PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

19/02/2022

 

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều

- Địa chỉ: Khu IV, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3870.030; Email:phonggiaoduc@dongtrieu.edu.vn

Tổ chức bộ máy

* BAN LÃNH ĐẠO

1. Trưởng phòng

Đồng chí: PHẠM THỊ THANH TÂM

- Năm sinh: 1977

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Email: ptttamtp@dongtrieu.edu.vn

- Số điện thoại di động: 0986.111.111

 

 

2. Phó Trưởng phòng

Đồng chí: HOÀNG QUANG PHONG

- Năm sinh: 1969

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: quangphongdt@dongtrieu.edu.vn

- Số điện thoại di động: 0919.785.669

 

 

3. Phó Trưởng phòng

Đồng chí: VŨ THỊ THANH HƯỜNG

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: vtthuongptp@dongtrieu.edu.vn

- Số điện thoại di động: 0975.860.990

 

 

  1. Bộ phận chuyên môn

1. Chuyên viên

Đồng chí: NGUYỄN VĂN ANH

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: nvanhpgd@dongtrieu.edu.vn

- Số điện thoại di động: 0989.565.181

 

 

1. Chuyên viên

Đồng chí: ĐOÀN DUY THÀNH

- Năm sinh: 1984

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước:

- Email: ddthanhpgd@dongtrieu.edu.vn

- Số điện thoại di động: 032.665.8805

 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Theo Quyết định số 1128/QĐ-UBND của UBND thị xã Đông Triều ngày 10/9/2021 về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều.

1. Chức năng

1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thị xã, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Úy ban nhân dân thị xã.

1.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tố chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ưy ban nhân dân thị xã, đông thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

2.2.Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân thị xã:

       a. Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã phù họp với kế hoạch của tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền;.

       b. Phê duyệt Đề án sắp xếp, tố chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ.

2.4. Phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã: (1) Tham mưu thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý; (2) Quản lý tồ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của các trường công lập từ cấp học mầm non đến THCS của thị xã;

2.5. Hằng năm, xây dựng kế hoạch về nhu cầu sử dụng số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập trình UBND thị xã phê duyệt (qua Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thẩm định).

2.6. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.

2.7. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2.8. Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của ƯBND thị xã.

2.9. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và ủy ban nhân dân thị xã.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2398
Đã truy cập: 6201260