Phòng Tài chính - Kế hoạch

21/12/2022

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Đông Triều.

- Địa chỉ: Khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3870.051

- Email: phongtckh.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

 * BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng

Đồng chí Đào Văn Thắng

- Năm sinh: 1974

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý KHCN

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại di động: 0988.560.287

 
 

Phó Trưởng phòng

Đồng chí Bùi Thị Dung

- Năm sinh: 1980

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Số điện thoại di động: 0978.215.280

             

 

Phó Trưởng phòng

Đồng chí  Trần Duy Thành

- Năm sinh: 1986

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành xây dựng dân dụng và Công nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại di động: 0983.667.228


 *BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

1. Tổ Ngân sách thị xã

1. Đồng chí Quang Thị Kiên

 - Năm sinh: 1977

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại di động: 0976.007.250

2. Đồng chí Vũ Thị Thùy Dung

- Năm sinh: 1990

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại di động: 0936.996.391

 2. Tổ Ngân sách xã, phường

1. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung

 1. - Năm sinh: 1982

  - Trình độ Văn hóa: 12/12

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

  - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

  - Số điện thoại di động: 0987.707.995

 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Nhàn

- Năm sinh: 1979

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại di động: 0963.604.566

 

 3.Tổ Kế hoạch - Đầu tư

Đồng chí Lê Anh Văn

- Năm sinh: 1984

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại di động: 0901.502.244

 III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1.Chức năng

Phòng Tài chính- Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều thực hiện chức năng quản lý quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính; tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

2.Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Lĩnh vực Tài chính - ngân sách:

a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã Dự thảo quyết định, kế hoạch, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân thị xã.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực tài chính - ngân sách thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo phân công.

c) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chương trình, kế hoạch và các văn bản khác trong lĩnh vực tài chính - ngân sách sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân sách trên địa bàn.

d) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định.

đ) Là đơn vị đầu mối tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân thị xã; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân thị xã; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc thị xã.

g) Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

h) Chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân thị xã quản lý (trừ trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã có quy định khác) và dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách Ủy ban nhân dân cấp xã khi có đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã để trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.

i) Quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thị xã quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc thị xã xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức thực hiện các quyết định về hình thành, sử dụng, xử lý tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc thị xã giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Làm chủ tài khoản tạm giữ quản lý số tiền thu được từ xử lý, khai thác tài sản công theo quy định của pháp luật.

k) Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

l) Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện tiếp nhận kê khai giá theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện nhiệm vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự và thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá của nhà nước theo quy định của pháp luật.

m) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài chính - ngân sách; giúp Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật.

n) Cấp phát, thanh toán, thẩm định quyết toán kinh phí cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

2.2. Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư:

a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã Dự thảo kế hoạch tăng trưởng kinh tế hàng năm, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thị xã, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

b) Dự thảo các quyết định, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

c) Lập, thẩm định, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trong phạm vi nhiệm vụ được giao và nguồn vốn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã quản lý; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân thị xã làm chủ đầu tư khi được yêu cầu.

d) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

đ) Cung cấp thông tin, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn thị xã; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

2.3. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân:

- Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh; hướng dẫn hợp tác xã, hộ kinh doanh và người thành lập hợp tác xã, hộ kinh doanh về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh;

- Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã, phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, chi cục thuế thị xã về tình hình đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn; cung cấp thông tin về đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh trên phạm vi địa bàn cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn thị xã;

- Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hợp tác xã, hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh trên phạm vi địa bàn; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2.4. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực điều hành cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh (DDCI).

2.5. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

2.6. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã.

2.7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 355
Đã truy cập: 5877760