Phòng Tài chính - Kế hoạch

02/03/2022

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Đông Triều.

- Địa chỉ: Khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3870.051

- Email: phongtckh.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

 * BAN LÃNH ĐẠO

  Trưởng phòng

 

 

 
 

Phó Trưởng phòng

Đồng chí Bùi Thị Dung

- Năm sinh: 1980

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Email: ketoanhudt@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0978.215.280

             

 

Phó Trưởng phòng

Đồng chí Dương Thành Trung

- Năm sinh: 1984

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: trungthanhduong@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0936.789.639

 

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

1. Tổ Ngân sách thị xã

1. Đồng chí Quang Thị Kiên

 - Năm sinh: 1977

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: kienkien1977@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0976.007.250

2. Đồng chí Vũ Thị Thùy Dung

- Năm sinh: 1990

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: dungvu1391@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0936.996.391

 2. Tổ Ngân sách xã

 

1. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung

 1. - Năm sinh: 1982

  - Trình độ Văn hóa: 12/12

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

  - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

  - Email: taphuongthao3182007@gmail.com

  - Số điện thoại di động: 0987.707.995

 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Nhàn

- Năm sinh: 1979

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: luongnhan7979@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0963.604.566

 

 III. Tổ Kế hoạch - Đầu tư

 

 

Đồng chí Lê Anh Văn

- Năm sinh: 1984

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: maokhe2012@gmail.com

- Số điện thoại di động: 0901.502.244

 

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng

- Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có trách nhiệm tham mưu giúp UBND thị xã quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

* Lĩnh vực quản lý tài chính:

- Trình Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thị xã, Uỷ ban nhân dân các xã, phường (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Uỷ ban nhân dân thị xã dự toán ngân sách địa phương theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách địa phương trình Uỷ ban nhân dân thị xã; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Uỷ ban nhân dân thị xã; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc thị xã.

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do thị xã quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách thị xã; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách thị xã  (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo UBND thị xã để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Uỷ ban nhân dân thị xã phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thị xã. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách thị xã quản lý.

- Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND thị xã quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

- Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá thị trường với UBND thị xã và Sở Tài chính.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND thị xã giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND thị xã và theo quy định của pháp luật.

* Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

- Trình Ủy ban nhân dân thị xã:

+ Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của thị xã; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thị xã;

+ Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

- Trình Ủy ban nhân dân thị xã  các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thị xã; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thị xã.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

- Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn thị xã;

+ Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

- Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Quản lý một số lĩnh vực khác: Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh CPI, cấp huyện DDCI; Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã…

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 409
Đã truy cập: 4671851