Ủy ban kiểm tra Thị ủy

 Ủy ban Kiểm tra Thị ủy

 

1. Thông tin chung  


            Tên cơ quan  : Ủy ban Kiểm tra Thị ủy
            Địa chỉ          : Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 
02033582344         

            Fax               :
            E-mail           : 

 

2. Bộ máy tổ chức

 


 

     Chủ nhiệm
          Đồng chí: Trần Chính Thắng
          Điện thoại cơ quan:
02033870996
Email : tranchinhthang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

                    Phó Chủ nhiệm
          Đồng chí: Đặng Thị Sen

          Điện thoại cơ quan: 02033582344

 

 

 

                        Phó Chủ nhiệm
            Đồng chí : Nguyễn Văn Ninh

             Điện thoại : 02033870018

 

 

 

 

                               Ủy viên
            Đồng chí : Vũ Bá Thông

             Điện thoại : 02033870018

 3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1 Chức năng:
 - Uỷ ban Kiểm tra
thị ủy Đông Triều là cơ quan kiểm tra chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Chương VII, Chương VIII của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ thị ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ thị ủy.
 - Uỷ ban Kiểm tra
thị ủy do Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã bầu gồm một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và một số đồng chí ngoài Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã bầu trong số các thành viên của Uỷ ban.
 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra
thị ủy do Uỷ ban Kiểm tra bầu trong số các thành viên của Uỷ ban và được cấp uỷ cấp trên chuẩn y.
 
3.2- Nhiệm vụ:
1- Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định :
 a)- Kiểm tra đảng viên kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
 b)- Kiểm tra tổ chức đảng cáp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.
 c)- Giải quyết tố cáo với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện
thị ủy quản lý theo quy định của Ban Thường vụ, Thường trực thị ủy. Uỷ ban Kiểm tra thị ủy không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, tố cáo sao, chụp chữ ký mà không ký trực tiếp và những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới.
d)- Xem xét, kết luận, chuẩn bị hồ sơ trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã quyết định các vụ kỷ luật giải quyết khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét kết luận của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ
thị ủy.
đ)- Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và cơ quan Văn phòng
thị ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.
e)- Chuẩn bị hoặc tham gia vào nội dung các kỳ họp của Ban Thường vụ
thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bàn về công tác kiểm tra và công tác xây dựng Đảng có liên quan đến nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra.
g)- Chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra và xây dựng bộ máy cho Uỷ ban Kiểm tra cơ sở, quyết định những vấn đề về bộ máy, tổ chức biên chế, cán bộ của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra
thị ủy theo quy định của Ban Thường vụ thị ủy.
2- Khi tiến hành công tác kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra; yêu cầu các tổ chức đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức Đảng hoặc đảng viên có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu sai, trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng thì Ủy ban Kiểm tra
thị ủy được quyền yêu cầu tổ chức đảng hoặc đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm đó; đồng thời thông báo hoặc báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền để giải quyết.
Khi xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật phải đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận, quyết định đó; bảo vệ những tổ chức và cá nhân làm đúng, đề nghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp tố cáo mang tính chất bịa đặt, vu cáo, có dụng ý xấu.
3- Phối hợp với các Ban của
thị ủy giúp Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ thị ủy. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo Điều 30 Điều lệ Đảng.
4- Tham mưu, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ
thị ủyvề công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng, về những giải pháp nhằn giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.
- Tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ
thị ủy về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật; theo dõi, đôn đốc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận, thông báo đó.
- Chủ động tham gia ý kiến và kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ và Thường trực
thị ủy quản lý.
5- Được cử thành viên Ủy ban và cán bộ của cơ quan Uỷ ban kiểm tra 
thị ủy đến tổ chức đảng và các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; dựư các cuộc họp câp ủy, ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc thị ủy... bàn về công tác xây dựng Đảng, công tác kiêrm tra hoặc những việc khác có liên quan đến công tác kiểm tra.
6- Uỷ ban kiểm tra
thị ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức thị ủy, Văn phòng thị ủy và các cơ quan liên quan giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thĩ xã theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ thị ủy.                          

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2899
Đã truy cập: 461465