phân loại, định kỳ, đột xuất, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn theo phân công, phân cấp.

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi phân công, phân cấp quản lý.

- Tổ chức xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh theo quy định.

- Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản gắn với vùng nguyên liệu sản xuất và thị trường; kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản theo phân cấp.

- Quản lý tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vị quản lý của thị xã theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn công bố phù hợp về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định.

- Tham mưu cho UBND thị xã tổ chức thanh kiểm tra liên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản phi thực phẩm.

- Thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định.

- Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định.

- Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương.

---------

*Người cung cấp thông tin của đơn vị:

  • Họ và tên: Hà Thị Liên.
  • Chức vụ: Chuyên viên.
  • Số điện thoại: 0988.350.286. 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1564
Đã truy cập: 6354177