.

18/12/2019

 Hội đồng nhân dân thị xã

 

1. Thông tin chung

 

 Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân thị xã Đông Triều 
Địa chỉ: Đông Triều - Quảng Ninh 
Điện thoại: 0203.387.0015 
Fax:           0230.3.671.893

 


2. Tổ chức bộ máy

* Chủ tịch HĐND thị xã

 

Đồng chí: Phạm Văn Thành
Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND
Điện thoại cơ quan : 

Email: phamvanthanh@quangninh.gov.vn      

* Phó Chủ tịch HĐND thị xã

 

 

   

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Bằng

 Phó Bí thư Thị ủy,  Chủ tịch HĐND thị xã

Năm sinh: 1967

Điện thoại cơ quan: 

Email: nguyenngocbang@quangninh.gov.vn


 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Quang Đán

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Năm sinh:  

Điện thoại cơ quan: 

Email: nguyenquangdan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Liên

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Năm sinh:  1976

Điện thoại cơ quan: 

Email: nguyenthibichlien@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Văn Thắng

 Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã

Năm sinh: 

Điện thoại cơ quan:

Email:

 

  

 

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Quân

Ủy viên Ban Thường vụ, 

Năm sinh:  

Điện thoại cơ quan:

Email: nguyenngocquan.dt@quangninh.gov.vn

 

 

3. Phân công công việc của Thường trực HĐND thị xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

3.1. Đ/c Bí thư Thị ủy

Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của HĐND thị xã. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác:   

- Công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền Thường trực HĐND thị xã.

- Việc tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã, ký chứng thực các Nghị quyết của HĐND thị xã theo luật định; quyết định phê chuẩn và miễn nhiệm chức danh Thường trực HĐND của các xã, phường.

- Giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp (điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách ngoài kế hoạch; chuyển đổi mục đích sử dụng đất…).

- Chương trình công tác của HĐND thị xã, Thường trực, các Ban HĐND thị xã hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Giữ mối liên hệ của HĐND thị xã với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan khác của HĐND tỉnh, Thường trực Thị ủy.  

3.2. Đ/c Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã

- Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách (gồm kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, dân tộc, tôn giáo…). Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch thì có trách nhiệm xem xét nội dung trước khi báo cáo Chủ tịch.

- Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND thị xã theo luật định (gồm: quyết định chủ trương đầu tư; điều hành kế hoạch ngân sách; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất các dự án phát triển kinh tế-xã hội…) trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND thống nhất với Phó Chủ tịch HĐND để biết, phối hợp. Trực tiếp chỉ đạo các công việc này theo lĩnh vực phụ trách. 

- Chỉ đạo, tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND thị xã các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc: dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết được HĐND thị xã thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND thị xã; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thị xã và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch duyệt nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND thị xã hàng tháng, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thị xã; Ký các báo cáo hoạt động định kỳ của Thường trực HĐND thị xã và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký những văn bản thuộc thẩm quyền Chủ tịch HĐND khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền.

- Giúp Chủ tịch HĐND thị xã trực tiếp tổ chức chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND thị xã; giữ mối quan hệ công tác với Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã Đông Triều; UBND thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các cơ quan, đơn vị của địa phương, của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn; mối quan hệ công tác với HĐND, Thường trực HĐND các xã, phường.

- Tham gia chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND thị xã, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thị xã; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã. 

- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND thị xã (nguồn không tự chủ), chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND thị xã và pháp luật với quyết định của mình.

- Giúp Chủ tịch HĐND thị xã chỉ đạo chung công tác Văn phòng (về công tác nội vụ, quản lý tổ chức - cán bộ…), nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của Thường trực và các Ban của HĐND thị xã.

- Phân công theo dõi địa bàn các xã, phường: Xuân Sơn, Nguyễn Huệ, Mạo Khê, Đức Chính, Đông Triều

3.3. Đ/c  Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Thay mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực xử lý các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND thị xã khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực đi vắng và được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo lĩnh vực pháp chế (gồm thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính).

- Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong các lĩnh vực pháp chế; tham gia chỉ đạo công việc theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã.

- Thay mặt Thường trực HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của thị xã (có quy chế riêng) và trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Thường trực HĐND thị xã.

- Chỉ đạo, tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND thị xã các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; theo lĩnh vực được phân công có trách nhiệm tham gia đôn đốc công tác chuẩn bị các nội dung: việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã; chỉ đạo hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND thị xã thông qua để ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thị xã và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND thị xã thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND thị xã; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã. 

- Trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND với UBND và các cơ quan hữu quan; chịu trách nhiệm tổ chức thông tin cho báo chí về kỳ họp của HĐND thị xã; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND thị xã theo định kỳ và đột xuất; trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo HĐND thị xã.

- Tham gia chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND thị xã (hàng tuần, hàng tháng), chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND thị xã. 

- Ký các văn bản của Thường trực HĐND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách  và lĩnh vực khác khi được ủy nhiệm.

- Chỉ đạo, theo dõi tình hình, kết quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND thị xã; công tác bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

- Chỉ đạo chung việc ứng dụng công nghệ - thông tin trong hoạt động của HĐND thị xã, việc gửi, nhận thông tin, tài liệu kỳ họp và thông tin khác qua mạng thông tin điện tử.

- Phân công theo dõi các địa bàn các địa phương: Tân Việt, An Sinh, Tràng An, Bình Khê, Thủy An, Tràng Lương.

3.4. Đ/c Trưởng Ban Kinh tế và Xã hội của HĐND thị xã

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại khoản 6 Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thị xã khi được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND thị xã giao;  được ký một số văn bản của Thường trực HĐND thị xã khi được ủy quyền.

- Phân công theo dõi địa bàn các địa phương: Hoàng Quế, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Yên Thọ, Yên Đức.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2047
Đã truy cập: 1963870