UBND phường Đông Triều

07/04/2022
                UBND PHƯỜNG ĐÔNG TRIỀU

I. Thông tin chung 

 • Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều.
 • Địa chỉ: Phố Sư Tuệ, khu phố 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều. 
 • Điện thoại: 02033870039.
 • Cổng TTĐTTP phường: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongdongtrieu

II. Tổ chức bộ máy 

 * BAN LÃNH ĐẠO

 

 

1. Đồng chí: Bùi Triều Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

 • Năm sinh: 1986.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0359.878.606.

 

 

2. Đồng chí: Phạm Văn Thủ - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường

 • Năm sinh: 1968.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0903267638.

 

 

 

3. Đồng chí: Bùi Nguyễn Thị Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ phường

 •  Năm sinh: 1976.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0936.726.456.

         

 

4. Đồng chí: Phạm Tiến Thành, UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường

 • Năm sinh: 1971.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0396.925.271.

 

5. Đồng chí: Trần Quang Hùng - Phó chủ tịch HĐND phường

 • Năm sinh: 1969.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.           
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0904.297.312.

 

 

6. Đồng chí: Nguyễn Xuân Hòa - Phó Chủ tịch UBND phường

 • Năm sinh: 1971.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0904.616.160.

 

*KHỐI ĐOÀN THỂ

 

 

 

1. Đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh phường 

 • Năm sinh: 1990.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0963.392.985.

 

 

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Hội LHPN phường

 • Năm sinh: 1976.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0975.283.698.

 

 

3. Đồng chí: Trần Chính Thùy - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

 •  Năm sinh: 1969
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Số điện thoại di động: 0372.786.064

 

4. Đồng chí: Trần Thị Như Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân, VP Đảng ủy phường

 • Năm sinh: 1989.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0962.924.944. 

 

 
 
* BỘ PHẬN CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN
 

 

 

 

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Uyên, Công chức VP-TK phường

 • Năm sinh: 1972.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0983.781.898.

      

 

 

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Công chức VP-TK phường

 • Năm sinh: 1981.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0969.006.858.

 

 

3. Đồng chí: Trần Văn Tuyến - Chỉ huy trưởng quân sự phường

 • Năm sinh: 1973.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0936.216.123.

 

 

4. Đồng chí: Trần Thị Bích Thủy, Công chức Tài chính - Kế toán phường

 • Năm sinh: 1969.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0902.104.298.

 

 

5. Đồng chí: Hoàng Thị Ngọc Trà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường

 • Năm sinh: 1985.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0936.726.525.

 

 

6. Đồng chí: Mạc Hải Lợi, Công chức Địa chính - Xây dựng phường

 • Năm sinh: 1987.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0981.551.368.

 

 

7. Đồng chí: Phạm Tố Uyên, Công chức Địa chính - Xây dựng phường

 • Năm sinh: 1990.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0382.644.803.

 

9. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc, Công chức Văn hóa - Xã hội phường

 • Năm sinh: 1988.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học.
 • Trình độ lý luận chính trị: Không.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại di động: 0356.072.141.
 
III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND phường 

UBND phường thảo luận tập thể, quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và những vấn đề quan trong khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Cách thức giải quyết công việc của UBND phường

a. UBND phường họp, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều này tại phiên họp UBND.

b. Đối với các vấn đề cần giải quyết gấp nhưng không tổ chức họp UBND được theo quyết định của Chủ tịch UBND, Văn phòng UBND phường gửi toàn bộ văn bản, hồ sơ của vấn đề cần xử lý đến các thành viên UBND để lấy ý kiến. Nếu quá nửa tổng số thành viên UBND phường nhất trí thì văn phòng UBND phường tổng hợp, trình Chủ tịch UBND quyết định và báo cáo UBND phường tại phiên họp gần nhất.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc chung của các thành viên UBND phường 
 
a. Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của UBND phường; tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng khu phố hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách đang thi hành tại cơ sở.

b. Không được nói và làm trái các nghị quyết của HĐND, quy định, chỉ thị của UBND phường và văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn phải chấp hành, nhưng được trình bày ý kiến với HĐND và UBND, Chủ tịch UBND phường.

---------------------

*Ghi chú:

 • Người cung cấp thông tin: Nguyễn Thị Ngọc.
 • Chức vụ: Công chức VH- XH phường.
 • Điện thoại: 0356072141.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 855
Đã truy cập: 6808855
Câu hỏi khảo sát

Á