.

14/12/2020

Ban Tuyên giáo Thị ủy

 1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Ban Tuyên giáo Thị ủy
            Địa chỉ          : Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870.019
        

            Fax               : 
            E-mail           : 

 

2. Bộ máy tổ chức

 

 

       Trưởng Ban
          Đồng chí: Phạm Xuân Huệ

          Điện thoại cơ quan: 
02033.870155
 Email: phamxuanhue.dt@quangninh.gov.vn

 

Phó Trưởng Ban
          Đồng chí: Đặng Kiều Nha

          Điện thoại cơ quan: 
02033.870155
 Email: dangkieunha.dt@quangninh.gov.vn

  

 

                      

 

                  Phó Trưởng Ban
                  Đồng chí: Lê Thu Trà

          Điện thoại cơ quan: 
02033.870155       Email: lethutra.dt@quangninh.gov.vn

                    

 

* Chức năng nhiệm vụ
 1. 
Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc choThị ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thành phố, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thị ủy.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng- văn hoá ở địa bàn thành phố; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thị ủy, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thị ủy, Ban Thường vụ về công tác tuyên giáo. Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

- Thẩm định, thẩm tra Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ thành phố, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

- Phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Thị ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

- Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính.

- Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy giao./.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12507
Đã truy cập: 6190099