Giới thiệu UBND Thị xã

Ủy ban nhân dân thị xã

 

1. Thông tin chung  

Tên cơ quan  : Uỷ ban nhân dân thị xã Đông Triều 
Địa chỉ          : Khu 2 - Phường Đông Triều -TX.Đông Triều - T.Quảng Ninh 
Điện thoại     : 02033.870059 
Fax               :
02033..670478 
E-mail           : ubnddt@quangninh.gov.vn
 Trụ sở UBND Thị xã Đông Triều

 

 

2. Tổ chức bộ máy 

 
* Chủ tịch

 

 

 


Ông: Phạm Văn Thành

 

Phó Bí thư Thị ủy

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Dự án (AIT);

Kỹ sư Xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: 
Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 02033.671922

- Email: phamvanthanh@quangninh.gov.vn

 


 

 

 

* Phó Chủ tịch:

 

 

 

Ông: Trần Văn Vinh

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy,

 Phó Chủ tịch UBND thị xã

Năm sinh: 1959

Điện thoại cơ quan: 02033.870160

                                Email: tranvanvinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Văn Ngoãn

Phó Chủ tịch UBND thị xã

Năm sinh: 1980

Điện thoại cơ quan: 0203.3870059

                                   Email: nguyenvanngoan@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND thị xã

Năm sinh: 1973

Điện thoại cơ quan: 0203.3870059

                 Emailnguyenvanbinh.dt@quangninh.gov.vn

 

 


 

 

3. Phân công công tác của lãnh đạo UBND thị xã:

     3.1 Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân thị xã

       1- UBND thị xã giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Uỷ ban nhân dân huyện thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại điều 124 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND thị xã.

2- Cách thức giải quyết công việc của UBND thị xã:

a)Thảo luận tập thể và quyết nghị từng vấn đề tại phiên họp UBND thị xã;

b) Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể, theo  chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã gửi toàn bộ hồ sơ và phiếu xin ý kiến đến từng thành viên UBND thị xã để xin ý kiến. Hồ sơ gửi lấy ý kiến thành viên UBND thị xã áp dụng theo các Quy định tại điều 13 Quy chế này.

Các quyết nghị tập thể của UBND thị xã được thông qua khi có quá nửa số thành viên UBND thị xã đồng ý. Trường hợp xin ý kiến các thành viên UBND thị xã bằng hình thức phiếu lấy ý kiến thì:

- Nếu vấn đề được quá nửa thành viên UBND thị xã đồng ý, Văn phòng HĐND và UBND thị xã trình Chủ tịch UBND thị xã quyết định và báo cáo trong phiên họp UBND thị xã gần nhất.

- Nếu vấn đề không được qúa nửa số thành viên UBND thị xã đồng ý thì Văn phòng HĐND và UBND thị xã báo cáo Chủ tịch  UBND thị xã quyết định việc đưa ra thảo luận tại phiên họp UBND thị xã gần nhất để tiếp tục thảo luận.

3.2 Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã

1- Chủ tịch UBND thị xã là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND huyện, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại điều 126 và điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã quyết định.

2- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị và địa phương kể cả trong và ngoài thị xã.

3- Chủ tịch UBND thị xã quyết định điều chỉnh phân công công việc giữa các Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND thị xã khi cần thiết.

4-  Chủ tịch UBND thị xã phân công và uỷ quyền cho một Phó chủ tịch trong số các Phó chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo công việc của UBND thị xã khi Chủ tịch đi vắng, trực tiếp giải quyết công việc khi Chủ tịch đi vắng hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết thay công việc của Phó Chủ tịch đi vắng.

   3.3 Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND thị xã.

1- Mỗi Phó Chủ tịch UBND thị xã được Chủ tịch UBND thị xã phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chỉ đạo một số cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND thị xã, UBND một số xã và phường.

2- Từng Phó Chủ tịch UBND thị xã chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã; đồng thời cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND thị xã trước Ban thường vụ Thị ủy, HĐND cùng cấp và UBND tỉnh.

3- Trong lĩnh vực công tác được phân công, Phó Chủ tịch UBND thị xã có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND thị xã, UBND các xã và phường trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã, quyết định, chỉ thị của UBND thị xã và chủ tịch UBND thị xã, chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước về lĩnh vực được phân công.

 b) Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với nghị quyết của HĐND thị xã, quyết định, chỉ thị của UBND thị xã, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể của các cơ quan nhà nước cấp trên và đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Nhân danh Chủ tịch UBND thị xã trong việc chỉ đạo xử lý giải quyết các công việc phát sinh hàng ngày thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về quyết định đó;

d) Báo cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND thị xã xem xét, quyết định xử lý kịp thời công việc liên quan đến lĩnh vực công tác của Phó chủ tịch khác phụ trách khi đã phối hợp xử lý nhưng còn ý kiến chưa thống nhất.

4- Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền, ngoài việc thực hiện trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc đã nêu tại khoản 1, 2 và 3 điều này còn được Chủ tịch uỷ quyền lãnh đạo công việc của UBND thị xã khi Chủ tịch đi vắng.

5- Hàng tuần các Phó Chủ tịch tổng hợp tình hình công việc mình phụ trách, báo cáo Chủ tịch tại cuộc họp giao ban của Thường trực Uỷ ban (định kỳ vào chiều thứ 5 hàng tuần). Những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền, những vấn đề chưa được quy định. Các Phó Chủ tịch chủ động đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã quyết định. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND thị xã thì báo cáo Chủ tịch để đưa ra phiên họp UBND thảo luận, quyết định.

             3.2 Phân công trách nhiệm cụ thể của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND thị xã    

 1.   Ông , Chủ tịch UBND thị xã

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn Chủ tịchUBND thị xã theo Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003: Lãnh đạo quản lý chung mọi hoạt động và công tác củaUBND thị xã, của các ủy viên UBND thị xã, Thủ trưởng các ngành thuộc thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức, cán bộ, biên chế, nội chính; triển khai thực hiện Đe án “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (sau đây gọi tắt là Đe án 25); công tác đối ngoại; xây dựng chính quyền và cải cách hành chính; công tác quy hoạch và quyết định các chủ trương lớn trên các lĩnh vực; trực tiếp điều hành ngân sách và các nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng cơ bản; công tác giải phóng mặt bằng (đối với những công trình, dự án trọng điểm do Chủ tịchUBND thị xã làm Trưởng Ban chỉ đạo); hội nhập kinh tế quốc tế; xúc tiến đầu tư; chương trình phát triên và chỉnh trang đô thị; chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ đối với các lĩnh vực tài chính, tín dụng, tiền tệ, cơ chế chính sách, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện lực, thương mại - dịch vụ; cấp giấy chứng nhận kinh doanh; quản lý, theo dõi khu, cụm công nghiệp; làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã;

Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Thị ủy, Tố đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã, Thường trực HĐND thị xã, Viện Kiếm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã.

Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng...) của thị xã theo lĩnh vực công tác do Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

Giữ mối liên hệ công tác với ủy ban MTTQ thị xã, các đơn vị cộng quản, các Hội, tổ chức xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế.

Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các cơ quan khối hành chính - kinh tế.

          2. Ông Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị xã

Chịu trách nhiệm Thường trực, chỉ đạo các công việc chung của UBND thị xã khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn phòng; Văn hóa thông tin, thế dục thể thao, truyền thanh - truyền hình; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Bưu chính viễn thông; du lịch; dân tộc, tôn giáo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Dân số - kế hoạch hóa gia đình; đăng ký và quản lý hộ tịch - hộ khấu; Lưu trừ Nhà nước; bảo hiểm; giảm nghèo; phòng chống tệ nạn xã hội; công tác quản lý Nhà nước về Hội và các tô chức xã hội.

Giúp Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo, theo dõi công tác Thi đua - Khen thưởng; thi hành án dân sự, tư pháp; công tác triển khai đề án chính quyền điện tử, cải cách hành chính và trung tâm hành chính công; triển khai thực hiện Đe án 25; chỉ đạo việc triển khai Đề án 25 của các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo các ngành và các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ xem xét, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng...) của thị xã theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND thị xã phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các cơ quan khối văn hóa - xã hội.

Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các xã, phường: Hưng Đạo, Xuân Sơn, Đức Chính, Đông Triều, Hồng Phong, Bình Khê, Tràng An.

Giữ mối liên hệ công tác với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Luật gia, Hội Người cao tuồi, Hội Khuyến học, Hội cựu giáo chức, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam, Hội Đông y và các đơn vị cộng quản; các Hội, tố chức xã hội khác thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

Thay mặt UBND thị xã là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

       3. Ông Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Chủ tịch UBND thị xã

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tài nguyên và môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, ngư nghiệp; xây dựng nông thôn mới; giao thông vận tải và công tác đảm bảo an toàn giao thông; hoạt động hợp tác xã; thủy lợi; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng...) của thị xã theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND thị xã phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; chỉ đạo việc triến khai Đề án 25 của các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo khối công ty, trạm trại, đơn vị kinh tế.

Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các xã, phường: Mạo Khê, Kim Sơn, Yên Đức, Yên Thọ, Hoàng Quế, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây.

Giữ mối liên hệ công tác với Hội Nông dân thị xã, Hội sinh vật cảnh và làm vườn; các đơn vị cộng quản, các Hội nghề nghiệp, tố chức xã hội thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

      4. Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND thị xã

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giải phóng mặt bằng; vệ sinh an toàn thực phẩm; khoa học công nghệ.

Giúp Chủ tịch UBND thị xã tiếp công dân định kỳ hàng tháng; chỉ đạo, kiêm tra các ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tố chức, công dân.

Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng...) của thị xã theo lĩnh vực công tác được Chủ tịchUBND thị xã phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các xã: Việt Dân, Thủy An, Nguyền Huệ, Bình Dương, An Sinh, Tân Việt, Tràng Lương.

Giữ môi liên hệ với Liên đoàn lao động thị xã và các đơn vị cộng quản, các hội, tổ chức thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.


 

 


 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 17
Đã truy cập: 287441