.

14/12/2020

 Hội đồng nhân dân thị xã

 1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân thị xã Đông Triều 
Địa chỉ: Đông Triều - Quảng Ninh 
Điện thoại: 0203.387.0015 
Fax:           0230.3.671.893

 2. Tổ chức bộ máy

* Chủ tịch HĐND thị xã

 

 

   

 Đồng chí: Nguyễn Ngọc Bằng

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy,  Chủ tịch HĐND thị xã

Năm sinh: 1967

Điện thoại cơ quan: 0203.387.0015 
Email: nguyenngocbang@quangninh.gov.vn


 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Liên

Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Năm sinh:  1976

Điện thoại cơ quan: 0203.387.0015 

Email: nguyenthibichlien@quangninh.gov.vn

 

  

Ban Pháp chế HĐND thị xã

 

 

 

Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã

 

 

 

 

 3. Những nguyên tắc chung về việc phân công công việc của Thường trực HĐND thị xã

3.1. Thường trực HĐND thị xã là cơ quan Thường trực của HĐND thị xã (gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là Trưởng các Ban HĐND thị xã, theo khoản 2, Điều 5, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015), hoạt động thường xuyên theo nguyên tắc tập trung dân chủ để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 104, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định khác của pháp luật.  

3.2. Thường trực HĐND thị xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên, để đảm bảo Thường trực HĐND thị xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. 

3.3. Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban HĐND thị xã chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch HĐND thị xã phân công, đồng thời có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi công vụ; cùng Chủ tịch chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND thị xã trước HĐND thị xã.

3.4. Chủ tịch HĐND thị xã chịu trách nhiệm chung về các nội dung công việc của Thường trực HĐND thị xã, của Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban HĐND thị xã được Chủ tịch phân công đảm trách.

3.5. Tuỳ theo yêu cầu của nhiệm vụ thực tế, việc phân công nhiệm vụ trong Thường trực HĐND thị xã có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

4. Phân công công việc cụ thể (Điều 105, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015)

4.1. Chủ tịch HĐND thị xã

Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của HĐND thị xã. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác:   

- Công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền Thường trực HĐND thị xã.

- Việc tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã, ký chứng thực các Nghị quyết của HĐND thị xã theo luật định; quyết định phê chuẩn và miễn nhiệm chức danh Thường trực HĐND của các xã, phường.

- Giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp (điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách ngoài kế hoạch; chuyển đổi mục đích sử dụng đất…).

- Chương trình công tác của HĐND thị xã, Thường trực, các Ban HĐND thị xã hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Giữ mối liên hệ của HĐND thị xã với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan khác của HĐND tỉnh, Thường trực Thị ủy.  

- Chỉ đạo chung công tác Văn phòng (về công tác nội vụ, quản lý tổ chức - cán bộ…), nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của Thường trực và các Ban của HĐND thị xã.

4.2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Ủy viên BTV thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND thị xã; thay mặt Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND thị xã đi vắng và ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách (gồm kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, dân tộc, tôn giáo…). Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch thì có trách nhiệm xem xét nội dung trước khi báo cáo Chủ tịch.

- Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND thị xã theo luật định (gồm: quyết định chủ trương đầu tư; điều hành kế hoạch ngân sách; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất các dự án phát triển kinh tế-xã hội…) trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND thống nhất với Phó Chủ tịch HĐND để biết, phối hợp. Trực tiếp chỉ đạo các công việc này theo lĩnh vực phụ trách. 

- Chỉ đạo, tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND thị xã các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc: dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết được HĐND thị xã thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND thị xã; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thị xã và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch duyệt nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND thị xã hàng tháng, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thị xã; Ký các báo cáo hoạt động định kỳ của Thường trực HĐND thị xã và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký những văn bản thuộc thẩm quyền Chủ tịch HĐND khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền.

- Giúp Chủ tịch HĐND thị xã trực tiếp tổ chức chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND thị xã; giữ mối quan hệ công tác với Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã Đông Triều; UBND thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các cơ quan, đơn vị của địa phương, của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn; mối quan hệ công tác với HĐND, Thường trực HĐND các xã, phường.

- Tham gia chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND thị xã, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thị xã; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã. 

- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND thị xã (nguồn không tự chủ), chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND thị xã và pháp luật với quyết định của mình.

- Giúp Chủ tịch HĐND thị xã chỉ đạo chung công tác Văn phòng (về công tác nội vụ, quản lý tổ chức - cán bộ…), nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của Thường trực và các Ban của HĐND thị xã.

4.3.  Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Thay mặt Chủ tịch xử lý các công việc của Thường trực HĐND thị xã khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực đi vắng và được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo lĩnh vực pháp chế (gồm thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính).

- Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong các lĩnh vực pháp chế; tham gia chỉ đạo công việc theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã.

- Thay mặt Thường trực HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của thị xã (có quy chế riêng) và trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Thường trực HĐND thị xã.

- Chỉ đạo, tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND thị xã các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; theo lĩnh vực được phân công có trách nhiệm tham gia đôn đốc công tác chuẩn bị các nội dung: việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã; chỉ đạo hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND thị xã thông qua để ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thị xã và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thị xã thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND thị xã; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã. 

- Trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND với UBND và các cơ quan hữu quan; chịu trách nhiệm tổ chức thông tin cho báo chí về kỳ họp của HĐND thị xã; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND thị xã theo định kỳ và đột xuất; trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo HĐND thị xã.

- Tham gia chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND thị xã (hàng tuần, hàng tháng), chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thị xã. 

- Ký các văn bản của Thường trực HĐND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách  và lĩnh vực khác khi được ủy nhiệm.

- Chỉ đạo, theo dõi tình hình, kết quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND thị xã; công tác bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

- Chỉ đạo chung việc ứng dụng công nghệ - thông tin trong hoạt động của HĐND thị xã, việc gửi, nhận thông tin, tài liệu kỳ họp và thông tin khác qua mạng thông tin điện tử.

4.4. Trưởng Ban Pháp chế của HĐND thị xã

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại khoản 1, Điều 108, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: (1) Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND liên quan đến lĩnh vực phụ trách; (2) Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; (3) Giúp HĐND giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách; (4) Hàng tháng tổ chức khảo sát, giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; (5) Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với HĐND, Thường trực HĐND; (6) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND; trong thời gian HĐND không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực HĐND.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND thị xã giao;  được ký một số văn bản của Thường trực HĐND thị xã khi được ủy quyền.

4.5.  Trưởng Ban Kinh tế và Xã hội của HĐND thị xã

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại khoản 6 Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: (1) Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND liên quan đến lĩnh vực phụ trách; (2) Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; (3) Giúp HĐND giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách; (4) Hàng tháng tổ chức khảo sát, giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; (5) Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với HĐND, Thường trực HĐND; (6) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND; trong thời gian HĐND không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực HĐND.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND thị xã giao;  được ký một số văn bản của Thường trực HĐND thị xã khi được ủy quyền.

4.6. Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thị xã

- Giúp Trưởng Ban chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Ban, giữ mối liên hệ, điều hòa hoạt động của các thành viên Ban

- Tham gia các đoàn giám sát, khảo sát của Ban và của Thường trực HĐND thị xã.

- Phụ trách xây dựng báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng, cả năm của Ban.

- Tổng hợp báo cáo kết quả các cuộc giám sát, báo cáo thẩm tra tại kỳ họp.

- Dự các cuộc họp của Thường trực HĐND thị xã, UBND thị xã, các ngành, các địa phương khi được phân công hoặc ủy quyền. Chủ trì các cuộc họp của Ban, ký các văn bản khi được Trưởng Ban phân công hoặc ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND thị xã hoặc Trưởng Ban phân công.

- Tổ chức giám sát thường xuyên và đột xuất các cơ quan tư pháp trên địa bàn và các xã, phường về việc chấp hành pháp luật; theo dõi, giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến kiến nghị của tri của các cơ quan, đơn vị.

5. Chế độ họp của Thường trực HĐND thị xã

5.1. Phiên họp Thường trực HĐND thị xã là hình thức hoạt động chủ yếu của Thường trực HĐND thị xã. Tại phiên họp, Thường trực HĐND thị xã thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật (theo Điều 106, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015).

5.2. Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐND thị xã chỉ đạo và chủ trì họp giao ban công tác với lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND thị xã và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã vào chiều thứ 6 hàng tuần và thống nhất chủ trương, quyết định, cho ý kiến…đối với các tờ trình của các cơ quan trình HĐND thị xã hoặc Thường trực HĐND thị xã. Nếu có nhiều nội dung sẽ tổ chức giao ban chuyên đề.

Để chuẩn bị cho họp giao ban công tác có hiệu quả, đề nghị UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các Ban của HĐND, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm chuẩn bị tờ trình kèm theo các dự án, đề án, báo cáo thuộc nội dung chương trình phiên họp theo sự phân công của Thường trực HĐND thị xã hoặc theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

5.3. Thường trực HĐND thị xã họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Khi xét thấy cần thiết, Thường trực HĐND thị xã có thể họp đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch HĐND thị xã. Phiên họp Thường trực HĐND thị xã phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Thường trực HĐND thị xã tham dự.

5.4. Chủ tịch HĐND thị xã quyết định thời gian, chương trình, chỉ đạo việc chuẩn bị và chủ tọa phiên họp Thường trực HĐND thị xã; nếu Chủ tịch HĐND thị xã vắng mặt thì một Phó Chủ tịch HĐND thị xã được Chủ tịch HĐND thị xã ủy quyền chủ tọa phiên họp.  

5.5. Thành viên Thường trực HĐND thị xã có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp, nếu vì lý do đặc biệt không thể tham gia thì phải báo cáo Chủ tịch HĐND thị xã xem xét, quyết định.

5.6. Đại diện UBND thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã được mời tham dự phiên họp Thường trực HĐND thị xã.

Đại diện Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan có thể được mời tham dự phiên họp Thường trực HĐND thị xã khi bàn về vấn đề có liên quan.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1484
Đã truy cập: 6354097