.

Ban Tuyên giáo Thị ủy

 1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Ban Tuyên giáo Thị ủy
            Địa chỉ          : Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870.019
        

            Fax               : 
            E-mail           : 

 

2. Bộ máy tổ chức

 

 

                         Trưởng ban
               Đồng chí : Nguyễn Ngọc Quân
               Điện thoại cơ quan : 0203.3870.997
  Email nguyenngocquan
@quangninh.gov.vn

  

 

                      

 

                              Phó Trưởng ban
             Đồng chí : Phạm Xuân Hoàn
             Điện thoại cơ quan : 0203.3670.278

                    

 

* Chức năng nhiệm vụ
 
1- Chức năng
 - Là cơ quan tham mưu của
thị xã mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực thị xã về chính, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hoá - văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, một số lĩnh vực xã hội, biên soạn và bổ sung lịch sử Đảng bộ địa phương; đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác nêu trên của Đảng bộ thị xã Đông Triều.
- Nghiên cứu, đề xuất với Thị uỷ về lĩnh vực tuyên giáo, nắm bắt dư luận xã hội, tham gia chuẩn bị dự thảo nghị quyết, đề án, quyết định của thị
uỷ và biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; chủ trì hoặc tham gia thẩm định các đề án về lĩnh vực tuyên giáo khi được phân công; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh uỷ và của thị uỷ về công tác tuyên giáo; tham gia tổng kết thực tiễn của địa phương.
 
2- Chức năng
- Cán bộ, công chức được đảm bảo quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức và những quy định đảng viên, cán bộ, công chức không được làm của Đảng và Nhà nước.
- Cán bộ, công chức phải đề cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của Trưởng ban. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ do phó trưởng ban phụ trách, hoặc trưởng ban giao và chịu trách nhiệm trước người đó, báo cho trưởng ban biết để điều chỉnh công việc (khi cần thiết).
- Cán bộ, công chức trong cơ quan được đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, được thông tin toàn bộ nhiệm vụ công tác của ban, được tiếp cận, nghiên cứu các tài liệu, tham dự các hội nghị có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Thông qua giao ban hàng tháng, tất cả cán bộ, công chức đều được nhận xét, đánh giá chất lượng hoàn thành công việc, được thông tin tình hình nhiệm vụ của Ban và kế hoạch tháng tiếp theo, góp ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Ban, kể cả nhận xét của Trưởng ban về bản thân và đề xuất ý kiến nguyện vọng của mình.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1813
Đã truy cập: 1536384