.

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

 

Trụ sở cơ quan

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Văn phòng HĐND và UBND thị xã      

            Địa chỉ          : Khu 2 - Phường Đông Triều -TX.Đông Triều -T. Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203. 3870059
            Fax               :  0203. 3670478
            HTCV          : 
vanphonghdndvubnd.dt@quangninh.gov.vn

 

 

                

2. Bộ máy tổ chức

  

                           Ông : Nguyễn Quốc Hùng
         Chánh văn phòng HĐND và UBND thị xã
         Điện thoại cơ quan : 0203.3870.159
         Email: nguyenquochung.dt@quangninh.gov.vn 

  

 

                             Ông : Nguyễn Văn Thiện 
         Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
         Điện thoại cơ quan : 0203.3479.089

       
  Email: nguyenvanthien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

                             Ông : Nguyễn Hoàng Thiện
         Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
         Điện thoại cơ quan : 0203.3
604.526
       
  Email: nguyenhoangthien@quangninh.gov.vn

 

 

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

 

3.1 Vị trí, chức năng:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã là cơ quan chuyên môn, là bộ máy giúp việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu tổng hợp, giúp Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân.

- Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân, điều hoà, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân, bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân; phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân  trong hoạt động đối ngoại;

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban của Hội đồng nhân dân; đôn đốc cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp Ban của Hội đồng nhân dân;

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng báo cáo công tác; phục vụ Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết; giúp Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân hoàn chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân hoàn thiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

- Phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát;

- Phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết;

- Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể thị xã.

b) Tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân thị xã.

- Xây dựng, quản lý chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã trực thuộc thị xã, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thị xã và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã.

- Phối hợp thường xuyên với các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

- Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo quan trọng theo chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thị xã và các công việc khác do các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trình Ủy ban nhân dân thị xã.

- Xây dựng các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

- Là đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các các phòng, ban, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị nội dung, phục vụ phiên họp thường kỳ, bất thường, các cuộc họp và hội nghị chuyên đề khác của Ủy ban nhân dân thị xã, các cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý, vận hành quy trình tiếp nhận - xử lý - hoàn trả hồ sơ hành chính công của tổ chức, công dân theo cơ chế "Một cửa".

c) Tham mưu tổng hợp, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, điều hành các các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trong từng thời gian nhất định.

- Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng cơ chế, các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản, báo cáo theo chương trình công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và các công việc khác do các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan hoàn chỉnh nội dung, thủ tục, hồ sơ và dự thảo văn bản để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã xem xét, quyết định đối với những công việc thường xuyên khác.

- Chủ trì làm việc với lãnh đạo cơ quan, các tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã mà các các phòng, ban còn có ý kiến khác nhau theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Chủ trì soạn thảo, biên tập hoặc chỉnh sửa lần cuối các dự thảo báo cáo, các bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo thực hiện các Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân thị xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kiểm tra thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đối với các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan để báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã các biện pháp cần thiết nhằm đôn đốc thực hiện và bảo đảm chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Đề nghị các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Được yêu cầu các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường, xã, các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

d) Bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; thông tin để các thành viên Ủy ban nhân dân thị xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, xã, các Ban của Thị ủy và các cơ quan, tổ chức liên quan về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Cung cấp thông tin cho Báo chí về các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật mà dư luận quan tâm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học, Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã.

e) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

g) Tổ chức tiếp dân cho Thị ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực thi hành;

h) Xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.

i) Tổ chức việc phát hành và quản lý các văn bản của Hội đồng nhân dân,  Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

k) Tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng đối với Văn phòng các phòng, ban, Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, xã.

l) Quản lý tổ chức bộ máy; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.

m). Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

n). Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1398
Đã truy cập: 468753