.

10/11/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 

1. Thông tin chung  

Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Email:

Điện thoại: 

Fax:            

Uỷ ban nhân dân thị xã Đông Triều 

Khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều

ubnddt@quangninh.gov.vn

0203. 3870 059

0203. 3670 478


 

 Trụ sở UBND Thị xã Đông Triều

2. Tổ chức bộ máy 

 
* Chủ tịch

 

  


Ông: Nguyễn Văn Ngoãn

 

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

Năm sinh: 1980

 

- Điện thoại cơ quan: 02033.671922

- Email: nguyenvanngoan@quangninh.gov.vn

 

 

 

* Phó Chủ tịch:

 

 

 

  

 

 

Ông: Nguyễn Khắc Dũng

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã

Năm sinh: 1969

Điện thoại cơ quan: 0203.3870059

                 Emailnguyenkhacdung.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông: Lê Văn Độ

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã

Năm sinh: 1977

Điện thoại cơ quan: 0203.3870059

                 Email: levando@quangninh.gov.vn

 

 


 

 

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Quang Đán

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã

Năm sinh: 1974

Điện thoại cơ quan: 0203.3870059

                 Emailnguyenquangdan.dt@quangninh.gov.vn

3. Những nguyên tắc chủ yếu về phân công công việc của Chủ tịch UBND thị xã và các Phó Chủ tịch UBND thị xã

* Nguyên tắc chung: Chủ tịch UBND thị xã, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp giữa sự lãnh đạo của tập thể UBND thị xã, với sự điều hành của Chủ tịch UBND thị xã và đề cao trách nhiệm của mỗi thành viên UBND thị xã để giải quyết công việc theo những nguyên tắc chủ yếu và phân công công việc như sau:

Chủ tịch UBND thị xã: Lãnh đạo, điều hành và quản lý chung về mọi mặt hoạt động và công tác của UBND thị xã, các thành viên UBND thị xã, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc thị xã (sau đây gọi chung là ngành), Chủ tịch UBND các xã, phường; quyết định những công việc thuộc thẩm quyền đã được pháp luật quy định và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đồng thời, cùng tập thể UBND thị xã chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của UBND thị xã trước Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, HĐND thị xã; Trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Khi Chủ tịch UBND thị xã đi vắng, Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền cho một trong các Phó Chủ tịch UBND thị xã để chỉ đạo, giải quyết các công việc hàng ngày của UBND thị xã và chủ trì chỉ đạo, phối hợp hoạt động chung của UBND thị xã.

  • Các Phó Chủ tịch UBND thị xã:

Mỗi Phó Chủ tịch UBND thị xã giúp Chủ tịch UBND thị xã phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và theo dõi hoạt động của một số ngành thuộc thị xã, một số UBND các xã, phường và một số cơ quan, đơn vị khác đóng trên địa bàn thị xã theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

Phó Chủ tịch UBND thị xã được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND thị xã, được nhân danh Chủ tịch UBND thị xã khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch UBND thị xã giao phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND thị xã có trách nhiệm tăng cường phối hợp giải quyết công việc chung của UBND thị xã và chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch UBND thị xã khác phụ trách, thì trực tiếp phối hợp với các Phó Chủ tịch UBND thị xã đó để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất, thì Phó Chủ tịch UBND thị xã đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch UBND thị xã quyết định.

Chủ tịch UBND thị xã chịu trách nhiệm về các quyết định của các Phó Chủ tịch UBND thị xã trong khi thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND thị xã phân công phụ trách.

Hàng tuần, Chủ tịch UBND thị xã và các Phó Chủ tịch UBND thị xã họp giao ban để tổng hợp công việc; các Phó Chủ tịch UBND thị xã tổng hợp tình hình công việc mình phụ trách báo cáo kết quả hoặc xin ý kiến Chủ tịch UBND thị xã nắm, chỉ đạo; những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền, những vấn đề chưa được quy định, các Phó Chủ tịch UBND thị xã báo cáo để Chủ tịch UBND thị xã và tập thể Thường trực UBND thị xã thảo luận, thống nhất, quyết định (Lưu ý: Trong họp giao ban hàng tuần, các Phó Chủ tịch UBND thị xã có trách nhiệm báo cáo các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách được triển khai thực hiện trong tuần để Thường trực UBND thị xã nắm được; những vấn đề cần xin chủ trương, những vướng mắc, những việc mới phát sinh cần báo cáo để tập thể Thường trực UBND thị xã thảo luận, quyết định. Trước khi họp giao ban của Thường trực UBND thị xã (giao ban UBND thị xã hàng tháng, quý, 6 tháng), các Phó Chủ tịch UBND thị xã phải yêu cầu các phòng, ban liên quan báo cáo đề xuất (bằng văn bản) các vấn đề thuộc lĩnh vực các Phó Chủ tịch UBND thị xã được giao chỉ đạo phụ trách).

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và công tác chỉ đạo, điều hành của thị xã trong từng thời gian, Chủ tịch UBND thị xã có thể trực tiếp giải quyết một số công việc cụ thể đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND thị xã, hoặc quyết định bổ sung, điều chỉnh lại sự phân công công việc cụ thể giữa các Phó Chủ tịch UBND thị xã.

4. Trong phạm vi công việc được Chủ tịch UBND thị xã phân công, Phó Chủ tịch UBND thị xã có nhiệm vụ và quyền hạn:

Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, phường xây dựng, đề xuất giải pháp, các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương trình UBND thị xã.

Kiểm tra, đôn đốc các ngành, UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của UBND thị xã, các chủ trương, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, phát hiện, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Nếu phát hiện các ngành, HĐND và UBND xã, phường ban hành văn bản hoặc làm những việc trái pháp luật, thì Phó Chủ tịch UBND thị xã thay mặt Chủ tịch UBND thị xã quyết định đình chỉ việc thi hành văn bản về việc làm sai trái đó, đồng thời báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thị xã biện pháp xử lý.

Giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh hàng ngày thuộc thẩm quyền, xin ý kiến Chủ tịch UBND thị xã để xử lý những vấn đề thuộc cơ chế, chính sách chưa được Trung ương, Chính phủ, UBND tỉnh và thị xã quy định.

Theo dõi, đánh giá, nhận xét về hoạt động của các đơn vị và nhận xét, đánh giá, đề xuất phân loại hàng năm đối với lãnh đạo các ngành, địa phương được phân công theo dõi chỉ đạo, đề xuất Chủ tịch UBND thị xã về công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức của các ngành, đơn vị được phân công phụ trách.

Được Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền chỉ đạo giải quyết các công việc hàng ngày của UBND thị xã và chủ trì phối hợp hoạt động chung của UBND thị xã (trường hợp Chủ tịch UBND thị xã đi vắng hoặc được ủy quyền).

5. Phân công công việc (thực hiện Điều 56 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015):

5.1. Ông Nguyễn Văn Ngoãn – Chủ tịch UBND thị xã (Mã: CT)

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung công tác của UBND thị xã, các Ủy viên UBND thị xã, Thủ trưởng các ngành thuộc thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức, bộ máy, cán bộ, chính sách tiền lương; quản lý biên chế, công chức, viên chức, hợp đồng lao động; công tác nội chính; công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư; xây dựng bộ máy chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, thực hiện cải cách hành chính; công tác quy hoạch; quyết định các chủ trương lớn, chương trình, đề án trọng tâm trên các lĩnh vực; điều hành ngân sách, xây dựng cơ bản; trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tham gia Đảng ủy Quân sự thị xã, phụ trách Đảng ủy Công an thị xã; thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (sau đây gọi tắt là Đề án 25); làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng thị xã.

Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã.

Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng…) của thị xã theo lĩnh vực công tác do Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp chỉ đạo.

Thay mặt UBND thị xã là người phát ngôn cho báo chí.

5.2.  Phó Chủ tịch UBND thị xã (Mã: P1)

Chịu trách nhiệm Thường trực, chỉ đạo các công việc chung của UBND thị xã khi Chủ tịch UBND thị xã đi vắng hoặc được Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trung tâm hành chính công; quản lý đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường; thi hành án dân sự; Thanh tra; khoa học công nghệ; nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi; xây dựng nông thôn mới;

Giúp Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo, phụ trách công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác phòng cháy chữa cháy; quản lý và triển khai thực hiện các quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công phụ trách; tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân; chỉ đạo chung các ngành, địa phương trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân; công tác chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực chỉ đạo, phụ trách.

Giúp Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo, phụ trách Thường trực công tác Thi đua – Khen thưởng; quản lý nguồn nhân lực; tổ chức, bộ máy, cán bộ, chính sách tiền lương; quản lý biên chế, công chức, viên chức, hợp đồng lao động; công tác nội chính; đề án chính quyền điện tử, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công;

Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng…) của thị xã phụ trách, chỉ đạo theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND thị xã phân công.

Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo khối công ty, trạm trại, đơn vị kinh tế; các xã: Việt Dân, Thủy An, Nguyễn Huệ, Bình Dương, An Sinh, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây (cụm III).

Giữ mối liên hệ công tác với Ủy ban MTTQ thị xã, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã và các đơn vị cộng quản, các Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

3.3.  Phó Chủ tịch UBND thị xã (Mã P2)

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn hóa thông tin, thể dục thể thao, Truyền thanh – truyền hình; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Bưu chính viễn thông; Tư pháp, đăng ký và quản lý hộ tịch – hộ khẩu; du lịch, website của thị xã về xúc tiến du lịch; hoạt động dân tộc, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng; di tích lịch sử; Lao động – Thương binh và Xã hội; An toàn vệ sinh lao động; vệ sinh an toàn thực phẩm; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Lưu trữ Nhà nước; bảo hiểm; giảm nghèo; phòng chống tệ nạn xã hội; công tác quản lý Nhà nước về Hội và các Tổ chức xã hội.

Giúp Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo, phụ trách công tác an ninh trật tự, công tác giáo dục quốc phòng; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; quản lý và triển khai thực hiện các quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công phụ trách Đề án 25, sắp xếp đơn vị hành chính.

Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng…) của thị xã theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND thị xã phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan khối văn hóa – xã hội; các xã, phường: Hưng Đạo, Xuân Sơn, Đức Chính, Đông Triều, Hồng Phong, Bình Khê, Tràng An (cụm II).

Giữ mối liên hệ công tác với Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy,  Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đơn vị cộng quản; các Hội, tổ chức xã hội khác thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

4.4. Phó Chủ tịch UBND thị xã (Mã P3)

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị và vệ sinh môi trường đô thị; các lĩnh vực tài chính và giá; kiểm toán; tín dụng; tiền tệ; công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; khu công nghiệp; cụm công nghiệp; điện; nước; thương mại – dịch vụ; quản lý thị trường; chỉ đạo thực hiện phát triển đô thị, quy chế xây dựng đô thị văn minh.

Giúp Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo công tác quy hoạch xây dựng cơ bản (gồm cả các công trình tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử...), thu chi ngân sách; quản lý giao thông – vận tải (bao gồm cả công tác vận chuyển tài nguyên, khoáng sản, đất đá thải trên các tuyến đường), an toàn giao thông.

Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng…) theo lĩnh vực công tác, được Chủ tịch UBND thị xã phân công trực tiếp chỉ đạo, phụ trách.

Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan khối hành chính – kinh tế; các xã, phường: Mạo Khê, Kim Sơn, Yên Đức, Yên Thọ, Hoàng Quế, Tân Việt, Tràng Lương (cụm I).

Giữ mối liên hệ công tác với Liên đoàn Lao động thị xã, Hiệp hội các doanh nghiệp thị xã, các đơn vị cộng quản, các Hội, tổ chức xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1545
Đã truy cập: 6354158