UBND phường Hoàng Quế

24/08/2022
 

 UBND phường Hoàng Quế

 I. Thông tin chung  

 • Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hoàng Quế.
 • Địa chỉ: Khu Tràng Bạch, phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
 • Điện thoại: 02033.871.474.
 • Cổng TTĐTTP phường:  https://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahoangque.

 

II. Tổ chức bộ máy

*BAN LÃNH ĐẠO

 

 

 1. Đồng chí: Nguyễn Thế Biên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

 • Năm sinh: 14/1/1969.
 • Trình độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính.
 • Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0989.406.998.

 

 

 

 2.  Đồng chí: Nguyễn Bá Lý – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường 

 • Năm sinh: 28/6/1985.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0368.236.568.

 

     3. Đồng chí Phạm Văn Chung - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 

 • Năm sinh: 28/6/1981.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.
 • Trình độ chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0904.330.148.
 
 
 

 

4. Đồng chí: Nguyễn Thành Tuyên - Phó chủ tịch HĐND phường

 • Năm sinh: 09/4/1964.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0987.603.604.

 

 

 

 5. Đồng chí Ngô Quốc Khánh - Phó chủ tịch UBND phường

 • Năm sinh: 02/09/1977.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Nông Nghiệp.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0972.685.866.

 

 

 

 6. Đồng chí Ngô Thanh Minh - Phó chủ tịch UBND phường

 • Năm sinh: 05/02/1981.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0388.190.279.

* KHỐI ĐOÀN THỂ 

 

 

 1. Đồng chí: Ngô Thị Thanh – Chủ tịch Hội nông dân phường

 • Năm sinh: 23/02/1974
 • Trình Độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
 • Trình độ chính trị: Trung cấp
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên
 • Số điện thoại: 0338.095.121

 

 

 

 2. Đồng chí: Phạm Quang Tùng – Chủ tịch Hội CCB phường

 • Năm sinh: 07/07/1989.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân Sự.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0395.619.331.

 

 

 3. Đồng chí: Ngô Thị Lan - Chủ tịch Hội LHPN phường

 • Năm sinh: 01/04/1977.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Luật kinh tế.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0917.043.560.

 

  

 4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang  - Bí thư đoàn thanh niên phường

 • Năm sinh: 18/11/1989.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: 
 • Số điện thoại: 0392.419.388.

 * BỘ PHẬN CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN 

 

 

 1. Đồng chí Nguyễn Quốc Toản  - Chỉ huy trưởng quân sự phường

 • Năm sinh: 10/6/1985.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Luật kinh tế.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0981.751.685.

 

 

 

2. Đồng chí Lãnh Thị Hương - Công chức tài chính kế toán phường

 • Năm sinh: 1989
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0906.003.992.

 

 

 3. Đồng chí Phạm Ngọc Đức - Công chức địa chính xây dựng phường

 • Năm sinh: 01/7/1969.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0987.132.558.

 

 

 4. Đồng chí Vũ Thị Lý  - Công chức địa chính xây dựng phường

 • Năm sinh: 08/02/1993.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học tài nguyên môi trường.
 • Trình độ chính trị:          
 • Trình độ quản lý nhà nước:  Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0936.969.328.

 

 

 5. Đồng chí Nguyễn Thị Hải  - Công chức văn phòng thống kê phường

 • Năm sinh: 01/08/1975.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị kinh doanh.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0969.799.918.

 

 

 6. Đồng chí Hà Thị Hiển - Công chức văn phòng thống kê phường

 • Năm sinh: 16/07/1983.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Số điện thoại: 0369.831.626.
 

 

 

 7. Đồng chí Ngô Đình Tùng - Công chức văn hóa xã hội phường

 • Năm sinh: 09/10/1990.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý văn hóa.
 • Trình độ chính trị: Trung cấp.
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • Email: ngodinhtung90@gmail.com.

 

 

8. Đồng chí Bùi Thị Hiền - Công chức Văn hóa Xã hội phường 

 • Năm sinh: 16/01/1995.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học chuyên ngành Công tác xã hội.
 • Trình độ chính trị:             
 • Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.
 • -Số điện thoại: 0965.718.995.

 

 

9. Đồng chí Ngô Đức Anh - Công chức Tư pháp Hộ tịch phường 

 • Năm sinh: 26/11/1996.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.
 • Trình độ chính trị:             
 • Trình độ quản lý nhà nước:  
 • Số điện thoại: 0971.736.996.

 

 

10. Đồng chí Vũ Đức Anh - Công chức Địa chính Xây dựng phường 

 • Năm sinh: 28/10/1998.
 • Trình Độ văn hóa: 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng.
 • Trình độ chính trị:             
 • Trình độ quản lý nhà nước:  
 • Số điện thoại: 0384.840.101.
 
III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND phường 
UBND phường thảo luận tập thể, quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và những vấn đề quan trong khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND phường.
Cách thức giải quyết công việc của UBND phường
a. UBND phường họp, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều này tại phiên họp UBND.
b. Đối với các vấn đề cần giải quyết gấp nhưng không tổ chức họp UBND được theo quyết định của Chủ tịch UBND, Văn phòng UBND phường gửi toàn bộ văn bản, hồ sơ của vấn đề cần xử lý đến các thành viên UBND để lấy ý kiến. Nếu quá nửa tổng số thành viên UBND phường nhất trí thì văn phòng UBND phường tổng hợp, trình Chủ tịch UBND quyết định và báo cáo UBND phường tại phiên họp gần nhất.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc chung của các thành viên UBND phường 
a. Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của UBND phường; tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, trưởng khu phố hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách đang thi hành tại cơ sở.
b. Không được nói và làm trái các nghị quyết của HĐND, quy định, chỉ thị của UBND phường và văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn phải chấp hành, nhưng được trình bày ý kiến với HĐND và UBND, Chủ tịch UBND phường.

---------------------

* Ghi chú:

 • Người cung cấp thông tin của đơn vị: Ngô Đình Tùng.
 • Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội phường.
 • Điện thoại liên hệ: 0813.138.333.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 27
Đã truy cập: 6201349