.

14/12/2022

BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

1.Thông tin chung 

            Tên cơ quan  : Ban Dân vận thị ủy
            Địa chỉ          : Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.698350
            Fax               :
            E-mail           :

  

Tổ chức bộ máy

  

 

Trưởng ban

 Đồng chí: Nguyễn Văn Kỳ

 Điện thoại cơ quan : 0203.3870324

Email:nguyenvanky.dt@quangninh.gov.vn

 

Phó Trưởng ban

Đồng chí: 

Năm sinh: 

Điện thoại cơ quan : 0203. 3698350

 

          

                  Phó Trưởng ban

         Đồng chí : Nguyễn Văn Linh

         Năm sinh: 1986

         Điện thoại cơ quan : 0203. 3698350


 

2. Chức năng nhiệm vụ
 
2.1- Chức năng
 Ban Dân vận thị uỷ Đông Triều là một Ban thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng của thị ủy Đông Triều, là cơ quan tham mưu cho Thường trực thị ủy, Ban Thường vụ thị ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo, công tác người Hoa và người Việt Nam ở nước ngoài.
 
2.2- Nhiệm vụ
 - Nghiên cứu tham mưu đề xuất với cấp uỷ những chủ trương về công tác dân vận. Chuẩn bị, tham gia chuẩn bị các quyết định của cấp uỷ về công tác dân vận, thẩm định các đề án về công tác dân vận trước khi trình cấp uỷ, tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo những vấn đề cụ thể về công tác dân vận trong hệ thống chính trị.
 - Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã, các tổ chức đảng cơ sở thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thị xã về công tác dân vận, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc về nghiệp vụ công tác dân vận.
 - Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác dân vận của cấp uỷ trực thuộc. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy chế của cấp uỷ và kiến nghị các vấn đề cần thiết về công tác dân vận liên quan đến công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.
 - Phối hợp với Ban Tổ chức thị ủy quản lý công tác tổ chức, cán bộ trong khối dân vận huyện theo quy định của thị ủy; đề xuất việc bố trí sử dụng, đề bạt cán bộ trong khối thuộc diện cấp uỷ quản lý, kiến nghị những biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân vận, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ dân vận cho cán bộ của hệ thống chính trị, tham gia công tác xây dựng đảng, cơ quan khối dân vận thị xã.
 - Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan, đặc biệt là các cơ quan trong khối dân vận triển khai các hoạt động về công tác dân vận, công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận trong toàn thị xã.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1596
Đã truy cập: 6354209